OLDEBROEK - In de zorg is er veel veranderd met ingang van 2015. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en financiering van de zorg. Hierin kunnen natuurlijk dingen misgaan en daarvoor heeft CDA Oldebroek een ‘Meldpunt zorg en minima’ in het leven geroepen. Meld uw ervaringen met het nieuwe beleid in de zorg op de website van het CDA Oldebroek!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GEvink

Het college van Oldebroek legt de raad van Oldebroek de vraag voor of er een verkenning moet komen naar samenwerking met Elburg. Met deze vraag geeft het college uitvoering aan het bestuursakkoord. Zoals het bestuursakkoord aangeeft moet voor 1 januari 2015 blijken of H2O (plus) haalbaar is. Mocht in Hattem en/of Heerde de gewenste duidelijkheid langer op zich laten wachten of mocht er geen draagvlak zijn voor bestuurlijke fusie, dan gaan we de partnerkeuze heroverwegen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op Loco FM. Op woensdag 4 maart zijn raadsleden van ABO en CDA te gast in de studio. Met hen worden door Nicolet Hoorn de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken. Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op maandagavond 9 maart organiseren Omroep Gelderland en de Stentor in Coelenhage te Wezep het groot Noord-Gelders lijksttrekkersdebat. Het belooft een mooie avond te worden met een groot aantal Gelderse lijsttrekkers en regiokandidaten. Al meer dan 10 van de 17 lijsttrekkers hebben aangegeven bij dit debat aanwezig te zijn! Hiernaast kunt u kennismaken met de kandidaten uit uw regio.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op 12 maart zal er in Elburg, in restaurant De Haas, om 20.30 een openbaar debat plaatsvinden over het nut van de Provinciale Staten. Dit debat wordt georganiseerd door het NO-Veluwe afdeling-bestuur van D66. Bij dit debat zullen gemeenteraadslid Marnix Smulders, gedeputeerde Annemieke Traag en kandidaat voor de aanstaande verkiezingen Anke Kuipers aanwezig zijn om de discussie in te gaan vanuit hun eigen functioneren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 24 februari heeft het College van burgemeester en wethouders van Oldebroek een brief van de gemeente Heerde ontvangen betreffende de "Randvoorwaarden vernieuwd perspectief bedrijventerrein Hattemerbroek". De brief is openbaar gemaakt en valt hieronder te lezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

ELBURG - De SGP afdeling Elburg-Oldebroek organiseert op 10 maart aanstaande een verkiezingsavond. Het thema van deze avond is: water en land. Op deze avond zal spreken Dhr. Lambert Polinder, kandidaat waterschapsverkiezing. Hij zal spreken over het feit dat water zowel onze vriend als onze vijand kan zijn. Ook op deze avond zullen spreken de heren Steven van Westreenen en Sjaak van Schaik, adviseurs van bureau van Westreenen te Barneveld. Dit bureau behartigt de belangen van met name de agrariers op het gebied van milieuwetgeving, ruimtelijke ordening etc.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO – D66 Gelderland wil investeren in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Gedacht kan worden aan het beschikbaar stellen van gelden voor de opwekking van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op schooldaken. De kosten die de scholen uitsparen door zelf energie op te wekken kan ingezet worden voor beter onderwijs. Michiel Scheffer, lijsttrekker D66 Gelderland: “ Scholen die zonnepanelen op hun daken leggen leveren een bijdrage aan de energietransitie. Daarnaast levert de besparing geld op voor de inzet van één parttime muziek of gymleraar. Een win-win situatie dus”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vorige week stuurde het college van B&W Oldebroek een persbericht rond. Het college wil gaan verkennen of een samenwerking met de gemeente Elburg mogelijk is.

Onze eerste reactie was positief; samenwerken is immers altijd goed en kijken wat de mogelijkheden zijn, is ook prima. Intensieve contacten met Zwolle zou ABO ook toejuichen. Kortom; samenwerken is goed maar niet ten koste van de huidige samenwerking binnen H2O verband. Het probleem is echter dat er een lappendeken van samenwerkingsverbanden in de regio is ontstaan. Bijvoorbeeld binnen de RNV (Regio Noord Veluwe) maar ook met Kampen, Hattem, Heerde Zwolle, enz. De samenwerking verloopt niet altijd even goed. Met name de samenwerking in RNV verband functioneert minder goed. Onlangs schreef de gemeente Harderwijk hierover een kritisch artikel in de Stentor. Ook de samenwerking met Hattem en Heerde heeft betere tijden gekend. Deze lappendeken dreigt nu nog groter en onoverzichtelijker te worden. De gemeenteraad verliest haar grip op het grote geheel. Wij vrezen dat er een democratisch gat ontstaat omdat de raad op afstand komt te staan; een rechtstreekse controle en aansturing door de raad is dan niet meer mogelijk. Dat verontrust ons.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Heeft u het gelezen? Het gaat weer beter met Nederland. De economie begint weer te lopen, meer huizen worden verkocht, de inflatie staat op nul, en er komt in veel sectoren meer werk. Dat zijn positieve geluiden waar we het van moeten hebben. Nu moeten we doorpakken en durf tonen. Meerdere bedrijven willen investeren in Oldebroek, en in de regio is dringend behoefte aan een logistieke basis aan de A28. Investeren in onze omgeving en met name het bedrijventerrein is noodzaak. Niet zo zeer in geld, wel in vestigingsmogelijkheden, toenaderingswegen, bestemmingplan enz..

