OLDEBROEK - Burgemeester en wethouders van de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek maken op grond van het Besluit Bodemkwaliteit en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van een gezamenlijke Nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten is opgesteld.

Waarom worden nota en kaarten opgesteld?

De Nota en de bodemkwaliteitskaarten vormen samen een uniform beleid voor hergebruik van grond en bagger binnen het beheersgebied van de deelnemende gemeenten. Op de kaarten is per gebied aangegeven wat de bodemkwaliteit is. In de Nota is beschreven hoe er met grondverzet binnen het beheersgebied omgegaan mag worden.

Het plan inzien

De Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaarten liggen met ingang van 23 oktober 2014 gedurende 8 weken voor iedereen ter inzage. U kunt het ontwerp inzien in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten.

Reageren op het plan

Tot en met 17 december 2014 kan iedereen zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met:

Elburg: mw. M. Fikse, tel. 0525 68 86 88, Nunspeet: dhr. P. Neuman, tel. 0341 25 93 47, Oldebroek: mw. A. Scheiuit, tel. 14 0525, contactpersoon voor Putten, Ermelo en Harderwijk: dhr. P. Lunshof, tel. 0341 474323 omgevingsdienst Noord Veluwe.

Wat is de volgende stap in de procedure?

Als de termijn waarbinnen gereageerd kan worden is verstreken, worden de eventuele reacties verzameld en voorzien van een conceptreactie. Daarna wordt aan de betreffende gemeenteraden voorgesteld om de Regionale Nota bodembeheer met bijbehorende Bodemkwaliteitskaarten
vast te stellen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment