geld

REGIO - De jaarrekeningen 2013 van Gelderse gemeenten zijn geanalyseerd en de databank met de laatste cijfers op het gebied van de begrotings- en jaarrekeninssaldi, reserves, schuldpositie, grondexploitatie en gemeentelijke belastingen is aangevuld. De diverse financiële kengetallen uit de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen zijn van belang bij de afweging over de toezichtsvorm. De resultaten zijn door de bank genomen matig positief. Na een aantal jaren van soms forse tekorten, voornamelijk door verliezen in de grondexploitatie, is er weer sprake van overschotten in de jaarrekeningen.

Trend

In de jaren 2010 tot en met 2012 was het verlies op de grondexploitatie in Gelderland ongeveer 700 miljoen euro. In 2012 was er al sprake van een afname van de verliezen en in 2013 zet deze trend zich voort. Het totaal aan genomen verliezen op de grondexploitatie bedraagt in 2013 bijna 60 miljoen euro. De risico's binnen de grondexploitaties zijn ook in 2013 aanzienlijk gebleven. Hoewel er veel voorzieningen zijn getroffen, is er nog altijd sprake van hoge boekwaarden die nog moeten worden terugverdiend.

Eigen vermogen iets verminderd

De noodzaak tot bezuinigen door de economische crisis en de verminderde opbrengsten uit de verkoop van grond, leidt er toe dat het investeringsniveau van de gemeenten langzaam afneemt. Veel gemeenten beperken zich tot het doen van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen of nieuwe uitgaven waarvoor in het verleden al is gereserveerd. Hierdoor ontstaat een afname van de bestemmingsreserves, reserves die in principe vrij besteedbaar zijn maar waarover de raad al het doel heeft benoemd. Daartegenover staat, door de positieve saldi van de jaarrekeningen, dat de gemeentelijke algemene reserves weer iets zijn toegenomen. Het gemeentelijk eigen vermogen is per saldo iets verminderd, waardoor er minder veerkracht is om tegenslagen op te vangen.

Databank

De factsheet over de jaarrekeningen 2013 en de cijfers van alle gemeenten zijn te vinden in de databank Financieel Toezicht Gemeenten (zie Links). Het is tevens mogelijk de cijfers van de Gelderse gemeenten op het gebied van de begrotings- en jaarrekeningssaldi, reserves, schuldpositie, grondexploitatie en gemeentelijke belastingen te vergelijken met elkaar. De website is ge-update met de cijfers uit de jaarrekeningen. Ook zijn er verschillende documenten met betrekking tot het financiële toezicht te vinden op de pagina Toezicht op de gemeentefinanciën.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment