gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Donderdag 31 januari 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. Om 19.30 uur begint de vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Wat staat op de agenda?

  • Benoeming en beëdiging van mevrouw Ö. Özasik als nieuw lid van de rekenkamercommissie.
  • Aanbieding van het burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ en voorstel behandeling van het burgerinitiatief.
  • Bekrachtiging opgelegde geheimhouding informerende nota aanbesteding IKC Zuidwest, Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

landbouw

OLDEBROEK -  De agrarische sector in Nederland is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd is er een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken. En hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en met het klimaatakkoord. De agenda van de landbouwsector wordt grotendeels bepaald door Europese regelgeving, de geopolitiek, prijsfluctuaties en in ook consumentenvoorkeuren. Zo maar een greep uit ontwikkelingen waar de agrarische bedrijven mee te maken hebben. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

OLDEBROEK - Elk jaar zorgen sommige festivals die plaatsen vinden bij Walibi World voor overlast en irritatie in de gemeente Oldebroek. Vooral het festival Defqon.1 levert veel geluidsoverlast op. In het verleden heeft de fractie van de ChristenUnie hiervoor al aandacht gevraagd bij het college van B&W.

De gemeente Dronten is voornemens om Walibi een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen. Hierin staat dat het festival Defqon.1 uitgebreid wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

cda oldebroek

WEZEP - De overlast van hangjongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in het Wezepse winkelcentrum neemt steeds grotere vormen aan. De groep jongeren wordt ook steeds groter, soms zijn er wel 50 personen aanwezig. Klanten durven in de avonduren niet meer naar het winkelcentrum te komen. Op zich is er geen sprake van vernielingen, maar met name van overlast. Ze maken veel rotzooi door het achterlaten van blikjes, kapotte flessen en kauwgom op de grond. Er wordt met eieren gegooid, en er is sprake van radio lawaai. Soms ontstaan er tussen de jongeren scheldpartijen, die uitmonden in vechtpartijtjes. Wanneer de winkeliers de groep aanspreken, is er respectloos commentaar met enorm grof woordgebruik.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Gelderse ChristenUnie heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten met een eigen regeling te komen om gedupeerden van drugsdumpingen te compenseren. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de huidige situatie waarin gedupeerde grondeigenaren verkeren. Dit omdat grondeigenaren al een jaar geen beroep meer konden doen op de regeling omtrent het opruimen van drugsafval. De rekening voor het opruimen van dit drugsafval kan in de tienduizenden euro’s lopen en werd gepresenteerd aan de grondeigenaren. Tot en met het jaar 2017 konden grondeigenaren maar 50% van de kosten bij de provincie terugvragen, mits er aangifte was gedaan en het afval werd aangeboden voor sporenonderzoek en bemonstering om de daders te kunnen achterhalen. Nadat de regeling in 2017 afliep zijn er onderhandelingen tussen het Rijk en provincies gestart over een nieuwe regeling. Reden voor de ChristenUnie om de provincie te vragen niet langer af te wachten, maar met een eigen regeling te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

ABO maakt zich zorgen over de verschillende veiligheidsproblemen betreffende het winkelcentrum meidoornplein in Wezep.

Diverse winkeliers van het winkelcentrum hebben bij ABO aangegeven dat er problemen zijn. Enkele voorbeelden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20190107 WA0005

Algemeen Belang Oldebroek ( ABO), Anita Klein Gansei heeft tijdens deze raadsvergadering een motie ingediend om de jeugd meer te betrekken bij de lokale politiek en democratie. Zowel de VVD als de PVDA steunde de motie direct. In het verkiezingsprogramma van de ABO stond nadrukkelijk vermeld dat de ABO de jeugd meer wil betrekken bij alle belangrijke zaken die spelen in de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Op 13 december heeft er een uiterst bewogen vergadering van de gemeenteraad plaatsgevonden. Er stond maar één agendapunt op de planning: De realisatie van een nieuwe vrachtwagenparkeerplaats op het H2O terrein. Tot in de late uurtjes werd er gedebatteerd. Er waren twee initiatieven. De eerste optie hield in dat de vrachtwagens op de huidige plek op H2O bleven, met aanpassingen aan de parkeerplaats, die werd onderhouden door de chauffeurs zelf middels een daarvoor opgerichte stichting. De andere optie hield in dat de chauffeurs op het terrein van een lokale ondernemer, die ook gevestigd is op H2O, zouden gaan staan. Beide initiatieven zouden €100.000 subsidie krijgen van de gemeente, die van de algemene reserve - gemeenschapsgeld - zou worden afgehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

De gemeenteraad heeft op de raadsvergadering van 13 december een besluit genomen, waar wij als CDA fel op tegen waren. De vrachtwagenparkeervoorziening is al langer een dossier dat hoofdbrekens oplevert en we hadden het deze maand weer op de agenda staan. In de gemeenteraad is op 13 december een amendement aangenomen in de raad, ingediend door CU, ABO en SGP dat wij om meerdere redenen volstrekt niet acceptabel vinden. De gemeenteraad kon in eerste instantie kiezen uit twee opties voor een parkeervoorziening. Eén door een plaatselijke ondernemer op H2O en één door de plaatselijke chauffeurs verenigt in een stichting op de huidige plek. In eerste instantie is het college voor de optie van de stichting (dit vindt het CDA nog steeds de beste optie), maar doordat er iets veranderde, werd een paar uur voor de eerste vergadering de voorkeur uitgesproken voor de optie van de ondernemer. Uiteraard kan dit gebeuren, maar wat wij dan heel vreemd vinden, is dat er toch een beslissing doorgedrukt moet worden, zonder de stichting de kans te geven het één en ander op orde te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Tijdens de raadsvergadering vorige week donderdag is er een besluit genomen in het dossier vrachtwagenparkeerplaats. Hoewel de aanloop naar het besluit de nodige hobbels en emoties kende was het debat in de raad niet anders. In plaats van het zoeken naar een oplossing en het luisteren naar elkaars argumenten werd er in het debat meer de tegenstellingen gezocht. De SGP heeft in de raadsvergadering aangegeven waarom wij mede-indieners waren van het amendement. Al in de commissievergadering van juni dit jaar hebben wij aangegeven dat de SGP een voorkeur had voor beide opties. Nu te kiezen voor de middenweg (de beide opties) heeft wel tot gevolg dat er mogelijk 20 parkeerplaatsen meer komen dan de circa 50 die destijds in de uitgangspunten zijn opgenomen. Volgens de SGP is dit te rechtvaardigen daar er voor de komende 10 jaar, gezien de huidige economische situatie, extra capaciteit nodig zal zijn wat anders een onzekerheid zou kunnen opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

abo logo post

Na een lange weg, vol met vertragingen en files werd er tijdens de laatste raad van het jaar eindelijk besloten over de vrachtwagenparkeervoorziening. Helaas was het een onrustig proces met veel hobbels en manoeuvreren. En ja, hoe ga je dan verder…? Allereerst door onze complimenten uit te spreken aan beide initiatiefnemers, de lokale chauffeurs die zich verenigd hebben als ‘Stichting Vrachtwagen Parkeer Voorziening Wezep’ én de firma Jan Bakker. Wat hebben beide initiatiefnemers geduld gehad en doorzettingsvermogen getoond om een goed plan op tafel te leggen. Twee plannen die voldoen aan de uitgangspunten waar wij als raad over moesten beslissen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen commissievergadering werd het nieuwe beleid bomenverordening besproken. ABO maakt zich zorgen om de uitwerking van het nieuwe beleid. In de nieuwe verordening krijgen inwoners de vrije hand om bomen op het eigen erf te kappen zonder een vergunning of een herplantplicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
Schrijf reactie (0 Reacties)

