Afgelopen week hebben de Hattemer raadsfracties CDA, D66,PVDA en VVD een brief hebben geschreven aan de Provinciale Gedeputeerde en aan de Gemeenteraad van Oldebroek. Daarin bevestigen zij nogmaals het ontbreken draagvlak bij de gemeenteraad van Hattem voor windmolens in Oldebroek. De Raad van Kampen heeft deze week een motie aangenomen met een zelfde strekking.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

KAMPEN - In de raadsvergadering van 24 oktober nam GroenLinks met het CDA het initiatief tot een motie tegen een viertal windmolens langs de N50 in Oldebroek, pal tegen de gemeentegrens met Kampen.

Menigeen zal nu de wenkbrauwen fronsen. Is GroenLinks tegen windmolens?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Regionale milieudiensten weten zich al jaren geen raad met de dagelijkse klachtenregen van omwonenden. Het standaard antwoord is: ‘De windturbines voldoen allemaal aan de norm’.  Tot 2011 was er een norm waarbij men uit ging van een maximaal aantal decibellen. Helaas, voor de ontwikkelaars en exploitanten, werd de ruimte voor plaatsing in Nederland hierdoor drastisch beperkt. Daarom is er een nieuwe gemiddelde L-den norm bedacht. Het geluid mag nu gedurende één  jaar worden opgeteld en gedeeld door 365. Daardoor is het maximale aantal decibellen enorm gestegen.

Lees meer >

Schrijf reactie (6 Reacties)

cda

OLDEBROEK - De groei van Lelystad Airport vraagt om een economisch actieplan voor de regio. Dat schreven de CDA-fracties van Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek in een gezamenlijke brief. De fracties pleiten in de brief voor de economische belangen van de regio. Jan Neijzen, fractievoorzitter van CDA Elburg en initiatiefnemer van de brief: "In de luchtvaart gaat het om grote belangen. Nationale partijen; Schiphol, KLM, Transavia en vele anderen maar ook internationale partijen spelen een rol. Wij willen dat de belangen van onze lokale ondernemers ook gehoord worden. En vooral in de recreatieve en toeristische sector.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

cdafractie4

Het Boerderijmuseum:

De stof die de raadsvergadering van 2 oktober jl deed opwaaien, lijkt weer langzaam aan neer te dalen. Ondanks het feit dat de raadsagenda slechts twee agendaonderwerpen bevatte werd het een lange avond in de raadszaal van Oldebroek. Het CDA was duidelijk in haar standpunten. Het voorstel van het college om het Boerderijmuseum nog twee jaar van subsidie te voorzien was volgens het CDA een te korte termijn visie. Zowel het college als het bestuur van het Boerderijmuseum moet op zoek naar een heldere en langdurige strategie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen donderdagavond vergaderde de gemeenteraad over het al dan niet subsidie verlenen aan het boerderijmuseum en de Stichting tot behoud van het monument (Stichting). De aanleiding voor dit onderwerp kwam niet uit de hoge hoed maar was een gevolg van het in 2012 genomen kerntakenbesluit. Daarbij had de gemeenteraad al besloten geen structurele subsidies meer te verlenen. Dat raakte niet alleen de museumboerderij maar bijvoorbeeld ook de muziek- en sportverenigingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Een groep enthousiaste jonge mensen wil op de locatie van de voormalige Johan Frisoschool een woonwijkje ontwikkelen met 8 levensloopbestendige “starterswoningen” en één twee-onder-een-kap. De gemeenteraad ondersteunt hun plannen maar er is weerstand vanuit de buurt. In de raadsvergadering van donderdag 2 oktober hebben we daar over gesproken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen donderdagavond werd tijdens een druk bezochte Raadsvergadering van Oldebroek gesproken over de subsidie aan het Boerderijmuseum in Oldebroek. Vele vrijwilligers waren, toepasselijk in klederdracht, massaal aanwezig. In 2012 heeft de gemeenteraad, als gevolg van de bezuinigingsdiscussie, besloten de subsidie aan het museum per 1 januari 2015 te stoppen. Het museum moest op eigen benen gaan staan. Nu 2015 dichterbij komt, 2 jaar na deze beslissing, kwam het bestuur van het museum tot de conclusie dat, zonder gemeentesubsidie, het voortbestaan onmogelijk zou worden. Het College stelde de Raad voor nog 2 jaar de subsidiekraan open te zetten, om over 2 jaar geheel te stopen met financiële ondersteuning. Saillant detail was dat het College deze subsidie nota bene uit de Algemene Reserve moet halen.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

Donderdagavond werden twee belangrijke onderwerpen behandeld. Twee jaar gelden werd aangekondigd dat de subsidie aan het Boerderijmuseum in 2015 zou stoppen. Net als bij veel andere verenigingen geeft de gemeente geen of veel minder subsidie. De afgelopen jaren heeft het bestuur van het museum weinig of niets ondernomen om dit verlies van gemeente geld op te vangen. Nu, enige maanden voor de invoering, maken ze bezwaar. Dit mooie museum dreigt failliet te gaan. Het college heeft besloten een uitzondering te maken en alsnog voor twee jaar een kleine subsidie te geven. Het bestuur vond dit onvoldoende en wilde gewoon de oude regeling terug.

Een grote meerderheid van de raad dacht hier in eerste instantie anders over. Forse kritiek richting het bestuur kwam van veel partijen. Het bestuur wist van de komende bezuinigingen en deed niets of onvoldoende.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

christenunie

Het zomerreces is weer ten einde. Dat betekent niet dat er gedurende twee maanden niets is gedaan. De ambtelijke organisatie doorgewerkt aan verschillende voorstellen die al naar de Raad zijn gegaan, en andere welke nog gaan komen.

Dat betekent voor de raads- en commissieleden weer het nodige lees- en vergaderwerk. Het doornemen en het vergaderen erover gaat vaak tot in de late uren door. Een vraag die daarbij wel eens gesteld mag worden: is dat nou allemaal wel zo effectief? Kan het niet anders, en vooral; kan het niet inzichtelijker gemaakt worden voor de burger?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't LOO - Op woensdag 24 september wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Algemeen Belang Oldebroek (ABO) gehouden. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom (inloop + koffie vanaf 19.30) in buurthuis “t Grinthuus, Morelissenstraat 1 op “t Loo -Oldebroek. Aanvang vergadering 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (4 Reacties)

De overheid wil dat 14% van de energie in 2020 duurzame energie is. Windmolens op het land moeten hier in belangrijke mate aan bijdragen In maart dit jaar zorgden windmolens op het land voor 2500 megawatt en in 2020 moet dat 6000 megawatt zijn. Er zijn al jaren plannen om vier windmolens in Hattemerbroek te plaatsen. Inmiddels is een ""mer"" onderzoek afgerond om te zien in hoeverre windmolens in Hattemerbroek schadelijke gevolgen hebben voor mens en natuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (5 Reacties)

En opeens is het dan ook weer achter de rug, onze jongste is maandag weer gestart op de basisschool, de oudsten zijn deze week begonnen met college; de zomervakantie is afgelopen. Een vakantieperiode die zich (voor ons gezin) uitspreidde over bijna de gehele maanden juli en augustus, dit doordat de grens van de landelijke vakantiespreiding precies bij de IJssel ligt. De oudsten vallen onder regio noord, de jongste nog onder regio midden, een bekend gegeven bij veel ouders uit onze gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Al weken voor de vakantie begint kruip ik achter de knieschotten op zolder om vast wat in mijn kampeeruitrusting te rommelen. Ik kan niet wachten tot ik de tent, die ik vorig jaar zo mooi droog en zorgvuldig heb opgeborgen, weer uit de zak mag trekken. Alleen al de geur!

