VVD Oldebroek

De Wereldweide. Deze renovatie kost €595.000 en moet de school weer toekomstbestendig maken. De fractie van de VVD heeft besloten om in te stemmen met het voorstel. In de commissievergadering werd het de VVD namelijk al snel duidelijk dat er veel achterstallig onderhoud aan het schoolgebouw was. Een inspreker gaf aan dat de leerkrachten in de weer gaan met potten en emmers als het regent. In zo’n omgeving hoort een kind niet te leren. Kinderen verdienen een veilig schoolgebouw waar ze kunnen leren, spelen en opgroeien.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

ARK

WEZEP -  De rigoureuze bomenkap over een strook van 30 kilometer lang en 80 meter breed op de A28 is voor nu van de baan. Rijkswaterstaat heeft ingebonden, de kap van de 80 meter brede zone gaat voorlopig niet door.Rijkswaterstaat gaat nu alleen tot kap over bij de delen waar zij bevoegd gezag is. Concreet betekent dit dat de middenberm niet gekapt gaat worden, op twee meter naast de vangrail na. De zijbermen moeten vanwege verkeersveiligheid 13 meter obstakelvrij zijn. Rijkswaterstaat moet voor kap buiten die 13 meter nog vergunning gaan aanvragen bij de provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de raadsvergadering van 7 november is de meerjarenbegroting 2020 – 2023 vastgesteld. De ChristenUnie is blij en dankbaar dat, ondanks de donkere financiële wolken welke er waren, we toch een zo goed als sluitende begroting hebben kunnen vaststellen. Maar ook dat de uitgangspunten uit het bestuursakkoord ‘met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ overeind zijn gebleven. Belangrijke speerpunten voor ons zijn: hoe willen we omgaan met de Schepping, hoe willen we omgaan met elkaar en zorg bieden aan hen die kwetsbaar zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Op de ledenvergadering van het CDA Oldebroek vertelde Hans van Ark, Statenlid voor het CDA in Gelderland, dat veel subsidies aan de Noord-Veluwe voorbij gaan. Reden: er wordt onvoldoende samengewerkt tussen de gemeenten. Het is goed dat de provincie verkenners heeft gestuurd om in beeld te brengen wat de bestuurlijke problemen zijn en hoe de politiek er tegen aankijkt.

Samen met Brand van ’t Hof en Wilco van der Horst vormde Hans van Ark een panel waarmee de aanwezigen van gedachten konden wisselen over het thema “Geloof, Politiek en Ondernemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Onlangs heeft de rekenkamercommissie een rapport gepresenteerd over het toeristisch beleid in de gemeente Oldebroek. Daarin werden enkele aanbevelingen gedaan door de rekenkamercommissie waar kansen en leerpunten liggen voor de gemeente Oldebroek. Zo is het nodig dat er vanuit het college en de raad een visie komt op toerisme, deze zal moeten worden vastgesteld in samenwerking met de toeristische sector.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zet

ERMELO - Wie meer wil weten over het liberalisme, kan op donderdagavond 14 november in Horst terecht. Het bestuur van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe biedt belangstellenden kosteloos een workshop aan onder leiding van de Sander Janssen uit Hengelo. De VVD docent politieke oriëntatie leidde eerder dit jaar succesvolle workshops in Harderwijk en Nunspeet. Deze 3e workshop vindt plaats van 19:30-22:00 uur in een professioneel leslokaal van de Business Opportunity School BOS aan de Horsterweg 192 in Horst, gemeente Ermelo. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

WEZEP - Geloven, politiek actief zijn en ondernemen, hoe combineer je dat samen zonder dat je in conflict komt met datgene waar je voor staat. Waar ligt de grens tussen eigen belang en gemeenschappelijk belang? Geef je de ander ruimte en doe je jezelf en je geloof niet tekort. Allemaal vragen die best actueel zijn voor ondernemers uit onze gemeente. Het CDA wil graag met u in debat gaan op dinsdag 5 november 2019 om 20.30 uur, het debat vindt plaats onder leiding van Ds. Hans van Ark, statenlid voor het CDA in de provincie Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Heeft Oldebroek een nieuwe brandweerkazerne nodig? Voldoet de oude dan niet meer? En waar moet die nieuwe brandweerkazerne dan gaan komen? Allemaal uiterst belangrijke vragen die direct raken aan de brandveiligheid van onze gemeente, wat volgens de SGP een kerntaak is van de lokale overheid. Over deze zaken ging het in de raadsvergadering van donderdag 26 september.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

12 september was er een commissievergadering samenleving en bestuur. Tijdens deze vergadering is er over het nieuwe evenementenbeleid gesproken. Dit evenementenbeleid is door het college vastgesteld. Een onderdeel van het evenementenbeleid zijn de sluitingstijden, van evenementen, zoals tent- en schuurfeesten. In het bestuursakkoord (coalitieakkoord, waar de SGP deel van uitmaakt) is opgenomen dat de sluitingstijden zouden aansluiten bij de sluitingstijden van de horecagelegenheden, deze zijn nu aangepast, zoals aangegeven in de APV van de horeca. Zodat evenementen en horecagelegenheden geen oneerlijke concurrentie hebben met elkaar. De burgemeester is bevoegd om van deze tijden af te wijken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Trots op onze helden

Regelmatig horen wij hen met loeiende sirenes op weg naar hun bestemming: Brandweerlieden onderweg naar een brand, ongeluk of een andere hulpvraag. Mensen die hun leven wagen om anderen te redden. Een onmisbare taak die vooral door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Een taak die verantwoordelijkheid met zich meebrengt en waarbij veel geoefend wordt om in elke situatie de hulp te kunnen bieden die nodig is. Brandweerlieden, mensen om trots op te zijn!