WhatsApp Image 2018 12 04 at 07.45.082

Op maandagavond 3 december was de fractie van de ChristenUnie te gast op de oefenavond van de brandweer in Oldebroek. Het corps dat dit jaar 150 jaar bestaat, staat onder leiding van commandant René van der Heide en kent 21 leden. Het verzorgingsgebied is vrij groot en strekt uit van Noordeinde, Oosterwolde en ’t Loo. Het gemiddelde aantal uitrukken bedraagt ongeveer 80 en is licht stijgend de laatste jaren. Naast brandbestrijding rukt het corps ook uit bij onder andere gecompliceerde auto-ongelukken, stormschade en reanimatie. Opvallend is dat bij reanimatie via hartveilig ook een melding uitgaat naar burgers die in een straal van 500 meter zich bevinden maar dat er maar weinig respons geven na een melding en dat de brandweer vaak als eerste aanwezig is. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Natuurlijk, zegt de Oldebroeker VVD. Sinds burgemeester Hoogendoorn in de zomer afscheid van Oldebroek nam, is de raad op zoek naar een nieuwe Burgemeester. Landelijk zijn er discussies, of het mogelijk moet worden of de Burgemeester ook gekozen kan worden. Daarom in het kort de procedure zoals die nu gaat, en hoe de Oldebroeker VVD dit ziet. Een  raadsdelegatie gaat nadenken over het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester. Zeg maar, waar hij/zij aan moet voldoen. Daar nemen zij niet alleen zaken mee uit de gemeentelijke toekomst zoals eventuele samenwerkingsvormen, politieke verhoudingen, bestuurlijke ervaring, karaktereigenschappen, of vaardigheid met sociale media, maar ook de mening van onze inwoners zal worden gepeild.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Gemeenten kunnen, na aanname van het belastingplan in de eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI geregistreerde organisaties (zoals kerken) niet langer het hoge OZB – tarief voor niet woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen, maar het lagere OZB-tarief voor woningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

OLDEBROEK - De ChristenUnie is tegen het gebruik van laagvliegroutes en spreekt uit dat ze pas akkoord zal gaan met opening Lelystad AirPort wanneer duidelijk is dat laagvliegroutes niet meer nodig zullen zijn. Dit is zaterdag op het partijcongres in Zwolle besloten. Dit standpunt heeft de ChristenUnie uitgesproken na een ingediende motie van de lokale afdelingen uit Oldebroek en Ede. Ze kregen steun van een groot aantal afdelingen zoals Hattem, Heerde, Elburg, Nunspeet, Zwolle, Kampen, Arnhem, Wageningen, Veenendaal, Renswoude, Barneveld en Nijkerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

WEZEP - Heeft u interesse in de politiek en zou u van wel eens van dichtbij willen zien hoe ons land in Den Haag maar ook lokaal en provinciaal wordt bestuurd? De Gelderse fractie en de Noord-Veluwse CDA fracties organiseren op donderdag 29 november een busreis naar de Tweede Kamer en als inwoner van een van die gemeentes kunt u mee!  U wordt in Den Haag ontvangen door CDA fractievoorzitter Sybrand Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom. Daarna is er de mogelijkheid om met de minister van Defensie Ank Bijleveld in gesprek te gaan. Aansluitend zal er een rondleiding zijn door het gebouw van de Tweede Kamer. Iedereen woonachtig in een van de zes Noord-Veluwse gemeenten is van harte uitgenodigd om mee te gaan met deze Haagse tour. De bus vertrekt om 10.30 uur vanaf restaurant Coelenhage in Wezep. In de bus zullen raadsleden en statenleden aanwezig zijn die woonachtig zijn op de Noord-Veluwe dus u kunt onderweg met hen in gesprek gaan over politiek en natuurlijk over zaken die u en jou bezig houden in uw gemeente en provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)