ondertekening convenant

REGIO - Op donderdag, 8 mei 2014, is een samenwerkingsconvenant getekend door de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe. Deze partijen hebben verschillende taken maar ook samenhangende belangen in het geval van een ramp of crisis. Naast landelijke sturing op samenwerking is er op regionaal niveau behoefte om samenwerkingsafspraken op een aantal terreinen vast te leggen. Doel van het convenant is om de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing te borgen en daar waar mogelijk te intensiveren.

 Een goed functionerend netwerk, zoals het (hoofd)watersysteem, het (hoofd)wegennet en het (hoofd)vaarwegennet is van vitaal belang voor de maatschappelijke continuïteit. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorstroming op de netwerken, voldoende schoon water en droge voeten. De zorg voor adequate crisispreparatie, respons en nazorg maakt hier een belangrijk deel van uit.

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de coördinatie van de voorbereiding op de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn crisispartner van de Veiligheidsregio's en moeten zich voorbereiden op (de inzet bij) calamiteiten op de netwerken. In dit kader is afstemming en samenwerking tussen de verschillende partijen van cruciaal belang zijn om te komen tot een adequate crisispreparatie, respons en nazorg in relatie tot weg, water en scheepvaart gerelateerde incidenten.

In het convenant worden onder andere afspraken gemaakt over het afstemmen van planvorming, het opleiden en oefenen, de risicocommunicatie en de wijze van alarmering.

Bij het kantoor van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ondertekenden vertegenwoordigers van de organisaties het convenant. De volgende partijen waren daarbij betrokken:

het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer drs. J.C.G.M. Berends MPA;de Minister van Infrastructuur en Milieu, vertegenwoordigd door de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat mevrouw mr. J.L. Cuperus van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.
3. de Waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, vertegenwoordigd door de heer drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel en door mevrouw drs. T. Klip-Martin, dijkgraaf van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment