REGIO  – De kern van het verkiezingsprogramma van D66 Gelderland is ‘Meer banen, Minder lasten, Beter onderwijs’. D66 wil terug naar de basis en in gesprek gaan met de inwoners van Gelderland. Volgens lijsttrekker Michiel Scheffer is de overheid namelijk te ingewikkeld geworden wat tot stroperige besluitvorming heeft geleid: “Wij willen dat de overheid simpel, slagvaardig en aanspreekbaar is. Dus geen grote trage ambtelijke apparaten en ondoorzichtige besluitvorming. Gelderland heeft behoefte aan een daadkrachtig bestuur, meer banen, minder lasten en beter onderwijs voor alle inwoners.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

AvLoo

In haar vergadercyclus van deze maand heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het verstrekken van startersleningen aan starters op de woningmarkt.

Met het verstrekken van de startersleningen komen er mogelijkheden voor de doelgroep van de starters op de woningmarkt. Hierdoor kunnen personen die niet eerder een woning in eigendom hebben gehad, een extra financiële lening afsluiten. Het doel van deze starterslening is dat het kopen van een woning voor deze doelgroep eerder mogelijk zal worden, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In haar vergadercyclus van deze maand heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het verstrekken van duurzaamheidsleningen, welke boven de €. 7.500,= vergezeld dienen te gaan van een EPA- maatwerkadvies. Dit besluit betreft het verstrekken van een lening aan particuliere woningeigenaren, ten behoeve van de uitvoering van duurzame maatregelen. Op basis van Europese doelstellingen voor CO2- reductie moet Nederland in 2020 30% minder CO2 uitstoten. Hier zullen ook wij als gemeente en dus ook de individuele burger ons steentje aan moeten en mogen bijdragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Het Oldebroekse CDA maakt zich zorgen over het basisonderwijs op de Wegwijzer in Oosterwolde. Zij hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Oldebroek. Het CDA wil duidelijkheid hebben op vragen over verkeerde leerling prognoses. Vanuit de school is al langer aangegeven dat de gemeente werkte met niet kloppende prognoses.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De ChristenUnie is blij dat de gehele gemeenteraad jongstleden donderdag (22/01/15) heeft ingestemd met het voorstel van het college tot invoering van een duurzaamheidslening. Deze duurzaamheidslening past bij de ambitie van de coalitiepartijen en het college op het gebied van duurzaamheid. In het bestuursakkoord 2014-2018 staat daarover o.a.: ‘De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid’. Ook in haar verkiezingsprogramma heeft de ChristenUnie de nodige aandacht besteed aan het maken van een duurzamer beleid, gedreven door onze opdracht om de schepping als goede rentmeesters te beheren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bert-Jan Dokter (PvdA) is gekozen tot beste raadslid van 2014 van de gemeente Oldebroek. Bert Michelsen had een gesprek met hem.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Stem

REGIO - Op 18 maart is het weer zover. Gelderlanders kunnen die dag stemmen op de partij waarvan zij vinden dat die het beste hun belangen in Provinciale Staten van Gelderland kan behartigen. Binnenkort gaan de campagnes van de 19 partijen die in Gelderland meedoen van start.
Ook de provincie informeert over de verkiezingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Voor het tweede jaar organiseert de redactie van Locourant en Oldebroek.net voor bezoekers van de websites een poll voor het raadslid van het jaar 2014. Er is voor gekozen om alleen de nu zittende raadsleden verkiesbaar te laten zijn. Dit jaar wordt misschien ook gebruik gemaakt van een vakjury.

Ook zijn wij nieuwsgierig naar de indruk die de zittende raad op u heeft gemaakt, daarom eerst twee vragen over de raad in het algemeen. Op woensdag 14 januari om 12.00 uur sluit deze poll en de uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het radioprogramma "Rondje Politiek" tussen 18 en 19 uur.

Nog niet gestemd? Klik hier om te stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PvDuijn

Wie het gesubsidieerd muziekonderwijs van nu vergelijkt met dat van voor 2010 ziet een enorm verschil. De ooit gemeentelijke muziekschool is failliet en de subsidies voor de muziekverenigingen zijn verdwenen als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen. Dat dit gevolgen heeft voor de getroffen verenigingen moge duidelijk zijn. De SGP heeft daarom in juni 2014 al aangedrongen om samen met de verenigingen te kijken naar een verantwoorde oplossing voor de financiële problemen die voortkomen uit het opleiden van jonge muzikanten, zonder dat de besluiten van de kerntakendiscussie ongedaan worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - In het kader van Wereld Braille Dag hebben Jan Jacob van Dijk en Daisy Vliegenhart op zaterdag 3 januari in Ermelo het Gelderse CDA verkiezingsprogramma ‘Tussen de mensen’ in braille overhandigd aan Bert Bloemendaal. Bloemendaal is blind en werkzaam bij Proson, een sociale werkvoorziening voor mensen met een visuele beperking. Van Dijk is lijsttrekker in Gelderland bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Vliegenhart staat op nummer 4 van de Gelderse lijst en is initiatiefnemer van deze actie. Uniek is dat álle provinciale verkiezingsprogramma’s van het CDA zijn vertaald in braille.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de raadsvergadering van vorige week heeft de gemeenteraad van Oldebroek met grote meerderheid van stemmen een besluit genomen om permanent wonen op ‘Mulligen’ toe te staan. Er is besloten dat er een fonds gevormd gaat worden om de recreatiemogelijkheden in onze gemeente te verbeteren. De bewoners die er voor kiezen om permanent te (blijven) wonen moeten hiertoe een bijdrage storten in dit fonds.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Op de vraag wat duurzaam is, heeft iedereen zo een eigen mening. Maar het heeft bijna altijd te maken met maatschappelijk verantwoord handelen. Duurzaamheid kent heel veel aspecten. Wij willen enkele facetten van duurzaamheid onder uw aandacht brengen die ook zichtbaar en/of tastbaar zijn. De gemeente kan dat niet alleen, ook de burgers moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (4 Reacties)

