REGIO - De vraagstukken rondom de herinrichting van het sociale domein staan op dit moment hoog op de agenda. MEE Veluwe heeft reeds met vrijwel alle gemeenten in haar werkgebied afspraken gemaakt over de continuering van haar dienstverlening. MEE ziet dat veel gemeenten zich realiseren dat wat zij willen bewerkstelligen, het versterken van de eigen kracht van burgers en participatie naar vermogen, MEE al jaren doet. Ze hechten veel waarde aan de oplossings- en vraaggerichte aanpak en willen deze ´best practice´ mede gebruiken om vorm te geven aan de bredere transformatie in het sociale domein. Daar werken we uiteraard graag aan mee. In de komende periode zal MEE in gesprek blijven met alle gemeenten om de rol van MEE vanaf 2015 te concretiseren en tot definitieve afspraken te komen.

Meebewegen
De aanstaande veranderingen in het sociaal domein dwingen organisaties meer dan ooit te zoeken naar samenwerking en nieuwe kanalen om de kwetsbare burger met een beperking te kunnen blijven ondersteunen in het meedoen in de samenleving. MEE zet zich reeds jaren in voor het versterken van de eigen kracht van mensen met een beperking en diens netwerk. Zij ziet een spanningsveld ontstaan tussen de wens om deze opdracht in samenwerking met gemeenten en ketenpartners zo goed mogelijk uit te voeren en daarnaast de beschikbare gemeentelijke budgeten. Daarnaast ziet MEE de wijze waarop gemeenten cliëntondersteuning vorm willen geven, veranderen en ten opzichte van elkaar verschillen. Dit vraagt om maatwerk en aanpassing.

Simone van Ruth, bestuurder MEE Veluwe: "Veel gemeenten kiezen bijvoorbeeld voor toegang via sociale wijkteams waarin MEE-consulenten participeren, waar de toegang voorheen veelal via MEE zelf verliep. De omvang en aard van de problematiek is in elke gemeente anders, waardoor de rol van MEE, maar ook de financiering, eveneens divers is. Daarnaast zijn we met een enkele gemeente nog in gesprek over de definitieve rol van MEE binnen die gemeente. Dit alles vraagt om kritische blik naar de taken van onze medewerkers en de noodzakelijke diversiteit in functies om bij de vraag vanuit de gemeenten en de maatschappij aan te kunnen blijven sluiten." MEE sorteert dan ook voor op deze ontwikkelingen door de interne organisatie qua structuur zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de lokale structuur van gemeenten.

Kansen
Terwijl de gesprekken met gemeenten over de wijze waarop de ondersteuning voor mensen met een beperking vanaf 2015 lokaal ingevuld zal worden, in volle gang zijn, ziet MEE eveneens vraag naar de unieke 'MEE-methode' en deskundigheid op andere maatschappelijke terreinen. "Bij woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen bijvoorbeeld, maar ook bij werkgevers, vervoersorganisaties, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, ziekenhuizen, politie en justitie. Doordat er vanaf 2015 minder indicaties verstrekt worden voor ondersteuning, zullen zij meer en meer te maken krijgen met de beperkingen en kwetsbaarheden van mensen. Zonder dat dit als zodanig herkend en erkend wordt. Hoe herken je iemand met een bepaalde beperking en hoe ga je vervolgens om met deze persoon om hem/haar vanuit eigen kracht tot zijn recht te laten komen? Iedereen laten meedoen naar vermogen is immers een belangrijke opdracht voor de gemeente en haar samenwerkingspartners", aldus Simone.

De preventieve MEE-methode, waarbij op een vraag verhelderende wijze gekeken wordt wat een persoon zelf écht aangeeft nodig te hebben om vanuit eigen kracht verder te kunnen, biedt dan uitkomst. Evenals de kennis van MEE over het herkennen van en omgaan met mensen met allerlei beperkingen. Simone: "Dit doen we al jaren en we zijn graag bereid deze kennis te delen. Zo kunnen we onze missie, een inclusieve samenleving voor iedereen, nog breder realiseren." MEE gaat daarom actief in op de vraag van (maatschappelijke) organisaties naar kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking en de werkwijze om de mogelijkheden van mensen zo goed mogelijk te benutten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment