Op de raadsvergadering van 4 juni heeft de raad een initiatiefvoorstel van de ABO besproken. In dit voorstel wilde de ABO graag een notitie laten opstellen waarin de mogelijkheden van lokale duurzame energie onderzocht gaan worden, aangevuld met een haalbaarheidsonderzoek naar plaatsing van zonnepanelen op het H2O-terrein. Als CDA hebben we hier tegen moeten stemmen en dat willen we graag uitleggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (19 Reacties)

In het voorjaar van 2014, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, hoorde ik Alexander Pechtold een vlammend betoog houden over de sluipmoordenaar van de democratie: samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Tijdens de laatste raadsvergadering, van 28 mei, werd door de raad, unaniem, nog maar weer deze sluipmoordenaar in staat gesteld om zijn vizier scherper te stellen op de democratie. De gemeente Oldebroek zit in een veelvoud aan samenwerkingsverbanden, waarvan de samenwerking met Hattem en Heerde voor een berucht bedrijventerrein natuurlijk de bekendste is.

Lees meer >

Schrijf reactie (12 Reacties)

Nu alle aandacht in de afgelopen commissie vergaderingen zich concentreerde op de windmolenplannen in Hattemerbroek dreigt een ander duurzaam voorstel van het college onder te sneeuwen. En dat is jammer! In de gezamenlijke commissie Middelen en Ruimte & Grond van 21 mei jl. is het voorstel van het college besproken om zonnepanelen te gaan plaatsen op gemeentelijke gebouwen. Het voorstel voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is opgenomen in het bestuursakkoord 2014-2018. Daarin wordt het college verzocht om te onderzoeken of er zonnepanelen op daken van openbare gebouwen kunnen worden geplaatst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de afgelopen donderdag gehouden raadsvergadering is met een meerderheid besloten dat het plaatsen van 4 windmolens in de nabijheid van Hattemerbroek doorgaat. Hoewel ABO in de Stentor van die dag al had aangegeven nog steeds tegen plaatsing te zijn, verraste de fractie de lokale politiek met een aanvulling op het voorstel om toch maar een draagvlak onderzoek te houden, en eventueel later te besluiten tot plaatsing van de molens.

Lees meer >

Schrijf reactie (10 Reacties)

Afgelopen woensdag was de VVD aanwezig bij een bijeenkomst die georganiseerd was door de gezamenlijk ouderenbonden KBO, PCOB en de stichting Senioren Wezep Oldebroek in het Dorpshuis Wezep. Dit was naar aanleiding van de vele geluiden uit hun achterban dat er nogal wat ouderen uit de gemeente vertrokken, omdat de aangeboden woonruimte niet voldeed aan hun woonwensen. De initiatiefnemers hadden wel gerekend op een goede opkomst, maar dat er ruim 100 mensen aan de uitnodiging gehoor gaven, overtrof ook hun verwachting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei is een overgrote meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitkomsten van de conceptPlanMER betreffende het windmolenpark Hattemerbroek. De gemeenteraad van Oldebroek is bereid medewerking te verlenen aan het initiatief. Uitgegaan wordt van de voorkeursvariant, basisalternatief 2. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De SGP fractie heeft ook ingestemd met dit besluit. Vanuit ons verkiezingsmotto ‘De Bijbel als basis’ hebben wij ons standpunt beargumenteerd. In de Bijbel geeft God de mens de opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren. Gods goede schepping nuttig gebruiken en geen roofbouw plegen. Hierdoor toekomst bieden aan toekomstige generaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

In de raadsvergadering van donderdag 28 mei in Oldebroek is met een ruime meerderheid van 13 voor en 5 tegen het besluit genomen om de bestemmingsplan procedure op te starten wat de plaatsing van 4 windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek mogelijk moet maken. Al jaren wordt er in de politiek van Oldebroek gesproken over de wens van initiatiefnemer Van Werven om 4 windmolens te plaatsen langs de N 50 bij Hattemerbroek. In 2007 is het eerste plan unaniem daar de raad van Oldebroek aangenomen. De RvS heeft dit plan in 2009 vernietigd waarop er een nieuw verzoek is ingediend door van Werven. In 2011 is deze procedure weer opgestart en zijn er veel gesprekken en vergaderingen aan gewijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (4 Reacties)

D66 Oldebroek is enkele weken geleden, op 30 april, de toegang geweigerd tijdens een informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden. Na een verzoek tot toelating is deze week gebleken dat D66, tot nader orde, ook niet welkom zal zijn in de toekomst. Op 30 april vond op het gemeentehuis een informatiebijeenkomst plaats over het sociaal domein en de verzelfstandiging van het zwembad. Bij aankomst bleek Frank van ’t Ende, die namens D66 deze bijeenkomst wildebijwonen, niet welkom. Toegang op dergelijke bijeenkomsten zou eerst nog besproken moeten worden met het presidium. Deze week bleek het presidium de toegang te blijven weigeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

