JAN2

WEZEP - Dinsdag 10 november was D66 erelid Jan Terlouw in Wezep om te spreken over geloof en politiek. Na afloop van de lezing reikte de voormalige Wezeper de Jet de Bussy-penning uit aan Edith Erkelens, voormalig afdelings-voorzitter van D66 Noordoost Veluwe. Terlouw gaf aan niet vaak meer in te gaan op uitnodigen voor lezingen, maar op een uitnodiging van zijn partij om te komen spreken in de plaats waar hij de laatste jaren van de oorlog heeft meegemaakt kon hij geen nee zeggen. Gedurende de lezing kwam deze periode uit zijn leven regelmatig voorbij. De waarde van vrijheid voor ieder individu, wat hij in de politiek vaak verdedigde, heeft hij op waarde leren schatten in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Al vele jaren probeerde de VVD Oldebroek de hondenbelasting af te schaffen. De volstrekt willekeurige belasting (katten of paardenbelasting kennen we toch ook niet) die een beperkte groep inwoners treft, kent geen genade in de ogen van de VVD. Na de Begrotingsvergadering voor 2016 is het eindelijk zover.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De problemen van H2O zijn groot en als je ze analyseert zijn deze problemen gebaseerd op een weeffout bij de oprichting. Drie verschillende gemeenten met drie verschillende belangen en drie verschillende uitgangspunten, dat kan niet goed gaan. Nu het duidelijk is dat de verwachte grote winst van tientallen miljoenen uitblijft, is het belang van met name de Gemeente Heerde totaal anders dan voor Gemeente Oldebroek. Heerde wil het liefst, met zo weinig mogelijk investeringen, het verlies beperken.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Wat hebben dorpen als Asch, Alverna, ‘t Loo en Zuilichem gemeen? In al deze dorpen moeten mensen meer dan 5 kilometer reizen om geld te kunnen pinnen. Dat vindt het CDA een onwenselijke situatie.

In steeds meer dorpen en kernen verdwijnt de pinautomaat. “En dat is een zorgelijke ontwikkeling”, aldus Elsa Rijssenbeek statenlid voor het CDA Gelderland. “Leefbaarheid is een van de speerpunten van het CDA Gelderland. Om de leefbaarheid in het buiten gebied te kunnen behouden is het van belang dat de basisvoorzieningen in stand worden gehouden. Een pinautomaat is zo’n belangrijke basisvoorziening. En die staat in onze provincie onder druk. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat in Gelderland veel witte vlekken zijn. Dit zijn gebieden waar geen pinautomaat beschikbaar is binnen 5 kilometer.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Leden van de fractie van de ChristenUnie hebben zaterdag 7 november de kern Oosterwolde bezocht. Eerst sprak de fractie met Bertus Stoel en Nanne Schoonhoven van stichting Dorpsbelangen. Vanaf april 2014 participeert dorpsbelangen – samen met klankbordgroep ’t Loo - in de pilot “Burgerbegroting”. Deze pilot komt in het kort erop neer dat de stichting een groot deel van het groen beheer in Oosterwolde voor haar rekening neemt. Hiervoor is een bepaald budget door de gemeente beschikbaar gesteld. Dorpsbelangen is vrij om binnen dit budget keuzes te maken. Het geld wat men overhoudt, kan gebruikt worden voor andere projecten (mits het ten goede komt aan de leefbaarheid van het dorp). De pilot is uniek in Nederland en er zijn al veel gemeenten gecharmeerd van het initiatief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Afgelopen zaterdag gingen enkele lokale D66’ers in gesprek met de mensen op straat. De winkelcentra van ’t Harde en Wezep werden bezocht om mensen te vragen waarover ze zeer tevreden waren en waar nog mooie kansen lagen voor verbetering. D66 wil graag het contact zelf zoeken met de inwoners van de gemeente om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat de mensen zo waarderen aan het wonen in hun gemeente. Maar D66 hoort ook graag wat mensen zelf willen doen om hun omgeving nog beter te maken. Wij stellen ons tot doel om deze mensen zo goed mogelijk in staat te stellen om daarin actie te ondernemen. Gelukkig zijn de meeste mensen optimistisch en toekomstgericht. D66-fractievoorzitter Marnix Smulders in ‘t Harde: “Ik vind het geweldig om met inwoners in gesprek te gaan.“

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

"De provincie geeft gemeenten geen financiële compensatie voor (toekomstig) te nemen grondverliezen”, dat is het antwoord dat het College van Gedeputeerde
Staten heeft gegeven op de schriftelijke vragen die VVD Statenlid Frederik Peters heeft gesteld. De provincie houdt financieel toezicht op de gemeenten en wil
daarom een helder beeld van de financiële positie hebben. Frederik Peters: “Voor de VVD is het uitgangspunt dat gemeenten zelf moeten zorgen voor een gezonde financiële basis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Wim Boer heeft te kennen gegeven zijn functie van voorzitter van de fractie van de ChristenUnie neer te willen leggen. De drukke werkzaamheden, die het voorzitterschap met zich meebrengt, valt voor hem niet meer te combineren met zijn werk- en gezinssituatie. De fractie respecteert zijn keuze om de voorzittershamer neer te leggen en dankt hem voor het vele werk wat hij heeft gedaan. Unaniem heeft de fractie vicevoorzitter Engbert Jan Ruitenberg benoemd tot zijn opvolger. Henk van Bergeijk en Hans het Lam blijven fractiesecretaris respectievelijk fractiepenningmeester. Popke Graansma is benoemd in de vacant gekomen functie van vicevoorzitter.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Mantelzorg

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens formele en informele gelegenheden regelmatig aandacht gevraagd voor de jonge mantelzorgers. De fractie is van mening dat de jonge mantelzorgers beter in beeld gebracht moeten worden. Ons standpunt wordt o.a. onderstreept door de Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

JAN

WEZEP - Op uitnodiging van de lokale D66 afdeling zal Jan Terlouw op 10 november spreken over geloof en politiek in Coelenhage te Wezep. Met de huidige vluchtelingencrisis en de duidelijke aanwezigheid van vele christelijke stromingen binnen de afdeling staat geloof en politiek met regelmaat centraal.

Jan Terlouw is niet alleen een bekend D66’er, maar ook een predikantszoon. Daarnaast is hij opgegroeid in de omgeving. De ervaringen van Jan Terlouw zijn daarom voor de lokale politiek van grote waarde op dit moment. De afdeling kijkt reikhalzend uit naar de lezing in Coelenhage.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Al vele jaren probeert de VVD Oldebroek de hondenbelasting af te schaffen. De volstrekt willekeurige belasting (katten of paardenbelasting kennen we toch ook niet) die een beperkte groep inwoners treft, kent geen genade in de ogen van de VVD.

Lees meer >

Schrijf reactie (10 Reacties)

ChristenUnie

De afgelopen twee maanden hebben laten zien dat voor belangrijke besluiten draagkracht in de samenleving noodzakelijk is. Zo ook voor een mogelijk asielzoekers centrum. Gemeenten moeten zelf aan kunnen geven wat mogelijk is of niet. Kleinere locaties voor vluchtelingen die langer worden ingezet, waardoor vluchtelingen zich minder vaak hoeven te verplaatsen, is waar de ChristenUnie voorstander van is. Op deze wijze bevorderen we een betere integratie en activatie in de samenleving. Dit geeft ook vrijwilligers meer mogelijkheden zich in te zetten voor die vluchteling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ARNHEM - In de vergaderingen van de vier commissies van Provinciale Staten op woensdag 28 oktober buigen de Gelderse volksvertegenwoordigers zich over de Begroting voor 2016. In het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten gaat het over de verdeling van € 916 miljoen over de diverse kerntaken van de provincie en de toekenning van subsidiebedragen voor een bedrag van bijna € 23 miljoen. Het definitieve besluit over de Begroting 2016 wordt genomen in de Statenvergadering van woensdag 11 november.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Oldebroek op 12 november a.s. gaat ABO (Algemeen Belang Oldebroek) een voorstel indienen om de hondenbelasting definitief af te schaffen. Al jaren is dit een wens van ABO. Want de opbrengst komt niet ten goede aan het hondenbeleid maar wordt gebruikt voor andere doeleinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

In ons verkiezingsprogramma bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 schreven we onder meer: “De ChristenUnie wil pal staan voor een vrije samenleving, een duurzame economie, een dienstbare en rechtvaardige overheid, de bescherming van het kwetsbare leven, zorg voor elkaar en zorg voor Gods schepping”. Vanuit die gedachte heeft de ChristenUnie ook al eerder uitgedragen dat het opkomen voor en het helpen van de vreemdeling, wat ons betreft een christelijke roeping is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Na 2 weken van overspannen onrust in Wezep over de mogelijke komst van een AZC, is betrekkelijke rust weer gekeerd. Het COA, de landelijke vluchtelingen Opvang organisatie heeft besloten geen AZC te willen vestigen in Wezep. Vanaf het begin: De eigenaar van Heidehoek had het COA benaderd over een mogelijke vestiging van een AZC. Het COA vond het een interessante mogelijkheid en ging overleggen met het College (CU,SGP en ABO). Nadat het College met alle fractievzs had gesproken, werd tot een onderzoek besloten, vragen van de fracties moesten door COA worden beantwoord, en er werden op korte termijn 2 informatieavonden bekend gemaakt. Naar aanleiding van deze informatieavonden en een aantal beantwoorde vragen, koos het College ervoor om het COA mee te delen dat er van max 300 vluchtelingen sprake kon zijn, maar wel met de uitgebreide faciliteiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek zijn gezamenlijk met het COA tot de conclusie gekomen vanwege financieel-economische redenen om De Heidehoek niet te gebruiken als opvanglocatie voor asielzoekers. Het vraagstuk lag al langere tijd op tafel bij het college. Begin september ontving de gemeente Oldebroek een verzoek van het COA een asielzoekerscentrum te mogen vestigen in Wezep. Vanuit de positieve grondhouding ten aanzien van het vluchtelingenprobleem heeft het college besloten om mogelijkheden te onderzoeken en met bewoners in gesprek te gaan zonder eerst een definitief standpunt in te nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het CDA heeft zich afgevraagd: wanneer we het over vluchtelingen hebben, over wie hebben we het dan? Zijn het jonge mannen uit Syrië of gelukzoekers uit Eritrea of zijn het IS terroristen, lopende testosteron bommen, getraumatiseerden? Of zijn het families die alleen elkaar nog hebben, omdat ze alles moesten achterlaten in een land waar ze geen bestaan konden opbouwen en hun leven niet zeker waren? Of zijn het jongemannen die gevaar liepen mee te moeten vechten bij één van de strijdende partijen, afgestudeerden die geen werk kunnen vinden en zich wel verantwoordelijk voelen voor familie en gezin, de enige van de familie, die in staat is om een betere toekomst te zoeken?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wat ging er toch mis in Wezep bij de discussie over het AZC? De emoties liepen fors op. De aanwezigen schreeuwden steeds harder, zonder naar elkaar te luisteren. Tegenstanders die met harde woorden hun mening ventileerden. Voorstanders die in deze sfeer hun opinie nauwelijks kenbaar durfden te maken. Naar onze bevinding zijn de standpunten tussen voor- en tegenstanders alleen maar aangescherpt. Via sociale media is de maatschappelijke onrust nog eens verder aangewakkerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (8 Reacties)

WEZEP - Het CDA Oldebroek nodigt u van harte uit voor haar bijeenkomst op 5 oktober aanstaande in het dorpshuis Wezep. Tijdens deze avond zal Nadja Renkema, directeur Proson-Bartimeus in Ermelo, de aanwezigen mee nemen in een presentatie en discussie over arbeidsparticipatie door mensen met een (visuele) beperking. Proson-Bartimeus is de enige sociale werkvoorziening in Nederland met een categorale functie: zij zijn er speciaal voor mensen met een visuele beperking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)