Het College van Burgemeester en wethouders van Oldebroek heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om op camping Heidehoek in Wezep een AZC (Asielzoekerscentrum) te realiseren. Het College heeft er niet voor gekozen om een onderbouwd besluit aan de gemeenteraad voor te leggen maar eerst de bewoners van Wezep te raadplegen. In een tweetal informatieavonden hebben omwonenden en bewoners van Wezep de gelegenheid gekregen om vragen te stellen aan het College. Vragen die het College meeneemt in het onderzoek om duidelijkheid te krijgen of de komst van 600 asielzoekers op Heidehoek verantwoord is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het college van B&W in Oldebroek heeft een “’positieve grondhouding”” om akkoord te gaan met de komst van minimaal 600 asielzoekers op de camping Heidehoek. Dit voorstel lijdt tot grote verdeeldheid bij de inwoners. ABO is niet tegen de komst van asielzoekers, maar vreest wel een ontwrichting van de gemeenschap in Wezep. De wereld verandert de laatste tijd sterk. Grote groepen mensen zijn op de vlucht en daar kan en mag Oldebroek haar ogen niet voor sluiten. Maar de komst van een AZC moet wel draagvlak hebben bij de bevolking. Ons standpunt is dat een dergelijke heftige en ingrijpende gebeurtenissen breed moet worden gedragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Gelderland heeft minder geld beschikbaar dan vlak voor de zomer werd gedacht. Het begrotingssaldo voor 2015 is weliswaar positief (€ 2,7 miljoen), maar valt € 4,5 miljoen lager uit dan verwacht door de bijstelling van het Provinciefonds door het Rijk. Dat werkt ook door in de jaren tot 2018. Gedeputeerde Staten verwachten dan een negatief saldo. In de Begroting voor 2016 willen GS dit rechttrekken. Dat schrijven zij in de Najaarsnota 2015 die door Provinciale Staten op 7 oktober wordt besproken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Blog: Bert-Jan Dokter

Transparant met elkaar praten over wel of geen AZC in Wezep óf een Ja/Nee referendum de doorslag laten geven.

Altijd linke soep om de roep om een referendum naast je neer te leggen als volksvertegenwoordiger. Daar word je niet populair van. De vraag om een referendum wordt dan ook vaak handig vermeden door politici, door er vooral niet op in te gaan. "Ik kan veel beter zwijgen", zong Het Goede Doel al eens adviserend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Eenzaamheid is één van de grote sociale problemen van deze tijd. Cijfers op basis van recente lokale GGD-monitoren laten zien dat 38% van de Nederlanders te maken heeft met eenzaamheidsgevoelens. Het CDA is bezorgd dat ook in Oldebroek de eenzaamheid toeneemt en acht een integrale aanpak noodzakelijk. De partij heeft daarom schriftelijke vragen aan het College gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

18-09-2015: Burgemeester Hoogendoorn blogt over de vluchtelingencrisis.

Er zijn veel brandhaarden in de wereld. Vooral in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. In veel landen woedt al jarenlang burgeroorlog. Meer en meer slaan mensen op de vlucht. Volgens de UNHCR waren er eind 2014 wereldwijd 19,5 miljoen vluchtelingen. Met recht kunnen we spreken van een vluchtelingencrisis, waar de wereldleiders geen raad mee lijken te weten.

In de overtocht over de Middelandse Zee zijn al vele duizenden vluchtelingen verdronken. Daarom wordt die route steeds meer gemeden en komen vluchtelingen nu vooral via de Balkanroute Europa binnen. Ook naar Nederland, momenteel 700 per dag. Een groot aandeel is afkomstig uit Syrië. Miljoenen Syriërs ontvluchten de hel van de uitzichtloze burgeroorlog in hun land. Ja, en dan staan die vluchtelingen bij ons op de stoep. Wat dan te doen?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Begin van deze maand heeft de Commissie Samenleving opnieuw met elkaar gesproken over het mogelijk verlenen van subsidie aan het Boerderijmuseum. In deze vergadering werd het bedrijfsplan dat is opgesteld door het bestuur van het museum besproken. Tijdens de raadsvergadering van september 2014 heeft de raad door middel van een motie immers verzocht om dit bedrijfsplan. De strekking van die motie was dat het bestuur van het museum op die manier helder kon aantonen dat zij met een afbouwende subsidie op termijn op eigen benen kan staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de commissievergadering Ruimte & Grond van de gemeente Oldebroek is vorige week uitvoerig gesproken over het bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek. Het college heeft uitgebreid antwoord gegeven op de vele vragen die er gesteld werden over de ‘rumoerige’ afgelopen periode. Maar uiteindelijk was er bij de meeste fracties een licht positief gevoel over de overeenstemming tussen de colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek. Oldebroek wenst geen concessies te doen aan de leefbaarheid in Hattemmerbroek en koopt daarom grond terug van het bedrijvenpark.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Het grotendeels leegstaande bedrijventerrein H2O biedt de ruimte voor noodopvang van vluchtelingen. Het terrein is goed bereikbaar zodat op korte termijn enkele noodvoorzieningen georganiseerd kunnen worden. Ook leegstaande panden in de gemeente kunnen mogelijk als tijdelijke noodopvang dienen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Na anderhalf jaar in de raad van Oldebroek te hebben gezeten, neemt SGP’er Alfred van Loo afscheid. In de achterliggende periode is gebleken dat hij het raadswerk niet kan combineren met zijn baan. Zo staat te lezen op de site van de SGP Oldebroek. Zijn betrokkenheid, inzet en punctualiteit zijn positief gewaardeerd. In de raadsvergadering van  17 september zal Rik van de Beek hem opvolgen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 2 september heeft de coalitie van Provinciale Staten Gelderland schriftelijke vragen gesteld over Bedrijventerrein H2O. De coalitie van CDA, VVD, D66 en PvdA wil duidelijkheid over de rol van de Provincie en de situatie die ontstaan is bij de ontwikkeling van een gezamenlijk bedrijventerrein van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het CDA Oldebroek nodigt u van harte uit voor haar bijeenkomst op 5 oktober aanstaande in het dorpshuis Wezep. Tijdens deze avond zal Nadja Renkema, directeur Proson-Bartimeus in Ermelo, de aanwezigen mee nemen in een presentatie en discussie over arbeidsparticipatie door mensen met een (visuele) beperking. Proson-Bartimeus is de enige sociale werkvoorziening in Nederland met een categorale functie: zij zijn er speciaal voor mensen met een visuele beperking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

U hebt ongetwijfeld de laatste tijd gehoord of gelezen over ons Bedrijvenpark H2O. Ons gezamenlijke en bijna lege bedrijventerrein. Het zit maar niet mee, met dit bedrijvenpark. Slechte economische omstandigheden, dus nauwelijks belangstelling van bedrijven, conflicterende gemeentebelangen, belangengroepen die voor hun leefomgeving opkomen, onvoldoende geld voor bedrijfsverplaatsingen en onvoldoende geld voor een nieuwe afslag. Bovendien hebben we ook nog te maken met amok makende voormalige bestuurders die hun recht of hun gram willen halen. Dan wordt er een dagvaarding gemist. Politieke partijen, die steeds maar weer om openheid roepen. Aanleiding voor de media om de problemen maar weer eens onder de loep te nemen, waardoor er weer reuring ontstaat. Het ontbreekt het Bedrijvenpark zeker niet aan negatieve aandacht. Was dit te voorkomen? Je hebt natuurlijk niet alles in de hand. De oplossingen liggen ook niet voor het oprapen. Wel zijn er een aantal zaken, die ons inziens, best anders hadden gekund.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - In een brief met maar liefst 22 schriftelijke vragen aan het college van Oldebroek, vraagt PvdA de nodige openheid over het H2O Bedrijvenpark dossier. “Het samen verantwoordelijkheid nemen en daadkrachtig doorpakken op H2O Bedrijvenpark dossier sneeuwt blijkbaar onder in politiek, bestuurlijk en/of persoonlijk spel. De drie partners van het intergemeentelijk bedrijventerrein staan in publiekelijke beeldvorming eerder tegenover elkaar dan met elkaar in het dossier H2O”, aldus de PvdA.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de raadsvergadering van vorige week is met grote meerderheid de structuurvisie ‘Permanente bewoning recreatiewoningen’ vastgesteld. Hierin is geregeld dat er een financiële bijdrage gevraagd kan worden bij het wijzigen van de bestemming (zodat er permanent bewoond mag worden) van recreatie woningen op ‘Mulligen’ en een aantal solitair gelegen recreatiewoningen. De raad ging in grote meerderheid akkoord, PvdA en VVD bleven roepen dat het niet kon maar kwamen ook niet met betere alternatieven zodat het voorstel met 16 voor en 2 tegen werd aangenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De Gelderse Partij voor de Dieren dient woensdag 8 juli een motie in om alle veehouderijbedrijven in Gelderland van een dierenwelzijnslabel te voorzien. De partij vindt dat er meer aandacht voor het welzijn van dieren in stallen moet komen. Doel van het label is dat het inzicht geeft in hoe de dieren in stallen gehouden worden, en dat het veehouders stimuleert diervriendelijke maatregelen te nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 2 juli besloten om op een 14 tal aandachtspunten bereid te zijn het begraafbeleid aan te passen. Met name de mogelijke realisatie van sterretjesvelden en de aanpassing van de gedenktekenregeling (het mogelijk maken van liggende gedenktekens) spreken de fractie van de ChristenUnie aan. Maar ook de lang gekoesterde wens om de begraafplaatsadministratie te automatiseren is gelukkig opgenomen als beleidsuitgangspunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de laatste raadsvergadering werden er een aantal belangrijke beslissingen genomen door de raad. Het dorpshuis in Wezep heeft grote financiële problemen. Eigenlijk mag je ook wel zeggen dat het nooit goed een plek heeft gevonden als dorpshuis. Oorzaken kunnen we wel aangeven maar het feit ligt er nu eenmaal. Als we niets doen gaat deze voorziening binnenkort failliet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het zal wel aan de temperatuur liggen, want zelfs rammelende voorstellen halen de eindstreep in Oldebroek. Nu gaat het over het voorstel van het College om van recreatiewoningen, en met name op Mulligen, de bestemming te wijzigen, en de mogelijkheid te geven er definitief te mogen wonen. Permanent wonen mocht er niet, maar na deze wijziging wordt dit toch mogelijk gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Donderdagavond besloot de gemeenteraad van Oldebroek bij een buitentemperatuur van 32 graden, het Dorpshuis van Wezep (pas 14 jaar oud) te gaan verbouwen. Kosten: bijna 1,7 miljoen Euro! En dat in een tijd waarin het College op een ander dossier reeds € 900.000,- voor 2016 tekort voorziet, en flinke bezuinigingen aankondigt. Het dorpshuis uit 2001, verliesdraaiend, is te weinig echt in gebruik. Lopende leningen kunnen niet afgelost worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)