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

De veranderende rol tussen overheid en samenleving vraagt om professionele bestuurders die openstaan en meegaan met veranderingen. Het besturen van een gemeente vraagt in deze tijd om excellente bestuurders waarbij teamwork tussen wethouders en burgemeester van zeer groot belang is. Bestuurders die de burgers, instanties en verenigingen kunnen en durven te faciliteren en afstand nemen van het traditionele gedachtegoed "wij overheid, weten wel wat goed is voor onze burgers". De gemeente Oldebroek is gebaat bij bestuurders die de burgers uitnodigt en uitdaagt op hun eigen kracht en creativiteit te benutten. Alleen zo'n team van bestuurders staat garant voor stabiliteit. En stabiliteit heeft Oldebroek echt nodig na een roerige bestuurlijke periode.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het moet niet gekker worden. Zo staan drie burgemeesters volkomen onverwacht samen op het podium om een fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek aan te kondigen en zo lees je in de media dat de ChristenUnie, SGP en ABO coalitie eenzijdig de deur bij samenwerkingspartners Hattem en Heerde in het gezicht dichtsmijten. Een onverstandige schoffering van de H2O partners, de inwoners en een zorgvuldig democratisch proces.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

ZWOLLE - Donderdagavond 5 maart organiseert CGMV agrariërs in samenwerking met CCA Oost een debat met Bert Boerman (ChristenUnie), Marco van der Vegte (CDA) en Dirk van Dijk (SGP) .

Aanleiding is de verkiezing van de provinciale staten en het waterschapsbestuur. De landbouw is immers een belangrijk onderwerp op de politieke agenda. Een ieder die affiniteit met de landbouw heeft en/of werkzaam in deze sector wordt van harte uitgenodigd aan dit debat deel te nemen. Voor meer informatie zie www.cgmv.nl/agenda.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ERMELO/OLDEBROEK Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in Ermelo heeft de Statenfractie van de VVD al haar locale Veluwse fracties bijgepraat over het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen. De afgelopen 4 jaar heeft Gelderland bijna 4 miljard geïnvesteerd, en is het overgrote deel van de toen gestelde doelen gerealiseerd. Er is werkgelegenheid gecreëerd, ondernemers zijn ondersteund, gebieden zijn vitaler, leefbaarder en dynamischer gemaakt, de samenwerking met andere overheden is versterkt en burgers zijn betrokken bij het beleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De ChristenUnieOldebroek houdt een informatieavond in verband met de verkiezingen voor het Waterschap en de Provinciale Staten. De avond wordt gehouden op dinsdag 17 februari a.s. in Noorderlicht, Mariënrade 1 te Wezep. Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen voor koffie en om 19.45 uur start het programma. Gerard van den Brandhof, lijsttrekker van de ChristenUnie en Theo Brand, communicatiemedewerker van het Waterschap Vallei en Veluwe zijn bereid gevonden om te vertellen over de werkwijze van het Waterschap en de rol van de ChristenUnie daarin. En waarom het belangrijk is dat u gaat stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De officiële start van de provinciale informatiecampagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten vindt plaats op woensdag 25 februari. De laatste vergadering van Provinciale Staten voor de verkiezingen wordt rond 16.00 uur onderbroken om op de Zuidgalerij van het Huis der Provincie in Arnhem alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen voor te stellen. De speciale website van de provincie www.gelderland.nl/verkiezingen waarop ook de StemWijzer is te vinden, wordt op dat moment online gezet door de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje. De speciaal voor de verkiezingen gemaakte informatiekrant ligt dan ook klaar. Deze krant wordt op donderdag 26 februari huis aan huis in Gelderland verspreid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEM - In de Hattemer raadsvergadering van maandag 2 februari heeft de Partij van de Arbeid opnieuw bij de burgemeester en wethouders gevraagd om openheid over de situatie rondom bedrijventerrein Hattemerbroek.

In de afgelopen maanden is veel gebeurd waarover de raadsleden niet zijn geïnformeerd. De Partij van de Arbeid is van mening dat dit onacceptabel is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO  – De kern van het verkiezingsprogramma van D66 Gelderland is ‘Meer banen, Minder lasten, Beter onderwijs’. D66 wil terug naar de basis en in gesprek gaan met de inwoners van Gelderland. Volgens lijsttrekker Michiel Scheffer is de overheid namelijk te ingewikkeld geworden wat tot stroperige besluitvorming heeft geleid: “Wij willen dat de overheid simpel, slagvaardig en aanspreekbaar is. Dus geen grote trage ambtelijke apparaten en ondoorzichtige besluitvorming. Gelderland heeft behoefte aan een daadkrachtig bestuur, meer banen, minder lasten en beter onderwijs voor alle inwoners.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

AvLoo

In haar vergadercyclus van deze maand heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het verstrekken van startersleningen aan starters op de woningmarkt.

Met het verstrekken van de startersleningen komen er mogelijkheden voor de doelgroep van de starters op de woningmarkt. Hierdoor kunnen personen die niet eerder een woning in eigendom hebben gehad, een extra financiële lening afsluiten. Het doel van deze starterslening is dat het kopen van een woning voor deze doelgroep eerder mogelijk zal worden, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In haar vergadercyclus van deze maand heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het verstrekken van duurzaamheidsleningen, welke boven de €. 7.500,= vergezeld dienen te gaan van een EPA- maatwerkadvies. Dit besluit betreft het verstrekken van een lening aan particuliere woningeigenaren, ten behoeve van de uitvoering van duurzame maatregelen. Op basis van Europese doelstellingen voor CO2- reductie moet Nederland in 2020 30% minder CO2 uitstoten. Hier zullen ook wij als gemeente en dus ook de individuele burger ons steentje aan moeten en mogen bijdragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)