In de begrotingsvergadering van vorige week hebben we als fractie van de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het afval. Het blijkt dat we in onze gemeente veel meer afval aanbieden dan gemiddeld in Nederland en de afvalscheiding juist minder goed doen. Met elkaar hebben we een ‘consumptiemaatschappij’ opgebouwd waarin we veel consumeren en dus veel grondstoffen gebruiken wat ook weer veel afval veroorzaakt. Dit kan zo niet doorgaan de aarde raakt uitgeput en het milieu overbelast. Dat moeten we met elkaar niet willen, we hebben toch ook een verantwoordelijkheid naar ons nageslacht?

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Juist nu de dagen korter worden en de temperatuur zakt, beginnen mijn fietsbenen te kriebelen. Door verschillende wielerverenigingen in Nederland worden iedere week veldtoertochten georganiseerd, zeer geschikt voor amateurs als ik. Het ontbreekt me nogal eens aan tijd, maar als het even kan, cross ik op mijn ATB door het bos. En ik ben dan niet de enige, het komt voor dat er wel 2.000 fietsers meedoen aan zo'n tocht. Het is geweldig om zo sportief met elkaar bezig te zijn!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen donderdag hebben de algemene beschouwingen plaats gevonden in de raad van de gemeente Oldebroek. In deze beschouwingen geeft de raad zijn reactie op de door het college gepresenteerde begroting voor het jaar 2015.

Bijzondere aandacht in de reactie van de ChristenUnie op deze begroting was er voor het onderwerp duurzame energie. In de na de verkiezingen door de coalitie opgestelde bestuursovereenkomst 2014-2018, was hier ook al de nodige aandacht voor gevraagd. In het beleidsakkoord zijn o.a. de volgende punten opgenomen: Energiezuinige en groene gemeente, en Duurzame energie. De CU is blij dat dit door het college is opgepakt en in de genoemde punten in de begroting van 2015 zijn opgenomen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De fracties van de ChristenUnie van de RNV-gemeenten (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten) hebben gezamenlijk aan de desbetreffende colleges van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de toekomst van de WSW-bedrijven.

De aanleiding hiervoor is het op 1 mei jl. verschenen rapport van onderzoeksbureau Iroko, genaamd ‘Afbouw met beleid’. In dit rapport is geconcludeerd dat de mogelijkheid om de Inclusief Groep te verzelfstandigen of te vervreemden nader onderzocht dient te worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEM - Tweede Kamerlid Otwin van Dijk kwam op uitnodiging van de PvdA afdelingen Hattem, Oldebroek, Heerde & Elburg naar Hattem om met publiek te spreken over de zorgtaken die per 2015 uitgevoerd worden door gemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Door Erik Doornwaard

Bij het opstellen van onze algemene beschouwingen op papier en tijdens het schrijven van de column, was het meerjarig perspectief van de begroting negatief. Op 11 november werd bekend dat de gemeente ook precariobelasting gaat heffen op het elektriciteitsnetwerk. De verwachte belastingopbrengsten stijgen daardoor met € 820.000. Effect: “Geen meerjarig financieel tekort in de begroting”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de verkiezingen heeft ABO enige verkiezingsbeloften gedaan. Niet alles lukt direct maar twee zaken worden binnenkort al ingevoerd. Hondenbelasting is al jaren een onderwerp waar oeverloos over gesproken wordt. Afschaffen wilde ABO graag maar het probleem is dat je dan een gat in je begroting hebt. In de coalitie is afgesproken dat als er ergens geld gevonden kan worden, we deze oneerlijke hondenbelasting afschaffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (10 Reacties)

EDoornwaard

Volgens informatie van de VNG blijkt dat de gemeente Oldebroek een gemeente is met relatief veel financieel vermogen. Oldebroek is één van de 26 rijkste gemeenten van Nederland. Het financiële perspectief oogt niet bepaald rooskleurig. Zoals het er nu naar uitziet loopt het tekort van de begroting op in 2018 naar bijna 800.000 euro. Wel veel financiële buffers maar niet een sluitende begroting. Dit lijkt op een tegenstelling. Ook uit de cijfers van de provincie Gelderland blijkt dat er nogal fluctuaties zitten in de saldi van de begrotingen en het uiteindelijke saldo van de resultatenrekening. Geen sluitende begrotingen maar vervolgens wel een positief resultaat bij de jaarrekening. Beter sturen op de begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven is daarom noodzakelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Oldebroek voor Elkaar is het fundament waarop het college de vele veranderingen die gaan plaats vinden in de samenleving voor elkaar wil krijgen. Het is een taai en moeizaam proces en het vraagt ook van de ambtelijke organisatie een cultuuromslag. Taken moeten worden overgedragen maar het college mag niet te snel wegrennen. Overdragen van taken aan de bevolking kan alleen maar plaats vinden als hiervoor een goed kader, een goed plan van aanpak en draagvlak is. Bij de speeltuinen blijkt dit in de praktijk veel langer te duren dan we gedacht hadden. In de komende jaren wordt ook bij de jeugdzorg en de WMO veel van de samenleving verwacht. Het is de vraag of dit alles ook mogelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (6 Reacties)

logo vierkant

De begroting 2015 is de eerste begroting van het nieuwe college. Een begroting, zoals er geschreven staat, waarin de inhoud van de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ is vertaald. Ook een begroting waarin aangegeven staat hoe we kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving maar ook inspelen op een samenleving in ontwikkeling. Wat de SGP betreft sluit dit aan bij haar visie op de overheid als “Gods dienares, u ten goede.” De SGP ziet, juist voor onze moderne samenleving, het belang in van Bijbelse Waarden en Normen. Gods zegen is daar immers aan verbonden! Gods zegen is onmisbaar, wat het belang onderstreept van de zegenbede in de begroting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

