provincie

ARNHEM - U kunt van 17 september tot en met 29 oktober 2018 in Gelderland subsidie aangevragen voor verbetering van de verkaveling van de landbouw. Verbetering van de verkaveling (omvang, ligging en vorm van de grondkavels) kan de efficiëntie van de landbouwsector verhogen. Daarnaast draagt kavelruil ook bij aan realisatie van inter(nationale) en provinciale doelen rondom water, klimaat, stikstof, biodiversiteit, natuur en landschap. 

Subsidiebedrag

Het totale subsidiebedrag is €857.000. Hiervan komt €428.500 uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en €428.500 uit provinciale middelen. 

Wie kunnen aanvragen?

Landbouwers, grondeigenaren (die geen landbouwer zijn), pachters, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties, waterschappen, gemeenten en natuur-en landschapsorganisaties kunnen subsidie aanvragen. 

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidie vindt u op POP3-Kavelruil-Gelderland.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen. De subsidie is voor projecten die bijdragen aan innovatie en het duurzamer maken van het platteland. In 2017 kon u aanvragen indienen voor onder andere kavelruil, innovatie landbouw en verbetering waterkwaliteit. De komende jaren vinden nog verschillende subsidie-openstellingen plaats in het kader van POP3.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment