OLDEBROEK - Voor het tweede jaar organiseert de redactie van Locourant en Oldebroek.net voor bezoekers van de websites een poll voor het raadslid van het jaar 2014. Er is voor gekozen om alleen de nu zittende raadsleden verkiesbaar te laten zijn. Dit jaar wordt misschien ook gebruik gemaakt van een vakjury.

Ook zijn wij nieuwsgierig naar de indruk die de zittende raad op u heeft gemaakt, daarom eerst twee vragen over de raad in het algemeen. Op woensdag 14 januari om 12.00 uur sluit deze poll en de uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het radioprogramma "Rondje Politiek" tussen 18 en 19 uur.

Nog niet gestemd? Klik hier om te stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PvDuijn

Wie het gesubsidieerd muziekonderwijs van nu vergelijkt met dat van voor 2010 ziet een enorm verschil. De ooit gemeentelijke muziekschool is failliet en de subsidies voor de muziekverenigingen zijn verdwenen als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen. Dat dit gevolgen heeft voor de getroffen verenigingen moge duidelijk zijn. De SGP heeft daarom in juni 2014 al aangedrongen om samen met de verenigingen te kijken naar een verantwoorde oplossing voor de financiële problemen die voortkomen uit het opleiden van jonge muzikanten, zonder dat de besluiten van de kerntakendiscussie ongedaan worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - In het kader van Wereld Braille Dag hebben Jan Jacob van Dijk en Daisy Vliegenhart op zaterdag 3 januari in Ermelo het Gelderse CDA verkiezingsprogramma ‘Tussen de mensen’ in braille overhandigd aan Bert Bloemendaal. Bloemendaal is blind en werkzaam bij Proson, een sociale werkvoorziening voor mensen met een visuele beperking. Van Dijk is lijsttrekker in Gelderland bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Vliegenhart staat op nummer 4 van de Gelderse lijst en is initiatiefnemer van deze actie. Uniek is dat álle provinciale verkiezingsprogramma’s van het CDA zijn vertaald in braille.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de raadsvergadering van vorige week heeft de gemeenteraad van Oldebroek met grote meerderheid van stemmen een besluit genomen om permanent wonen op ‘Mulligen’ toe te staan. Er is besloten dat er een fonds gevormd gaat worden om de recreatiemogelijkheden in onze gemeente te verbeteren. De bewoners die er voor kiezen om permanent te (blijven) wonen moeten hiertoe een bijdrage storten in dit fonds.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Op de vraag wat duurzaam is, heeft iedereen zo een eigen mening. Maar het heeft bijna altijd te maken met maatschappelijk verantwoord handelen. Duurzaamheid kent heel veel aspecten. Wij willen enkele facetten van duurzaamheid onder uw aandacht brengen die ook zichtbaar en/of tastbaar zijn. De gemeente kan dat niet alleen, ook de burgers moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (4 Reacties)

EDoornwaard

Afgelopen donderdag is in de commissie vergadering van 4 december de nota Grondbeleid 2015 tot en met 2018 en de nota Grondprijsbeleid 2015-2016 besproken. Beide nota’s worden ook besproken in de raadsvergadering van D.V. 18 december.

In het voorstel van het college worden de grondprijzen voor bepaalde categorieën na jaren verlaagd ten opzichte van de vorige nota Grondprijsbeleid. Alleen voor de categorie starterswoningen en starterswoningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) wordt er een lichte stijging voorgesteld. Volgens de SGP is dat op dit moment niet een gewenste ontwikkeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

loo

In de commissievergadering van j.l. woensdag 3 december is de afronding van de verkenningsfase van windmolenproject Hattemerbroek besproken. Tijdens deze vergadering bleek nogmaals dat, initiatiefnemer en belanghebbenden in deze kwestie lijnrecht tegenover elkaar staan. Toen dit project jaren geleden van start ging heeft de SGP vanuit haar grondbeginsel, rentmeesterschap in het beheer van de aarde, gekozen voor een positieve instelling in dit windmolenproject. De feitelijke informatie die vervolgens gedurende het verloop van het traject tot ons kwam bevestigde deze keuze.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

De Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om een alcoholpreventieplan te hebben.

Het opgestelde plan bevat de volgende beleidsdoelen:

1. Verminderen van alcoholgebruik onder jongeren

2. Alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken

3. Informeren en bewustwording vergroten

4. Effectieve en efficiënte inzet van toezicht en handhaving en tegengaan van oneerlijke concurrentie.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Aan bovenstaand gezegde moet ik onwillekeurig elke keer weer denken als we spreken over duurzame energie. Voor de juiste betekenis van dit spreekwoord nog maar even gezocht op internet. Op wikiquote, staat de volgende betekenis: “dat is een probleem dat zich pas voordoet als ik er niet meer ben - het zal mijn tijd wel duren”.

Lees meer >

Schrijf reactie (16 Reacties)

Woensdag 3 december besprak de raadscommissie Ruimte & Grond de PlanMer (Milieu Effect Rapportage) voor Windmolenproject Hattemerbroek. Tijdens de commissievergadering spraken diverse belanghebbenden in. Commissievergaderingen worden niet live uitgezonden vanuit het gemeentehuis. Alleen raadsvergaderingen worden uitgezonden. Gezien de aandacht voor het onderwerp heeft PvdA Oldebroek deze vergadering daarom vastgelegd op video. “Niet de mooie beelden zoals onze lokale omroep ze maken kan, maar rechttoe rechtaan op de lens gevangen voor de transparantie richting het publiek”.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

cdafractie4

Op 1 januari 2015 in het zover, dan komen Jeugdzorg, WMO en Participatiewet bij de gemeente terecht. Na een lang voortraject lijkt de gemeente Oldebroek de zaken goed op orde te hebben. Lijkt zeggen wij , omdat het altijd de vraag blijft hoe het uitgewerkte beleid in de praktijk zal gaan werken. Het CDA zal daarop toezien en monitoren zodat er tijdig bijgestuurd kan worden wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Er zijn een aantal zaken waar wij ons sowieso zorgen over maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

Over armoede wordt verschillend gedacht. Armoede is voor de één “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoefte”. De EU zegt: "Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien."

De fractie van de ChristenUnie is bewogen met de groep inwoners die voldoet aan de zojuist genoemde definities. Het leven in armoede heeft consequenties voor de directe omgeving, maar vooral voor het gezin.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Oldebroekse CDA fractie heeft zich uiterst verbaasd over het persbericht met betrekking tot het bedrijvenpark H2O. Fractievoorzitter Harold Zoet zegt; "Voor de zoveelste maal wordt onze fractie geconfronteerd met belangrijke college informatie via de pers en niet eerst via de gemeenteraad, dit vinden wij een kwalijke zaak".

Naar aanleiding van dit persbericht heeft het CDA Oldebroek schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

vvd

REGIO - Na gedegen werk van de Kandidaatstellingscommissie van de VVD Waterschap-Centrale Vallei & Veluwe kon op 27 november de ledenvergadering de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 vaststellen. De kandidaten op de eerste plaatsen kunnen bogen op veel kennis en ervaring en onder het motto "een effectief en doelmatig waterbeheer" willen zij zich graag intensief gaan bezighouden met de kerntaken van het Waterschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Donderdagavond 27 november was er een gemeenteraad vergadering met maar één onderwerp namelijk de veranderingen bij de WMO, jeugdzorg en participatie wet. Deze veranderingen moeten van “”Den Haag”” in 2015 ingevoerd worden. De gemeente gaat deze taken overnemen, voor minder geld. Het zal niemand verbazen dat dit een grote en moeilijke taak is voor de gemeente. In de afgelopen maanden is hier uitvoerig over gesproken in allerlei commissies. Natuurlijk waren er nog wel wat vragen en opmerkingen maar uiteindelijk stemde de raad unaniem voor de college voorstellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

cdaeerstevier

WEZEP - Zaterdag 22 november heeft het CDA Gelderland de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar definitief gemaakt.

De regio Noord-West Veluwe regio is goed vertegenwoordig op de lijst. Zo staat Harold Zoet uit Wezep op plaats 2 en Daisy Vliegenthart-Goedhart uit Ermelo op plaats 4. Verder staan er een 3 tal kandidaten uit Putten, één uit Harderwijk en één uit Nunspeet op de lijst. Lijsttrekker Jan Jacob van Dijk geeft aan enorm trots te zijn op de kandidatenlijst: “Dit is een enorm sterk team die de diversiteit en lokale kracht van Gelderland zeer goed weergeeft.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de begrotingsvergadering van vorige week hebben we als fractie van de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het afval. Het blijkt dat we in onze gemeente veel meer afval aanbieden dan gemiddeld in Nederland en de afvalscheiding juist minder goed doen. Met elkaar hebben we een ‘consumptiemaatschappij’ opgebouwd waarin we veel consumeren en dus veel grondstoffen gebruiken wat ook weer veel afval veroorzaakt. Dit kan zo niet doorgaan de aarde raakt uitgeput en het milieu overbelast. Dat moeten we met elkaar niet willen, we hebben toch ook een verantwoordelijkheid naar ons nageslacht?

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Juist nu de dagen korter worden en de temperatuur zakt, beginnen mijn fietsbenen te kriebelen. Door verschillende wielerverenigingen in Nederland worden iedere week veldtoertochten georganiseerd, zeer geschikt voor amateurs als ik. Het ontbreekt me nogal eens aan tijd, maar als het even kan, cross ik op mijn ATB door het bos. En ik ben dan niet de enige, het komt voor dat er wel 2.000 fietsers meedoen aan zo'n tocht. Het is geweldig om zo sportief met elkaar bezig te zijn!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen donderdag hebben de algemene beschouwingen plaats gevonden in de raad van de gemeente Oldebroek. In deze beschouwingen geeft de raad zijn reactie op de door het college gepresenteerde begroting voor het jaar 2015.

Bijzondere aandacht in de reactie van de ChristenUnie op deze begroting was er voor het onderwerp duurzame energie. In de na de verkiezingen door de coalitie opgestelde bestuursovereenkomst 2014-2018, was hier ook al de nodige aandacht voor gevraagd. In het beleidsakkoord zijn o.a. de volgende punten opgenomen: Energiezuinige en groene gemeente, en Duurzame energie. De CU is blij dat dit door het college is opgepakt en in de genoemde punten in de begroting van 2015 zijn opgenomen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De fracties van de ChristenUnie van de RNV-gemeenten (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten) hebben gezamenlijk aan de desbetreffende colleges van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de toekomst van de WSW-bedrijven.

De aanleiding hiervoor is het op 1 mei jl. verschenen rapport van onderzoeksbureau Iroko, genaamd ‘Afbouw met beleid’. In dit rapport is geconcludeerd dat de mogelijkheid om de Inclusief Groep te verzelfstandigen of te vervreemden nader onderzocht dient te worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)