Intussen heb ik ervaren dat alleen echte kampeerliefhebbers dit begrijpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

liesbeth

Sinds twaalf weken ben ik nu wethouder in Oldebroek met daarbij o.a de portefeuille jeugd. Ik heb mij hiervoor de laatste weken regelmatig de vraag gesteld, wat wil ik bereiken en hoe. Wat mij betreft gaan wij voor gezonde jongeren in Oldebroek die vertrouwen hebben in HUN toekomst.

Samen met vijf andere gemeenten zijn wij bezig de taken die op ons af komen via de decentralisatie jeugd op een adequate wijze vorm te geven. We realiseren ons dat het niet mogelijk is om alle ondersteuning voor jongeren binnen onze gemeente grenzen vorm te geven. Maar het belangrijkste kader voor de uitvoering blijft wel lokaal als het kan, (boven-)regionaal als het moet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Op donderdag 17 juli gingen we op vakantie naar Roemenië. Niet zo'n echt vakantieland maar we hadden dan ook een speciale bestemming, we waren uitgenodigd voor een bruiloft. Al enkele tientallen jaren hebben we contacten met mensen in Savadisla een klein plaatsje in Roemenië op de grens van Hongarije. Door een uitwisseling van het koor waar mijn vrouw bij zong zijn deze contacten ontstaan en uitgegroeid tot een echte vriendschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De ChristenUnie heeft in de laatste raadsvergadering, bij het geven van een reactie op het door het college opgestelde concept zienswijze op het luchthavenbesluit en MER Lelystad airport, haar zorgen geuit over de gekozen routevariant B+. Recentelijk heeft 'De Alderstafel' een overleg groep onder leiding van voormalig minister en commissaris van de koningin van Groningen, dhr. Hans Alders, advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over de ontwikkeling van Lelystad airport. De Alderstafel is opgericht om in overleg met regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector en de bewoners tot een gedragen advies te komen. Ook de gemeente Oldebroek is via de Regio Noord-Veluwe en de provincie Gelderland vertegenwoordigd bij dit overleg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

berend

Vanaf juni 2013 hebben vertegenwoordigers van de schoolbesturen in Oldebroek en de gemeente (ambtelijke vertegenwoordiging) gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een lokale onderwijsvisie en een plan voor de onderwijshuisvesting. Dit is gebeurd in een gezamenlijk project met een onafhankelijke externe voorzitter. De projectgroep heeft een lokale onderwijsvisie en het plan voor de onderhuisvesting in een rapport aan de raad gepresenteerd. Afgelopen donderdag is de gemeenteraad akkoord gegaan met de onderwijsvisie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Donderdagavond is de raad akkoord gegaan met het plan "Souman/Spakman". Over enige maanden kunnen hier ruim 40 woningen worden gebouwd. Betaalbare woningen in het centrum van Wezep vinden we erg belangrijk. Toch is ABO niet tevreden over de gang van zaken. Dit plan heeft een zeer lange voorgeschiedenis. Veel project ontwikkelaars hebben in het verleden geprobeerd dit plan uit te voeren. Financieel was het niet haalbaar. Enige jaren geleden heeft een vorige wethouder een contract afgesloten met de huidige project ontwikkelaar. De gemeente ging voor bank spelen en leende veel geld uit. Vrij snel bleek dat er extra geld nodig was. Een ton bleek niet voldoende want later heeft de gemeente Oldebroek er nog eens honderdduizend euro erin gestoken. ABO was hier altijd tegen. De gemeente moet geen geld aan een privé ondernemer geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

In de vergadering van de commissie Samenleving is dinsdagavond gesproken over het beleid met betrekking tot Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij de start van het basisonderwijs kunnen achterstanden al erg groot zijn. De VVE richt zich op kinderen van 0 tot 6 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van dit beleid. Hiervoor ontvangt de gemeente een bekostiging van het rijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)