IMG 1590677145347

De gemeenteraad van Oldebroek heeft afgelopen donderdag besloten dat er weer structureel geld beschikbaar is voor alle 34 speelplekken in onze gemeente. Onder regie van ABO-wethouder Bob Bergkamp is afgelopen tijd het nieuwe beleid- en beheerplan voor speelplekken opgesteld. De herinrichting /verbetering van de speelplekken gaat vanaf nu officieel beginnen. Alle wijk- , buurt- en speeltuin verenigingen en/of contactpersonen m.b.t. speelplekken krijgen binnenkort informatie over dit besluit toegezonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

aboakker

De gemeente Oldebroek is één van de koplopers van vernieuwing van de lokale democratie in Nederland. In de vorige bestuursperiode (2014-2018) heeft oud –Wethouder Lydia Groot (ABO), namens het voltallige gemeentebestuur, door veel en constructieve overleggen in 2 woonkernen van onze gemeente (‘t Loo en Oosterwolde) de burgerbegroting opgestart. En met succes! Met deze burgerbegroting hebben inwoners nu dus invloed hoe geld van het gemeentebudget wordt besteed. De inwoners kunnen zelf – binnen bepaalde kaders – bepalen waaraan ze het geld besteden en hoe ze het geld besteden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Begin april diende de fractie van ABO schriftelijke vragen in bij het college om permanente bewoning van vakantiehuizen gedurende de coronacrisis te gedogen. Het coronacrisis raakt ons allen. Juist in deze tijd moeten we omzien naar elkaar en hulp bieden. Dit geldt voor iedereen en in het bijzonder de kwetsbaren in onze samenleving. De minister deed een nadrukkelijk oproep aan de gemeenten om permanente bewoning van vakantiehuizen en/of recreatieparken in deze coronatijd te gedogen. Voor ABO was dat aanleiding om deze oproep ook expliciet kenbaar te maken bij het college. Want in deze onzekere tijd is stress en eventuele gezondheidsrisico’s door een onzekere woonsituatie wat ABO betreft, absoluut niet wenselijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Wanneer een jongere in onze gemeente zorg nodig heeft, en dat wil krijgen van iemand die géén contract heeft met de gemeente (bijvoorbeeld van een familielid), kan dat via de zogenoemde PGB’s, de persoonsgebonden budgetten. In het voorstel van vanavond wordt het tarief voor PGB’s voor jongeren die informele zorg nodig hebben, grofweg gehalveerd. Eerst kon iemand middels een PGB worden ingehuurd voor 20 euro per uur, nu gaat dat naar 11 euro per uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Uitstel RES

Woensdag 8 april jl. kwam er bericht vanuit het nationaal programma RES (Regionale Energie Strategie) dat het tijdschema voor het opleveren van de RES is verruimd met 3 maanden. Hier is door vele betrokken bij dit proces ook om gevraagd. Het coronavirus en de gevolgen daarvan heeft grote gevolgen voor ons doen en laten. Ons werk doen we als het even kan vanuit huis, of anders met behoorlijke aanpassingen en beperkingen, op locatie. Schoolgaande kinderen volgen al sinds enige tijd de lessen op afstand via de computer. Zo proberen we zo goed en zo kwaad als het kan in deze omstandigheden ons normale leven voort te zetten. Zo ook in de politiek. De fractie van de ChristenUnie heeft al een aantal digitale vergaderingen met elkaar gehad, en we worden er steeds bedrevener in!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Aantekening 2020 04 04 200404

De corona crisis raakt ons allemaal en dat lijkt nog een tijd te gaan duren. We moeten juist in deze tijd omzien naar elkaar en hulp bieden waar het mogelijk is. Dat geldt voor iedereen en in het bijzonder voor de kwetsbaren in onze samenleving. Gelukkig zien we veel goede initiatieven ontstaan.  Uit de media heeft ABO vernomen dat het kabinet gemeenten oproept om de permanente bewoning op vakantie en- /of recreatieparken in deze coronatijd te gedogen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Minister van Nieuwenhuizen maakte afgelopen dinsdag bekend dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot ten minste november 2021. Een belangrijke reden hiervoor zijn fouten in de stikstofberekening.Voor zowel het vliegverkeer als het wegverkeer moeten de berekeningen opnieuw worden gedaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat hierdoor de stikstofdepositie veel hoger zal zijn. Dit zal met name op de Veluwe problemen opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de raadsvergadering van 5 maart heeft de gemeenteraad van Oldebroek besloten om een nieuwe school te bouwen in Oldebroek. Nieuwbouw voor basisschool ‘De Regenboog’ op de naastgelegen LHNO-locatie. Normaal gesproken zouden we daar een uitgebreid verslag van maken met verantwoording van gemaakte politieke keuzes. In deze tijd van ziekte en zorg vinden we dat echter niet zo belangrijk. De zorg voor elkaar, dat we met elkaar gezond blijven is nu het belangrijkste. We zijn blij te zien dat er allerlei initiatieven worden opgezet om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. Bijvoorbeeld Tienerhonk Oldebroek, waar jongeren aanbieden om te helpen bij een boodschap of klus. Als u hulp nodig hebt kunt u ook terecht op de landelijke site https://nietalleen.nl waar hulpvragen doorgespeeld worden naar kerken en plaatselijke organisaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Basisschool “De Regenboog” was aan renovatie toe. Hiervoor was een krediet van 1.2 miljoen beschikbaar. In de commissievergadering deed het college  een voorstel om een nieuwe school, tegenwoordig IKC (Integraal Kind Centrum) te realiseren, op het terrein van de voormalige huishoudschool, het naastgelegen terrein.  En hiervoor een krediet van 2.4 miljoen beschikbaar te stellen. Nieuwbouw heeft vele voordelen, je kunt dan alles aanpassen naar de eisen des tijds. Tijdens de commissievergadering kwamen een aantal knelpunten naar voren. Zoals wat gebeurt er met de huidige huurders, er ontbrak een asbestinventarisatie. De commissie was huiverig, vooral met de asbest waren de ervaringen met b.v. het gemeentehuis niet goed. In de afgelopen raadsvergadering heeft de wethouder hierop geantwoord en aangegeven, dat het moeilijk op voorhand te duiden is wat het exact gaat kosten. Er is wel een spanbreedte aangegeven, maar hier kunnen wij niet zoveel mee. Toegezegd is, dat alles vanuit de onderwijshuisvestingsreserve gefinancierd zal worden. Totaal is er in de raadsvergadering een budget van 2.4 miljoen beschikbaar gesteld. De SGP heeft in de raadsvergadering aangegeven, dat dit het budget is, en dat de school hiervoor gerealiseerd moet worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zonnepark Heidehoeksweg

De gemeenteraad heeft donderdag 5 maart jl. ingestemd met het bestemmingsplan Zonnepark Heidehoeksweg. Hiermee is weer een mooie stap gezetop weg naar een toekomst bestendige, klimaatneutrale energievoorziening in onze gemeente. De locatie van het zonnepark met een oppervlakte van circa 2,5 hectare is gelegen op een gedeelte van het voormalige recreatieterrein Heidehoek. Om tot de legalisatie van de huisvesting van arbeidsmigranten te komen op een gedeelte van het terrein, heeft de gemeente gezocht naar een totaalvisie voor deze, al jaren illegaal in gebruik zijnde locatie. Dit is nu gerealiseerd door het gedeelte wat bestemd was voor verblijfsrecreatie, te bestemmen voor huisvesting voor arbeidsmigranten en het andere deel zelf aan te kopen om daar het oprichten van een zonnepark mogelijk te maken. De raad heeft eerder al ingestemd met de aankoop van deze grond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Onze Oldebroeker ondernemers  en ZZP ers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

De VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kop veluwe

Op 26 september 2018 kreeg de gemeente Oldebroek een brief van provincie Gelderland dat ze bereid waren om de aanleg van de nieuwe afslag op de A28 over te nemen en alle risico’s voor haar rekening te willen nemen. In dezelfde brief werd gelijk melding gemaakt dat met Heerde en Hattem afspraken waren gemaakt om een verkenner in te zetten om naar de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op de Noord-Veluwe te kijken. Andere gemeenten werden gevraagd om daaraan mee te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 4630

OLDEBROEK - Op donderdag 5 maart nam de gemeenteraad een besluit over het initiatiefvoorstel van de VVD om de gemeentevlag van Oldebroek officieel te maken. De gemeentevlag had tot nu geen officiële status en was ook niet als dusdanig opgenomen in het vlaggenregister van de Hoge Raad van de Adel.

De vlag die de gemeente Oldebroek gebruikt, bestaat al sinds 1938 en werd ontworpen als defileervlag. In het kader van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd er in dat jaar namelijk een defileermars georganiseerd waarbij alle gemeenten vertegenwoordigd waren. Ook Oldebroek werd vertegenwoordigd, onder meer door deze vlag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De ChristenUnie is tijdens de afgelopen raadsvergadering tot haar doel gekomen m.b.t. het door de raad aangenomen voorstel van het college over ‘de scenario’s extra middelen sport en cultuur’. Het college stelde tijdens de afgelopen raadsvergadering van 5 maart voor om de subsidies voor sport en cultuur jaarlijks te indexeren met het inflatiepercentage. Verder staat er in het voorstel dat - met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 - een bedrag van structureel € 38.000,- per jaar beschikbaar wordt gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld door € 15.000,- meer te besteden aan sport en € 15.000,- voor muziekonderwijs plus een extra bedrag van € 8.000,- voor muziekverenigingen voor hun bijdrage aan het project ‘Meer muziek in de klas’. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groepsfoto rode kruis

Nieuwbouw regenboogschool op locatie oude “huishoudschool” in Oldebroek

De gemeente Oldebroek heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in passende en moderne huisvesting voor onze kinderen, leerkrachten en betrokkenen Door nieuwbouw van de Regenboogschool in Oldebroek op de locatie waar nu de oude LHNO school staat, komt er ook in Oldebroek een mooie nieuwe school, waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Voorafgaande aan de besluitvorming in de gemeenteraad kwamen er wel een aantal punten van bijzondere aandacht aan de orde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Klik op de playknop om het interview terug te luisteren

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Oldebroek

ELBURG/OLDEBROEK - De lokale SGP-jongeren Elburg/Oldebroek zullen vrijdagavond 6 maart 2020  in gesprek gaan met Kees van der Staaij over diverse politieke actuele onderwerpen! Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, zal aanwezig zijn om te spreken over thema’s als ‘voltooid leven’, ‘onrust onder boeren’ en ‘de toekomst van de EU na Brexit”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rood

OLDEBROEK - Op maandagavond 24 februari zijn fractieleden en bestuursleden van SGP Oldebroek op bezoek geweest bij het Rode Kruis, afdeling Elburg en Oldebroek. In het gebouw van het Rode Kruis, de voormalige huishoudschool, werden ze ontvangen door een gedeelte van het bestuur. Bevlogen werd uitgelegd dat het Rode Kruis van grote waarde is voor de gemeenschap, door onder meer hulp te verlenen bij (grote) evenementen. Maar de maatschappelijke functie gaat veel verder en is breder dan dat. Het ondersteunen van inwoners op het gebied van zelfredzaamheid en het in contact brengen van onder meer oudere bewoners, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele taken die de vele tientallen lokale vrijwilligers van het Rode Kruis belangeloos op zich nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over de woningnood in Gelderland. Voor starters, gezinnen en ouderen is het zeer lastig om een huis te vinden. Met alle gevolgen van dien.  Deze week lanceerden CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma samen met Rob Jetten een plan voor een grote nieuwe woonwijk in Almere van 25.000 woningen en daarbij een nieuwe metroverbinding met Amsterdam. In de Telegraaf stond op 18 februari een oproep van Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), om geen dag meer te verliezen en ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom) roept op om snel extra weilanden aan te wijzen voor de bouw van nieuwe woningen. Ook hier gaat het om enorme aantallen woningen die de komende jaren gebouwd moeten worden. Tot 2030 zou het om 1 miljoen woningen gaan, waarbij ongeveer de helft via uitbreiding in weilanden. Ook Bouwend Nederland geeft aan dat de woningbouw stagneert en dat er veel behoefte is aan nieuwe woningbouwlocaties, zeker ook in Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Oldebroek

ELBURG/OLDEBROEK - De lokale SGP-jongeren Elburg/Oldebroek zullen vrijdagavond 6 maart 2020  in gesprek gaan met Kees van der Staaij over diverse politieke actuele onderwerpen! Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, zal aanwezig zijn om te spreken over thema’s als ‘voltooid leven’, ‘onrust onder boeren’ en ‘de toekomst van de EU na Brexit”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)