HATTEM - Tweede Kamerlid Otwin van Dijk kwam op uitnodiging van de PvdA afdelingen Hattem, Oldebroek, Heerde & Elburg naar Hattem om met publiek te spreken over de zorgtaken die per 2015 uitgevoerd worden door gemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Door Erik Doornwaard

Bij het opstellen van onze algemene beschouwingen op papier en tijdens het schrijven van de column, was het meerjarig perspectief van de begroting negatief. Op 11 november werd bekend dat de gemeente ook precariobelasting gaat heffen op het elektriciteitsnetwerk. De verwachte belastingopbrengsten stijgen daardoor met € 820.000. Effect: “Geen meerjarig financieel tekort in de begroting”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de verkiezingen heeft ABO enige verkiezingsbeloften gedaan. Niet alles lukt direct maar twee zaken worden binnenkort al ingevoerd. Hondenbelasting is al jaren een onderwerp waar oeverloos over gesproken wordt. Afschaffen wilde ABO graag maar het probleem is dat je dan een gat in je begroting hebt. In de coalitie is afgesproken dat als er ergens geld gevonden kan worden, we deze oneerlijke hondenbelasting afschaffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (10 Reacties)

EDoornwaard

Volgens informatie van de VNG blijkt dat de gemeente Oldebroek een gemeente is met relatief veel financieel vermogen. Oldebroek is één van de 26 rijkste gemeenten van Nederland. Het financiële perspectief oogt niet bepaald rooskleurig. Zoals het er nu naar uitziet loopt het tekort van de begroting op in 2018 naar bijna 800.000 euro. Wel veel financiële buffers maar niet een sluitende begroting. Dit lijkt op een tegenstelling. Ook uit de cijfers van de provincie Gelderland blijkt dat er nogal fluctuaties zitten in de saldi van de begrotingen en het uiteindelijke saldo van de resultatenrekening. Geen sluitende begrotingen maar vervolgens wel een positief resultaat bij de jaarrekening. Beter sturen op de begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven is daarom noodzakelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Oldebroek voor Elkaar is het fundament waarop het college de vele veranderingen die gaan plaats vinden in de samenleving voor elkaar wil krijgen. Het is een taai en moeizaam proces en het vraagt ook van de ambtelijke organisatie een cultuuromslag. Taken moeten worden overgedragen maar het college mag niet te snel wegrennen. Overdragen van taken aan de bevolking kan alleen maar plaats vinden als hiervoor een goed kader, een goed plan van aanpak en draagvlak is. Bij de speeltuinen blijkt dit in de praktijk veel langer te duren dan we gedacht hadden. In de komende jaren wordt ook bij de jeugdzorg en de WMO veel van de samenleving verwacht. Het is de vraag of dit alles ook mogelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (6 Reacties)

logo vierkant

De begroting 2015 is de eerste begroting van het nieuwe college. Een begroting, zoals er geschreven staat, waarin de inhoud van de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ is vertaald. Ook een begroting waarin aangegeven staat hoe we kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving maar ook inspelen op een samenleving in ontwikkeling. Wat de SGP betreft sluit dit aan bij haar visie op de overheid als “Gods dienares, u ten goede.” De SGP ziet, juist voor onze moderne samenleving, het belang in van Bijbelse Waarden en Normen. Gods zegen is daar immers aan verbonden! Gods zegen is onmisbaar, wat het belang onderstreept van de zegenbede in de begroting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

engbert

Samen bereik je meer dan alleen is een leus die vrijwel iedereen wel kan beamen. We hoeven alleen maar te denken aan het voetbalteam vol met individualistisch ingestelde sterren dat verslagen wordt door het goed samenwerkend collectief. En hoeveel liedjes zijn er niet geschreven over samen. René Froger zong bijvoorbeeld: samen zijn we sterk, samen zijn we één. Het gaat meestal over dat je samen meer bereikt dan alleen maar vaak gaat het ook over gevoel, de meeste mensen vinden ‘samen’ toch prettiger dan alleen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Op 13 november 2014 zal de gemeenteraad van Oldebroek de begroting 2015 vaststellen. De ChristenUnie Oldebroek heeft vooraf de Algemene Beschouwingen over de begroting aan het papier toevertrouwd en openbaar gemaakt. In de raadsvergadering zal uiteraard nog op een aantal specifieke onderdelen van de begroting gediscussieerd worden met het College en de andere raadsfracties. Enkele onderdelen uit de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie zijn onderstaand weergegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Otwin

HATTEM - De PvdA-afdeling Hattem houdt op vrijdag 14 november een politiek café met Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. Samen met de PvdA-afdelingen Heerde, Oldebroek, Epe en Elburg wil de afdeling antwoord geven op vragen over de zorgtaken die vanaf 1 januari 2015 op de bordjes van de gemeentes liggen.

Veel is nog onduidelijk over de zorg en hulp die ons allen aangaat. De PvdA wil hier duidelijkheid over scheppen. Wat betekenen de nieuwe zorgtaken van de gemeente voor ouderen, gehandicapten, jongeren en kansarme baanloze burgers? Hoe pakken we met elkaar eenzaamheid aan? Hoe lichten de gemeentes alle inwoners adequaat voor? Deze vragen wachten op een antwoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen week hebben de Hattemer raadsfracties CDA, D66,PVDA en VVD een brief hebben geschreven aan de Provinciale Gedeputeerde en aan de Gemeenteraad van Oldebroek. Daarin bevestigen zij nogmaals het ontbreken draagvlak bij de gemeenteraad van Hattem voor windmolens in Oldebroek. De Raad van Kampen heeft deze week een motie aangenomen met een zelfde strekking.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

KAMPEN - In de raadsvergadering van 24 oktober nam GroenLinks met het CDA het initiatief tot een motie tegen een viertal windmolens langs de N50 in Oldebroek, pal tegen de gemeentegrens met Kampen.

Menigeen zal nu de wenkbrauwen fronsen. Is GroenLinks tegen windmolens?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Regionale milieudiensten weten zich al jaren geen raad met de dagelijkse klachtenregen van omwonenden. Het standaard antwoord is: ‘De windturbines voldoen allemaal aan de norm’.  Tot 2011 was er een norm waarbij men uit ging van een maximaal aantal decibellen. Helaas, voor de ontwikkelaars en exploitanten, werd de ruimte voor plaatsing in Nederland hierdoor drastisch beperkt. Daarom is er een nieuwe gemiddelde L-den norm bedacht. Het geluid mag nu gedurende één  jaar worden opgeteld en gedeeld door 365. Daardoor is het maximale aantal decibellen enorm gestegen.

Lees meer >

Schrijf reactie (6 Reacties)

cda

OLDEBROEK - De groei van Lelystad Airport vraagt om een economisch actieplan voor de regio. Dat schreven de CDA-fracties van Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek in een gezamenlijke brief. De fracties pleiten in de brief voor de economische belangen van de regio. Jan Neijzen, fractievoorzitter van CDA Elburg en initiatiefnemer van de brief: "In de luchtvaart gaat het om grote belangen. Nationale partijen; Schiphol, KLM, Transavia en vele anderen maar ook internationale partijen spelen een rol. Wij willen dat de belangen van onze lokale ondernemers ook gehoord worden. En vooral in de recreatieve en toeristische sector.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

cdafractie4

Het Boerderijmuseum:

De stof die de raadsvergadering van 2 oktober jl deed opwaaien, lijkt weer langzaam aan neer te dalen. Ondanks het feit dat de raadsagenda slechts twee agendaonderwerpen bevatte werd het een lange avond in de raadszaal van Oldebroek. Het CDA was duidelijk in haar standpunten. Het voorstel van het college om het Boerderijmuseum nog twee jaar van subsidie te voorzien was volgens het CDA een te korte termijn visie. Zowel het college als het bestuur van het Boerderijmuseum moet op zoek naar een heldere en langdurige strategie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen donderdagavond vergaderde de gemeenteraad over het al dan niet subsidie verlenen aan het boerderijmuseum en de Stichting tot behoud van het monument (Stichting). De aanleiding voor dit onderwerp kwam niet uit de hoge hoed maar was een gevolg van het in 2012 genomen kerntakenbesluit. Daarbij had de gemeenteraad al besloten geen structurele subsidies meer te verlenen. Dat raakte niet alleen de museumboerderij maar bijvoorbeeld ook de muziek- en sportverenigingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Een groep enthousiaste jonge mensen wil op de locatie van de voormalige Johan Frisoschool een woonwijkje ontwikkelen met 8 levensloopbestendige “starterswoningen” en één twee-onder-een-kap. De gemeenteraad ondersteunt hun plannen maar er is weerstand vanuit de buurt. In de raadsvergadering van donderdag 2 oktober hebben we daar over gesproken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen donderdagavond werd tijdens een druk bezochte Raadsvergadering van Oldebroek gesproken over de subsidie aan het Boerderijmuseum in Oldebroek. Vele vrijwilligers waren, toepasselijk in klederdracht, massaal aanwezig. In 2012 heeft de gemeenteraad, als gevolg van de bezuinigingsdiscussie, besloten de subsidie aan het museum per 1 januari 2015 te stoppen. Het museum moest op eigen benen gaan staan. Nu 2015 dichterbij komt, 2 jaar na deze beslissing, kwam het bestuur van het museum tot de conclusie dat, zonder gemeentesubsidie, het voortbestaan onmogelijk zou worden. Het College stelde de Raad voor nog 2 jaar de subsidiekraan open te zetten, om over 2 jaar geheel te stopen met financiële ondersteuning. Saillant detail was dat het College deze subsidie nota bene uit de Algemene Reserve moet halen.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

Donderdagavond werden twee belangrijke onderwerpen behandeld. Twee jaar gelden werd aangekondigd dat de subsidie aan het Boerderijmuseum in 2015 zou stoppen. Net als bij veel andere verenigingen geeft de gemeente geen of veel minder subsidie. De afgelopen jaren heeft het bestuur van het museum weinig of niets ondernomen om dit verlies van gemeente geld op te vangen. Nu, enige maanden voor de invoering, maken ze bezwaar. Dit mooie museum dreigt failliet te gaan. Het college heeft besloten een uitzondering te maken en alsnog voor twee jaar een kleine subsidie te geven. Het bestuur vond dit onvoldoende en wilde gewoon de oude regeling terug.

Een grote meerderheid van de raad dacht hier in eerste instantie anders over. Forse kritiek richting het bestuur kwam van veel partijen. Het bestuur wist van de komende bezuinigingen en deed niets of onvoldoende.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

christenunie

Het zomerreces is weer ten einde. Dat betekent niet dat er gedurende twee maanden niets is gedaan. De ambtelijke organisatie doorgewerkt aan verschillende voorstellen die al naar de Raad zijn gegaan, en andere welke nog gaan komen.

Dat betekent voor de raads- en commissieleden weer het nodige lees- en vergaderwerk. Het doornemen en het vergaderen erover gaat vaak tot in de late uren door. Een vraag die daarbij wel eens gesteld mag worden: is dat nou allemaal wel zo effectief? Kan het niet anders, en vooral; kan het niet inzichtelijker gemaakt worden voor de burger?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't LOO - Op woensdag 24 september wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Algemeen Belang Oldebroek (ABO) gehouden. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom (inloop + koffie vanaf 19.30) in buurthuis “t Grinthuus, Morelissenstraat 1 op “t Loo -Oldebroek. Aanvang vergadering 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (4 Reacties)