engbert

Samen bereik je meer dan alleen is een leus die vrijwel iedereen wel kan beamen. We hoeven alleen maar te denken aan het voetbalteam vol met individualistisch ingestelde sterren dat verslagen wordt door het goed samenwerkend collectief. En hoeveel liedjes zijn er niet geschreven over samen. René Froger zong bijvoorbeeld: samen zijn we sterk, samen zijn we één. Het gaat meestal over dat je samen meer bereikt dan alleen maar vaak gaat het ook over gevoel, de meeste mensen vinden ‘samen’ toch prettiger dan alleen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Op 13 november 2014 zal de gemeenteraad van Oldebroek de begroting 2015 vaststellen. De ChristenUnie Oldebroek heeft vooraf de Algemene Beschouwingen over de begroting aan het papier toevertrouwd en openbaar gemaakt. In de raadsvergadering zal uiteraard nog op een aantal specifieke onderdelen van de begroting gediscussieerd worden met het College en de andere raadsfracties. Enkele onderdelen uit de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie zijn onderstaand weergegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Otwin

HATTEM - De PvdA-afdeling Hattem houdt op vrijdag 14 november een politiek café met Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. Samen met de PvdA-afdelingen Heerde, Oldebroek, Epe en Elburg wil de afdeling antwoord geven op vragen over de zorgtaken die vanaf 1 januari 2015 op de bordjes van de gemeentes liggen.

Veel is nog onduidelijk over de zorg en hulp die ons allen aangaat. De PvdA wil hier duidelijkheid over scheppen. Wat betekenen de nieuwe zorgtaken van de gemeente voor ouderen, gehandicapten, jongeren en kansarme baanloze burgers? Hoe pakken we met elkaar eenzaamheid aan? Hoe lichten de gemeentes alle inwoners adequaat voor? Deze vragen wachten op een antwoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen week hebben de Hattemer raadsfracties CDA, D66,PVDA en VVD een brief hebben geschreven aan de Provinciale Gedeputeerde en aan de Gemeenteraad van Oldebroek. Daarin bevestigen zij nogmaals het ontbreken draagvlak bij de gemeenteraad van Hattem voor windmolens in Oldebroek. De Raad van Kampen heeft deze week een motie aangenomen met een zelfde strekking.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

KAMPEN - In de raadsvergadering van 24 oktober nam GroenLinks met het CDA het initiatief tot een motie tegen een viertal windmolens langs de N50 in Oldebroek, pal tegen de gemeentegrens met Kampen.

Menigeen zal nu de wenkbrauwen fronsen. Is GroenLinks tegen windmolens?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Regionale milieudiensten weten zich al jaren geen raad met de dagelijkse klachtenregen van omwonenden. Het standaard antwoord is: ‘De windturbines voldoen allemaal aan de norm’.  Tot 2011 was er een norm waarbij men uit ging van een maximaal aantal decibellen. Helaas, voor de ontwikkelaars en exploitanten, werd de ruimte voor plaatsing in Nederland hierdoor drastisch beperkt. Daarom is er een nieuwe gemiddelde L-den norm bedacht. Het geluid mag nu gedurende één  jaar worden opgeteld en gedeeld door 365. Daardoor is het maximale aantal decibellen enorm gestegen.

Lees meer >

Schrijf reactie (6 Reacties)

cda

OLDEBROEK - De groei van Lelystad Airport vraagt om een economisch actieplan voor de regio. Dat schreven de CDA-fracties van Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek in een gezamenlijke brief. De fracties pleiten in de brief voor de economische belangen van de regio. Jan Neijzen, fractievoorzitter van CDA Elburg en initiatiefnemer van de brief: "In de luchtvaart gaat het om grote belangen. Nationale partijen; Schiphol, KLM, Transavia en vele anderen maar ook internationale partijen spelen een rol. Wij willen dat de belangen van onze lokale ondernemers ook gehoord worden. En vooral in de recreatieve en toeristische sector.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

cdafractie4

Het Boerderijmuseum:

De stof die de raadsvergadering van 2 oktober jl deed opwaaien, lijkt weer langzaam aan neer te dalen. Ondanks het feit dat de raadsagenda slechts twee agendaonderwerpen bevatte werd het een lange avond in de raadszaal van Oldebroek. Het CDA was duidelijk in haar standpunten. Het voorstel van het college om het Boerderijmuseum nog twee jaar van subsidie te voorzien was volgens het CDA een te korte termijn visie. Zowel het college als het bestuur van het Boerderijmuseum moet op zoek naar een heldere en langdurige strategie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen donderdagavond vergaderde de gemeenteraad over het al dan niet subsidie verlenen aan het boerderijmuseum en de Stichting tot behoud van het monument (Stichting). De aanleiding voor dit onderwerp kwam niet uit de hoge hoed maar was een gevolg van het in 2012 genomen kerntakenbesluit. Daarbij had de gemeenteraad al besloten geen structurele subsidies meer te verlenen. Dat raakte niet alleen de museumboerderij maar bijvoorbeeld ook de muziek- en sportverenigingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Een groep enthousiaste jonge mensen wil op de locatie van de voormalige Johan Frisoschool een woonwijkje ontwikkelen met 8 levensloopbestendige “starterswoningen” en één twee-onder-een-kap. De gemeenteraad ondersteunt hun plannen maar er is weerstand vanuit de buurt. In de raadsvergadering van donderdag 2 oktober hebben we daar over gesproken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)