actie

REGIO -Veel verschillende vogelsoorten, een rijk bodemleven en voldoende bestuivende insecten: biodiversiteit, is belangrijk voor een gezonde natuur en een gezonde landbouw. Binnen de natuurgebieden wordt daar veel aandacht aan besteed, door natuurbeheer, herstelprojecten en uitbreiding van natuurgebieden. Maar dat is niet voldoende. Ook buiten natuurgebieden moet er meer gebeuren. Langs wegen en in steden, maar ook in het buitengebied. Meer dan de helft van het land is immers in gebruik als landbouwgrond. Natuurinclusieve landbouw betekent dat de agrariër plaats biedt aan planten en dieren door bijvoorbeeld struweel en akkerranden aan te leggen. Maar ook door kringlopen van mineralen en organische stof te sluiten, het organische stofgehalte van de bodem te verbeteren en waar mogelijk water vast te houden. Daarbij hoort een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Er ligt nu een Actieplan Natuurinclusieve Landbouw, gedragen door verschillende Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties, waaronder LTO Noord, de agrarische collectieven, de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en Natuurmonumenten. De ambitie van de deelnemende organisaties is dat binnen acht jaar alle agrarische bedrijven in Gelderland aan de slag zijn met natuurinclusief werken, en de helft van de bedrijven op een hoger niveau van natuurinclusief werken is. Het plan sluit aan bij initiatieven die er al zijn, zoals het Actieplan akker- en weidevogels en het project Vruchtbare Kringloop.

De acties variëren van het lobbyen voor aanpassing van belemmerende regels tot het opzetten van samenwerking tussen boeren en natuurvrijwilligers, en van het praktisch meetbaar maken van natuurprestaties tot natuurinclusief boeren op landgoederen. Natuurlijk is er veel aandacht voor onderwijs, studiegroepen en kennisverspreiding.

In 2018 stelde de provincie Gelderland een subsidieregeling open voor natuurinclusieve landbouw. Daar is €900.000 voor uitgetrokken. Zes projecten beginnen binnenkort. In juni 2019 komt een tweede openstelling van de regeling.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment