In de raadsvergadering van vorige week is met grote meerderheid de structuurvisie ‘Permanente bewoning recreatiewoningen’ vastgesteld. Hierin is geregeld dat er een financiële bijdrage gevraagd kan worden bij het wijzigen van de bestemming (zodat er permanent bewoond mag worden) van recreatie woningen op ‘Mulligen’ en een aantal solitair gelegen recreatiewoningen. De raad ging in grote meerderheid akkoord, PvdA en VVD bleven roepen dat het niet kon maar kwamen ook niet met betere alternatieven zodat het voorstel met 16 voor en 2 tegen werd aangenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De Gelderse Partij voor de Dieren dient woensdag 8 juli een motie in om alle veehouderijbedrijven in Gelderland van een dierenwelzijnslabel te voorzien. De partij vindt dat er meer aandacht voor het welzijn van dieren in stallen moet komen. Doel van het label is dat het inzicht geeft in hoe de dieren in stallen gehouden worden, en dat het veehouders stimuleert diervriendelijke maatregelen te nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 2 juli besloten om op een 14 tal aandachtspunten bereid te zijn het begraafbeleid aan te passen. Met name de mogelijke realisatie van sterretjesvelden en de aanpassing van de gedenktekenregeling (het mogelijk maken van liggende gedenktekens) spreken de fractie van de ChristenUnie aan. Maar ook de lang gekoesterde wens om de begraafplaatsadministratie te automatiseren is gelukkig opgenomen als beleidsuitgangspunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de laatste raadsvergadering werden er een aantal belangrijke beslissingen genomen door de raad. Het dorpshuis in Wezep heeft grote financiële problemen. Eigenlijk mag je ook wel zeggen dat het nooit goed een plek heeft gevonden als dorpshuis. Oorzaken kunnen we wel aangeven maar het feit ligt er nu eenmaal. Als we niets doen gaat deze voorziening binnenkort failliet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het zal wel aan de temperatuur liggen, want zelfs rammelende voorstellen halen de eindstreep in Oldebroek. Nu gaat het over het voorstel van het College om van recreatiewoningen, en met name op Mulligen, de bestemming te wijzigen, en de mogelijkheid te geven er definitief te mogen wonen. Permanent wonen mocht er niet, maar na deze wijziging wordt dit toch mogelijk gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Donderdagavond besloot de gemeenteraad van Oldebroek bij een buitentemperatuur van 32 graden, het Dorpshuis van Wezep (pas 14 jaar oud) te gaan verbouwen. Kosten: bijna 1,7 miljoen Euro! En dat in een tijd waarin het College op een ander dossier reeds € 900.000,- voor 2016 tekort voorziet, en flinke bezuinigingen aankondigt. Het dorpshuis uit 2001, verliesdraaiend, is te weinig echt in gebruik. Lopende leningen kunnen niet afgelost worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vorige week bleek dat er in de Oldebroekse politiek een ware ‘omerta’ bestaat. De coalitie bestaande uit de ABO, de Christenunie en de SGP, hebben vorig jaar de vrijheid genomen om voor de kiezer te besluiten dat er geen ruimte is voor inspraak over de openstelling van winkels op zondag.

Niet luisteren

De openstelling van winkels op zondag lijkt welliswaar geen hartstochtige wens van de ondernemers in onze gemeente. Maar mocht die wens er wel zijn, of in de toekomst komen, dan is er met de huidige coalitie geen oor die naar die ondernemers zal luisteren. Dat is tenminste wat te lezen was in het nieuwe ’voorstel verordening winkeltijden gemeente Oldebroek’.

Lees meer >

Schrijf reactie (5 Reacties)

REGIO - Het CDA Gelderland heeft fel gereageerd op de plannen van het kabinet om de btw op diensten te verhogen. “Met deze verhoging krijgen de recreatieondernemers op de Veluwe het enorm zwaar” aldus Daisy Vliegenthart, statenlid voor het CDA in Gelderland. Samen met fractievoorzitter Harold Zoet springt zij op de bres voor de recreatieondernemers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgp

In 2010 waren de SGP-jongeren nog erg actief in de gemeente Elburg. Er werden regelmatig mooie avonden gehouden voor leden, de plaatselijke SGP-fractie werd ondersteund en er werden mooie debatavonden georganiseerd met veel verschillende boeiende sprekers voor leden en niet-leden. In 2012 is echter de voorzitter (Harm-Jan Polinder) vertrokken en is er geen nieuwe voorzitter gekozen. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de SGP-jongeren werd opgeheven. Nu 3 jaar later zitten er in Oldebroek en Elburg 70 SGPJ´ers. Daar willen we weer wat voor gaan doen! We willen de SGP-jongeren heroprichten maar nu in twee gemeentes. We willen naast Elburg ook Oldebroek erbij pakken om het in een bredere regio te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (9 Reacties)

Ik heb dit weekend met stijgende verbazing en kromme tenen de discussie over vertrouwelijkheid en zonnepanelen tussen ABO, CDA en VVD gevolgd.. Is dit het podium in Oldebroek waar de politieke elite elkaar de maat neemt. ? Zijn zonnepanelen en schenden van vertrouwelijkheid de oplossing voor de problemen op het H2O Bedrijvenpark, of is dit politiek gezwets voor de bühne? Hebben in het H2O-bedrijvenpark dossier niet alle politieke partijen boter op hun hoofd ? Zijn de problemen groter dan men de goegemeente wil doen geloven?

Lees meer >

Schrijf reactie (4 Reacties)

Op de raadsvergadering van 4 juni heeft de raad een initiatiefvoorstel van de ABO besproken. In dit voorstel wilde de ABO graag een notitie laten opstellen waarin de mogelijkheden van lokale duurzame energie onderzocht gaan worden, aangevuld met een haalbaarheidsonderzoek naar plaatsing van zonnepanelen op het H2O-terrein. Als CDA hebben we hier tegen moeten stemmen en dat willen we graag uitleggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (19 Reacties)

In het voorjaar van 2014, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, hoorde ik Alexander Pechtold een vlammend betoog houden over de sluipmoordenaar van de democratie: samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Tijdens de laatste raadsvergadering, van 28 mei, werd door de raad, unaniem, nog maar weer deze sluipmoordenaar in staat gesteld om zijn vizier scherper te stellen op de democratie. De gemeente Oldebroek zit in een veelvoud aan samenwerkingsverbanden, waarvan de samenwerking met Hattem en Heerde voor een berucht bedrijventerrein natuurlijk de bekendste is.

Lees meer >

Schrijf reactie (12 Reacties)

Nu alle aandacht in de afgelopen commissie vergaderingen zich concentreerde op de windmolenplannen in Hattemerbroek dreigt een ander duurzaam voorstel van het college onder te sneeuwen. En dat is jammer! In de gezamenlijke commissie Middelen en Ruimte & Grond van 21 mei jl. is het voorstel van het college besproken om zonnepanelen te gaan plaatsen op gemeentelijke gebouwen. Het voorstel voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is opgenomen in het bestuursakkoord 2014-2018. Daarin wordt het college verzocht om te onderzoeken of er zonnepanelen op daken van openbare gebouwen kunnen worden geplaatst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de afgelopen donderdag gehouden raadsvergadering is met een meerderheid besloten dat het plaatsen van 4 windmolens in de nabijheid van Hattemerbroek doorgaat. Hoewel ABO in de Stentor van die dag al had aangegeven nog steeds tegen plaatsing te zijn, verraste de fractie de lokale politiek met een aanvulling op het voorstel om toch maar een draagvlak onderzoek te houden, en eventueel later te besluiten tot plaatsing van de molens.

Lees meer >

Schrijf reactie (10 Reacties)

Afgelopen woensdag was de VVD aanwezig bij een bijeenkomst die georganiseerd was door de gezamenlijk ouderenbonden KBO, PCOB en de stichting Senioren Wezep Oldebroek in het Dorpshuis Wezep. Dit was naar aanleiding van de vele geluiden uit hun achterban dat er nogal wat ouderen uit de gemeente vertrokken, omdat de aangeboden woonruimte niet voldeed aan hun woonwensen. De initiatiefnemers hadden wel gerekend op een goede opkomst, maar dat er ruim 100 mensen aan de uitnodiging gehoor gaven, overtrof ook hun verwachting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei is een overgrote meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitkomsten van de conceptPlanMER betreffende het windmolenpark Hattemerbroek. De gemeenteraad van Oldebroek is bereid medewerking te verlenen aan het initiatief. Uitgegaan wordt van de voorkeursvariant, basisalternatief 2. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De SGP fractie heeft ook ingestemd met dit besluit. Vanuit ons verkiezingsmotto ‘De Bijbel als basis’ hebben wij ons standpunt beargumenteerd. In de Bijbel geeft God de mens de opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren. Gods goede schepping nuttig gebruiken en geen roofbouw plegen. Hierdoor toekomst bieden aan toekomstige generaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

In de raadsvergadering van donderdag 28 mei in Oldebroek is met een ruime meerderheid van 13 voor en 5 tegen het besluit genomen om de bestemmingsplan procedure op te starten wat de plaatsing van 4 windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek mogelijk moet maken. Al jaren wordt er in de politiek van Oldebroek gesproken over de wens van initiatiefnemer Van Werven om 4 windmolens te plaatsen langs de N 50 bij Hattemerbroek. In 2007 is het eerste plan unaniem daar de raad van Oldebroek aangenomen. De RvS heeft dit plan in 2009 vernietigd waarop er een nieuw verzoek is ingediend door van Werven. In 2011 is deze procedure weer opgestart en zijn er veel gesprekken en vergaderingen aan gewijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (4 Reacties)

D66 Oldebroek is enkele weken geleden, op 30 april, de toegang geweigerd tijdens een informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden. Na een verzoek tot toelating is deze week gebleken dat D66, tot nader orde, ook niet welkom zal zijn in de toekomst. Op 30 april vond op het gemeentehuis een informatiebijeenkomst plaats over het sociaal domein en de verzelfstandiging van het zwembad. Bij aankomst bleek Frank van ’t Ende, die namens D66 deze bijeenkomst wildebijwonen, niet welkom. Toegang op dergelijke bijeenkomsten zou eerst nog besproken moeten worden met het presidium. Deze week bleek het presidium de toegang te blijven weigeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

De raad heeft over de plaatsing van de windmolens beslist. In de vorige eeuw is de initiatiefnemer begonnen met het plan om bij Hattemerbroek en Zalk 12 windmolens te plaatsen. Nu 17 jaar en bijna 20 vergaderingen later, is de beslissing eindelijk genomen. Een meer dan treurig dieptepunt in de gemeentepolitiek van Oldebroek. Voorstanders zullen zeggen dat het proces zeer zorgvuldig is verlopen. Tegenstanders zullen zeggen dat de politiek nooit duidelijk was en niet durfde te beslissen. Voorstanders zeggen dat plaatsing wettelijk mogelijk was. Tegenstanders zeggen dat niet alles wat kan, ook moet gebeuren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Tijdens de laatste ALV van D66 Noord-Oost Veluwe, op 26 mei in ’t Trefpunt te Wezep, is een nieuw bestuur aangetreden. Harry Vromen neemt de voorzittershamer over van Edith Erkelens, die tien jaar die rol heeft ingevuld. Vanwege de recente groei en de ambities voor de toekomst is er ook gekozen voor een uitbreiding van het bestuur. Maria van Zwet is toegetreden als vijfde bestuurslid, zodat het bestuur deze uitdagingen met succes tegemoet kan treden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)