EDoornwaard

Afgelopen donderdag is in de commissie vergadering van 4 december de nota Grondbeleid 2015 tot en met 2018 en de nota Grondprijsbeleid 2015-2016 besproken. Beide nota’s worden ook besproken in de raadsvergadering van D.V. 18 december.

In het voorstel van het college worden de grondprijzen voor bepaalde categorieën na jaren verlaagd ten opzichte van de vorige nota Grondprijsbeleid. Alleen voor de categorie starterswoningen en starterswoningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) wordt er een lichte stijging voorgesteld. Volgens de SGP is dat op dit moment niet een gewenste ontwikkeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

loo

In de commissievergadering van j.l. woensdag 3 december is de afronding van de verkenningsfase van windmolenproject Hattemerbroek besproken. Tijdens deze vergadering bleek nogmaals dat, initiatiefnemer en belanghebbenden in deze kwestie lijnrecht tegenover elkaar staan. Toen dit project jaren geleden van start ging heeft de SGP vanuit haar grondbeginsel, rentmeesterschap in het beheer van de aarde, gekozen voor een positieve instelling in dit windmolenproject. De feitelijke informatie die vervolgens gedurende het verloop van het traject tot ons kwam bevestigde deze keuze.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

De Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om een alcoholpreventieplan te hebben.

Het opgestelde plan bevat de volgende beleidsdoelen:

1. Verminderen van alcoholgebruik onder jongeren

2. Alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken

3. Informeren en bewustwording vergroten

4. Effectieve en efficiënte inzet van toezicht en handhaving en tegengaan van oneerlijke concurrentie.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Aan bovenstaand gezegde moet ik onwillekeurig elke keer weer denken als we spreken over duurzame energie. Voor de juiste betekenis van dit spreekwoord nog maar even gezocht op internet. Op wikiquote, staat de volgende betekenis: “dat is een probleem dat zich pas voordoet als ik er niet meer ben - het zal mijn tijd wel duren”.

Lees meer >

Schrijf reactie (16 Reacties)

Woensdag 3 december besprak de raadscommissie Ruimte & Grond de PlanMer (Milieu Effect Rapportage) voor Windmolenproject Hattemerbroek. Tijdens de commissievergadering spraken diverse belanghebbenden in. Commissievergaderingen worden niet live uitgezonden vanuit het gemeentehuis. Alleen raadsvergaderingen worden uitgezonden. Gezien de aandacht voor het onderwerp heeft PvdA Oldebroek deze vergadering daarom vastgelegd op video. “Niet de mooie beelden zoals onze lokale omroep ze maken kan, maar rechttoe rechtaan op de lens gevangen voor de transparantie richting het publiek”.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

cdafractie4

Op 1 januari 2015 in het zover, dan komen Jeugdzorg, WMO en Participatiewet bij de gemeente terecht. Na een lang voortraject lijkt de gemeente Oldebroek de zaken goed op orde te hebben. Lijkt zeggen wij , omdat het altijd de vraag blijft hoe het uitgewerkte beleid in de praktijk zal gaan werken. Het CDA zal daarop toezien en monitoren zodat er tijdig bijgestuurd kan worden wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Er zijn een aantal zaken waar wij ons sowieso zorgen over maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

Over armoede wordt verschillend gedacht. Armoede is voor de één “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoefte”. De EU zegt: "Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien."

De fractie van de ChristenUnie is bewogen met de groep inwoners die voldoet aan de zojuist genoemde definities. Het leven in armoede heeft consequenties voor de directe omgeving, maar vooral voor het gezin.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Oldebroekse CDA fractie heeft zich uiterst verbaasd over het persbericht met betrekking tot het bedrijvenpark H2O. Fractievoorzitter Harold Zoet zegt; "Voor de zoveelste maal wordt onze fractie geconfronteerd met belangrijke college informatie via de pers en niet eerst via de gemeenteraad, dit vinden wij een kwalijke zaak".

Naar aanleiding van dit persbericht heeft het CDA Oldebroek schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)