De raad heeft over de plaatsing van de windmolens beslist. In de vorige eeuw is de initiatiefnemer begonnen met het plan om bij Hattemerbroek en Zalk 12 windmolens te plaatsen. Nu 17 jaar en bijna 20 vergaderingen later, is de beslissing eindelijk genomen. Een meer dan treurig dieptepunt in de gemeentepolitiek van Oldebroek. Voorstanders zullen zeggen dat het proces zeer zorgvuldig is verlopen. Tegenstanders zullen zeggen dat de politiek nooit duidelijk was en niet durfde te beslissen. Voorstanders zeggen dat plaatsing wettelijk mogelijk was. Tegenstanders zeggen dat niet alles wat kan, ook moet gebeuren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Tijdens de laatste ALV van D66 Noord-Oost Veluwe, op 26 mei in ’t Trefpunt te Wezep, is een nieuw bestuur aangetreden. Harry Vromen neemt de voorzittershamer over van Edith Erkelens, die tien jaar die rol heeft ingevuld. Vanwege de recente groei en de ambities voor de toekomst is er ook gekozen voor een uitbreiding van het bestuur. Maria van Zwet is toegetreden als vijfde bestuurslid, zodat het bestuur deze uitdagingen met succes tegemoet kan treden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

EKverkiezingen

ARNHEM - Van B(aak) tot Z(oet), in alfabetische volgorde maakten de Gelderse Statenleden een vakje rood op het stemformulier met kandidaten voor de Eerste Kamer. Exact om 15.00 uur startte in alle provinciehuizen de verkiezingen. Drie kwartier later maakt de voorzitter van het stembureau, CdK Clemens Cornielje, de Gelderse uitslag bekend. Alle 55 formulieren zijn correct ingevuld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vos

Vandaag is het precies 1 jaar geleden dat het college van B & W is gevormd met de beëdiging van de wethouders Lydia Groot, Liesbeth Vos en Harm Westerbroek, dit alles onder het voorzitterschap van onze burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Dit jubileum leek de ChristenUnie een goede aanleiding om het college tijdens een vergadering even te storen en hen hiermee te feliciteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Komende dinsdag, 26 mei, zal D66 afdeling Noord Oost Veluwe een Algemene Leden Vergadeing houden in ’t Trefpunt in Wezep. Tijdens deze ALV zal huidige voorzitter van het bestuur, Edith Erkelens, aftreden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - De problematiek betreffende de plaatsing van de windmolens is genoegzaam bekend. Door een aantal fracties is in het verleden gezegd dat het niet duidelijk was hoeveel bewoners tegen de plaatsing van de windmolens waren. Kortom, het is onduidelijk of er wel of geen draagvlak onder de inwoners is. Tijdens een bijeenkomst in Hattemerbroek is daarom een handtekeningactie gestart tegen de plaatsing van de windmolens. Enige honderden handtekeningen was het resultaat. Het resultaat van de actie is aan de commissie ruimten en grond gegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66 Oldebroek ziet graag dat de overheid samen met ondernemers investeert in kansrijke recreatiegebieden zoals de Veluwe. De gemeente heeft er belang bij dat de kansen die de Veluwe onze gemeente biedt optimaal worden ingezet. Door middel van gezonde en evenwichtige investeringen in dit prachtige gebied worden de economische kansen op het vlak van toerisme en recreatie maximaal benut. Dat is goed voor de werkgelegenheid in onze regio. Oldebroek kan zich hierin onderscheiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen vrijdagavond, 17 april '15 mocht ik de lokale editie van de Nationale Sportweek openen. Het was mooi weer en er waren veel ouders en kinderen naar De Talter gekomen om te kijken naar sport, maar gelukkig deden ook heel veel kinderen mee aan de verschillende activiteiten. Prima georganiseerd!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda

REGIO - Vandaag is in Arnhem het coalitieprogramma van VVD, CDA, D66 en PvdA gepresenteerd aan de Commissaris van de Koning. Vervolgens maakten de partijen ook de namen bekend van hun kandidaat-gedeputeerden voor de komende jaren.

Harold Zoet, fractievoorzitter van het CDA Gelderland, maakte de namen van de kandidaat-gedeputeerden voor het CDA bekend: Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten. “Trots kan ik u melden dat Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten door onze fractie als CDA-kandidaat-gedeputeerden voor Gelderland zijn gekozen. Met deze twee hebben wij er alle vertrouwen in dat Gelderland de komende vier jaar goed bestuurd wordt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Commissie Samenleving heeft in de afgelopen vergadering gesproken over de verordening met betrekking tot het leerlingenvervoer. In 2013 heeft de gemeenteraad de huidige verordening vastgesteld maar intussen is het Passend Onderwijs ingegaan. Door deze verandering zijn de scholen verantwoordelijk voor het aanbieden van een goede onderwijsplek voor ieder kind. Daardoor is de huidige verordening niet meer voldoende en moet worden aangepast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het Oldebroekse CDA heeft verbaasd gereageerd op signalen vanuit de samenleving omtrent kosten die verenigingen kwijt zijn aan het organiseren van evenementen. In schriftelijke vragen aan het college wordt opheldering gevraagd over deze kwestie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66 Oldebroek ziet als het gaat om het politieke debat over bestuurlijke fusies graag een optie toegevoegd. Een herindeling in de Noord-Veluwe die zes gemeentes terugbrengt tot twee gemeentes. Gemeente Hattem bestaande uit de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en de kern Wezep en Hattemerbroek zou wenselijk zijn. Daarnaast een nieuwe gemeente Randmeren bestaande uit een combinatie van de gemeenten Elburg, Nunspeet en de resterende kernen van Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)