dan

OLDEBROEK - Begin januari 2020 verscheen , naar aanleiding van een voorstel in de 2e Kamer, een artikel in de Stentor. In dit voorstel  worden mogelijkheden beschreven om deels woningnood op te lossen door permanente bewoning van recreatiewoningen te legaliseren. Op uitnodiging van de lokale fractievoorzitter Henk Kemp  kwam vrijdagavond 7 februari VVD Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis naar Oldebroek. Hij is o.a. aanvrager van het kamerdebat met staatssecretaris Stientje van Veldhoven omdat hij mogelijkheden ziet om het grote tekort aan woningen in Nederland deels op te lossen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Vanwege de volksgezondheid en de extreme overlast van de eikenprocessierups vorig jaar is de SGP akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van geld voor de aanpak van de bestrijding van deze rups door onder andere het gebruik van het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. De urgentie van de bestrijding van de eikenprocessierups is daarbij zwaarwegend. In het raadsdebat is de SGP nog op een viertal punten ingegaan. Daarbij zijn voor ons het bestrijdingsmiddel en de structurele gelden die gevraagd werden de belangrijkste punten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Nog één keer Vitens en precariobelasting. In een vorig artikel hebben wij uitleg gegeven over precariobelasting op het waterleidingnetwerk van Vitens en het beroep bij de rechter dat gewonnen is door Vitens waardoor de gemeente de belasting moet terugbetalen. Vitens heeft deze belasting echter al doorberekend aan haar klanten in Oldebroek. De fractie van ChristenUnie heeft bij het college aangedrongen om in gesprek te gaan met Vitens om te zorgen dat dit geld dat Vitens niet toekomt, of bij de gemeente of bij onze inwoners terugkomt. Vitens heeft besloten om de (doorberekende) precariobelasting terug te betalen aan haar klanten. Alle klanten zijn daar inmiddels over geïnformeerd.  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Aanleiding.

Eerder heeft de gemeenteraad van Oldebroek om goede redenen besloten om de huidige toe- en afrit van de A28 te verplaatsen richting het knooppunt Hattemerbroek. In verband echter met de toenemende filedruk op de A28, met name tijdens de avondspits richting Zwolle, maakt de ABO fractie zich steeds meer zorgen om de bereikbaarheid van de nieuw aan te leggen afslag Oldebroek / Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 02023

Met unanieme instemming heeft de gemeenteraad besloten om over te gaan tot invoering van diftar in onze gemeente. Een belangrijke stap om de hoeveelheid restafval te verminderen tot de afgesproken kilo’s in de VANG-doelstelling.
Om de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling van 100 kg in deze coalitie-periode en 30kg in 2025 te halen, moeten de nodige stappen genomen worden. Waar eerdere voorstellen om dit doel te bereiken in de afgelopen jaren als niet besluitrijp door de commissie teruggegeven werden aan het college, is er nu grote eenstemmigheid over de voorgestelde aanpak van het college.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mplein

Op donderdag 12 december is er in de raad van Oldebroek weer gesproken over de Revitalisering van het Meidoornplein. Na de eerste fase in 2015 - 2016 was het de bedoeling dat de ondernemers zelf de tweede fase voor hun rekening zouden nemen. De ChristenUnie was dan ook teleurgesteld dat het college met een voorstel kwam waar een budget van twee miljoen euro werd gevraagd . Aan de andere kant zien we ook wel de voordelen van het slopen van oude panden en verplaatsing van de Lidl en daardoor meer parkeergelegenheid. Met inachtneming van de randvoorwaarden die het college na de commissievergadering had opgesteld hebben we ingestemd met het voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Vanaf 2016 heft gemeente Oldebroek precariobelasting van Vitens voor het waterleiding netwerk. We hebben indertijd als raad dit besluit genomen op juridisch advies. Er werd ons verteld dat we sterker zouden staan in andere beroepszaken op precariobelasting. We gaan er vooralsnog maar vanuit dat dit zal blijken. We wisten dat Vitens deze belasting zou doorbereken aan onze inwoners en daarom hebben we toen tegelijkertijd besloten om dit te compenseren en dat is ook gebeurd. Vitens heeft de rechtszaak tegen gemeente Oldebroek gewonnen voor de aanslagen van 2016 en 2017, we kunnen dan ook helemaal instemmen met het voorstel van het college om ook te stoppen met het compenseren. Daarover waren we het in de commissievergadering ook helemaal eens en had het ook een B-onderwerp kunnen worden in de raad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Als vanouds is december een drukke maand. Voor ondernemers, familie, gezinnen, eigenlijk iedereen. Dus ook voor de gemeenteraad. Veel besluiten willen we voor de jaarwisseling nog rond hebben. Deze maand stond onder andere het winkelcentrum van Wezep op de agenda. Of liever, de grootse plannen van supermarkt Lidl en Plus. Uitbreiding van de Plus, en nieuwbouw van Lidl op de locatie van o.a. het postkantoor. Veel meer winkelmeters, maar ook komen er veel parkeerplaatsen bij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 boerenprotest 2

Afgelopen donderdag kwamen ruim 100 lokale boeren met ongeveer 30 tractoren naar het gemeentehuis in Oldebroek om de zorgen te uiten over de stikstofproblematiek en de PAS. Oldebroek heeft een prachtig buitengebied, ingeklemd tussen de Natura 2000 gebieden Veluwe en Veluwerandmeren en dat maakt deze problematiek extra moeilijk! Maar ABO vindt dat de nadruk teveel op de boeren ligt. In hetzelfde gebied zijn namelijk wel laagvliegroutes van Lelystad Airport gepland. Deze vliegroutes produceren veel extra stikstof. ABO vindt het onbegrijpelijk dat er in Den-Haag met twee maten wordt gemeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Op de raadsvergadering van 12 december heeft het CDA Oldebroek niet in kunnen stemmen met het voorstel om meer dan 2 miljoen euro te investeren in de revitalisering van het meidoornplein in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Met enige regelmaat komt er op onze raads-(commissie)agenda een bestemmingsplan-procedure voorbij waar functieverandering VAB aan ten grondslag ligt. Dan hebben we het over het “beleid voor functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing” kortweg VAB-beleid. Dit beleid gaat over het herbestemmen van agrarische erven waar de oorspronkelijke bedrijvigheid is gestopt. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bertine

ARNHEM - Hoewel de Pfas-norm op dit moment tijdelijk versoepeld is, is niet bekend hoeveel projecten in Gelderland alsnog stil moeten blijven liggen.Vrij recent maakte het kabinet bekend dat de regels voor de niet-afbreekbare stoffen die bekend staan als Pfas worden aangepast. Er mag nu meer Pfas in de grond zitten, nl. 0,8 microgram per vaste kilo stof in plaats van in het verleden 0,1 microgram. Het is echter een tijdelijke maatregel totdat het RIVM per 2021 wetenschappelijk heeft onderzocht wat een verantwoorde norm is.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

We horen en lezen in de media dat er veel (bouw)projecten in Nederland stil liggen door een uitspraak van de Raad van State over de vernietiging van het ‘Programma Aanpak Stikstof’(PAS) en door toepassing van strikte PFAS-normen.  In antwoord op de door de ChristenUnie gestelde vragen schrijft het college: “Op dit moment lijkt het erop dat de projecten die tot uitvoering gaan, geen problemen ondervinden bij het aspect stikstofproblematiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

CU

Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Deze kunnen door de jaren heen veranderen. Neem bijvoorbeeld roken in gezelschap, jaren geleden vonden we dat normaal. We kunnen het ons nu toch niet meer voorstellen. Maar ook in het omgaan met onze leefomgeving zien we een verandering. De tijd dat alles niet op leek te kunnen, het ongebreideld consumeren, is voorbij. Al lijkt nog niet iedereen zich hiervan bewust.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto Bezoek Carla Dik Faber

ELBURG/OLDEBROEK - De ChristenUnie fractie is met andere partijen in de raadsvergadering van de gemeente Elburg op 14 oktober opgeroepen bij de landelijke en provinciale politici maatregelen voor stikstofreductie en de gevolgen hiervan voor de boer onder de aandacht te brengen. De ChristenUnie fractie heeft daar gehoor aan gegeven en op vrijdag 29 november zijn Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en Gedeputeerde Peter van ’t Hoog op bezoek geweest bij het melkveebedrijf van Albert Nagelhoud. Nagelhoud begon meteen duidelijk: “De rek is eruit bij de boeren en de zorgen zijn groot. Door de nieuwe norm en regels rondom de stikstofuitstoot komen er veel boeren in deze omgeving in de problemen. De gemeentes in deze regio hebben een enorme uitdaging omdat we rondom omgeven zijn met Natura 2000 gebieden. Vooral bij deze gebieden zijn de uitdagingen groot. De norm is in ogen van de boeren niet reëel. Wij willen eerlijkheid en duidelijkheid van de landelijke en provinciale politiek!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ce

Fractie en bestuur van het CDA Oldebroek hebben een werkbezoek gebracht aan Cêla Vita in Wezep. Cêla Vita  (wat "verborgen leven" betekent) bestaat sinds 1967. Vanaf 2012 is het bedrijf een onderdeel van McCain Foods Limited. Er worden koelverse aardappelproducten geproduceerd en is volgens McCain marktleider in de Benelux.

Doel van het bezoek was te ontdekken wat het bedrijf voor onze gemeente betekent en andersom. De delegatie werd ontvangen door mevrouw Marjan Skotnicki- Hoogland. Zij is sinds 1 december 2018 algemeen directeur. Het bedrijf heeft zo’n 300 werknemers, waarvan veel uit de directe omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

De Wereldweide. Deze renovatie kost €595.000 en moet de school weer toekomstbestendig maken. De fractie van de VVD heeft besloten om in te stemmen met het voorstel. In de commissievergadering werd het de VVD namelijk al snel duidelijk dat er veel achterstallig onderhoud aan het schoolgebouw was. Een inspreker gaf aan dat de leerkrachten in de weer gaan met potten en emmers als het regent. In zo’n omgeving hoort een kind niet te leren. Kinderen verdienen een veilig schoolgebouw waar ze kunnen leren, spelen en opgroeien.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

ARK

WEZEP -  De rigoureuze bomenkap over een strook van 30 kilometer lang en 80 meter breed op de A28 is voor nu van de baan. Rijkswaterstaat heeft ingebonden, de kap van de 80 meter brede zone gaat voorlopig niet door.Rijkswaterstaat gaat nu alleen tot kap over bij de delen waar zij bevoegd gezag is. Concreet betekent dit dat de middenberm niet gekapt gaat worden, op twee meter naast de vangrail na. De zijbermen moeten vanwege verkeersveiligheid 13 meter obstakelvrij zijn. Rijkswaterstaat moet voor kap buiten die 13 meter nog vergunning gaan aanvragen bij de provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de raadsvergadering van 7 november is de meerjarenbegroting 2020 – 2023 vastgesteld. De ChristenUnie is blij en dankbaar dat, ondanks de donkere financiële wolken welke er waren, we toch een zo goed als sluitende begroting hebben kunnen vaststellen. Maar ook dat de uitgangspunten uit het bestuursakkoord ‘met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ overeind zijn gebleven. Belangrijke speerpunten voor ons zijn: hoe willen we omgaan met de Schepping, hoe willen we omgaan met elkaar en zorg bieden aan hen die kwetsbaar zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Op de ledenvergadering van het CDA Oldebroek vertelde Hans van Ark, Statenlid voor het CDA in Gelderland, dat veel subsidies aan de Noord-Veluwe voorbij gaan. Reden: er wordt onvoldoende samengewerkt tussen de gemeenten. Het is goed dat de provincie verkenners heeft gestuurd om in beeld te brengen wat de bestuurlijke problemen zijn en hoe de politiek er tegen aankijkt.

Samen met Brand van ’t Hof en Wilco van der Horst vormde Hans van Ark een panel waarmee de aanwezigen van gedachten konden wisselen over het thema “Geloof, Politiek en Ondernemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)