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

cda oldebroek

Een meerderheid van de gemeenteraad van Oldebroek heeft besloten dat de eindtijden van schuur- en tentfeesten aangepast moeten worden. Wij als CDA zijn hier niet blij mee, want wij vinden het prima dat dit soort feesten iets langer duren. De coalitiepartijen ABO, CU en SGP vinden dat de eindtijden gelijk getrokken moeten worden met de horeca, dus elke dag om 1.00 uur en op zaterdag om 00.00 uur. Wij denken dat er met schuur- en tentfeesten andere eindtijden moeten gelden om zo de stroom mensen beter te verdelen over de avond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de commissievergadering Samenleving en Bestuur van 12 september is het door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde nieuwe evenementenbeleid besproken. Het evenementenbeleid en met name de sluitingstijden is onderdeel geweest van de coalitiebesprekingen. De collegepartijen hebben toen afgesproken de sluitingstijden bij evenementen gelijk te trekken met die van horecagelegenheden.  In het bestuursakkoord dat vorig jaar is gesloten en ook is behandeld in de gemeenteraad van mei 2018 staat duidelijk te lezen dat in deze collegeperiode (2018-2022) de sluitingstijden van bij tent en schuurfeesten (evenementen) gelijkgetrokken worden met de sluitingstijden (eindtijden) van de APV voor de horeca.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Het opwekken van stroom met eigen zonnepanelen heeft ondertussen een belangrijke plek verworven in de transitieplannen naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Ook in onze gemeente zijn steeds meer woningen van deze ‘schone energie opwekkers’ voorzien. Het beleid van de gemeente is er dan ook op gericht om dit waar mogelijk te stimuleren. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto 1 lunch

WEZEP - Op dinsdag 17 september jl. heeft ABO stil gestaan bij haar 10 jarige jubileum. ABO is in 2009 opgericht met name om de inwoners meer en vooral beter te betrekken bij besluitvorming in de gemeente maar ook wel om het fenomeen van ‘achterkamertjespolitiek’ terug te dringen en zo mogelijk te laten verdwijnen. Na een roerige politieke periode ( 2010-2014) in de oppositie bestuurt ABO momenteel al voor het 6e jaar mee in de coalitie samen met de CU en SGP.  'Daarbij sluit de coalitie fantastisch aan op de kernwaarden van ABO: Sociaal, Eerlijk en Transparant maken van de lokale politiek. En daar zijn we met ons 10-jarige bestaan best wel trots op!', aldus de partij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Het zal u niet ontgaan zijn, gezien alle publiciteit die hier al over is geweest, dat door een uitspraak van de Raad van State het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) niet meer gebruikt mag worden bij vergunningverlening. Dit heeft gevolgen voor nog te verlenen vergunningen, maar ook voor de vrijstelling van de vergunningplicht die in dit programma waren geregeld. Die mogen niet meer gegeven worden. Ook heeft deze uitspraak gevolgen voor activiteiten en vergunningen die reeds onder het PAS-beleid zijn verstrekt maar nog niet definitief waren geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

a28

Algemeen Belang Oldebroek (ABO) is een uitgesproken tegenstander van het kappen van de middenberm van de A28 tussen Harderwijk en Wezep zoals Rijkswaterstaat heeft aangekondigd. ABO vindt het niet van deze tijd dat nuttige en mooie natuur wordt opgeofferd terwijl er goede alternatieven zijn om de verkeersveiligheid op peil te houden. De middenbermen van dit deel van de A28 zijn door het gevarieerde bomenbestand gezichtsbepalend en vormen het decor van een groene snelweg. En dat willen we zo houden!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

10-jarig bestaan Algemeen Belang Oldebroek De uitnodiging voor de eerste bijeenkomst was in de vorm van een echt geboortekaartje. “ Bij deze geven wij met grote blijdschap kennis van de geboorte van onze jongste telg. Wij noemen hem ABO “ . De gelegenheid tot feliciteren vond plaats op 12 september 2009 in het dorpshuis te Wezep. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst kon men zich ook inschrijven als lid van ABO.  Vanwege de korte tijd die nog restte voor de  raadsverkiezing in maart 2010  moest aan ABO nog handen en voeten worden gegeven. Ere wie ere toekomt, het is Jean Baptiste Kaiser die de partij met grote voortvarendheid  overeind heeft gezet. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De Partij voor de Dieren roept de inwoners van Gelderland op om beelden te verzamelen van recent aangeplante, dode bomen langs provinciale of gemeentelijke wegen. Daarvoor is een meldpunt ingesteld: https://gelderland.partijvoordedieren.nl/meldpunt-bomen Met dit meldpunt wil de Partij voor de Dieren de noodzaak onderstrepen om gezonde, volwassen bomen te behouden, die droge en hete zomers beter kunnen weerstaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

A28 groene middenberm foto google streetview

WEZEP - Rijkswaterstaat overweegt het groen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet te kappen omdat dat veiliger zou zijn voor het verkeer, zo blijkt uit een artikel in De Stentor (26 juli 2019). Het gemak waarmee gepraat wordt over het kappen van kilometers aan bomen en struiken in de middenberm van de snelweg doet Statenlid Hans van Ark de wenkbrauwen fronsen. “Dit idee van Rijkswaterstaat staat haaks op het provinciale beleid. Hierin worden zorgvuldig veiligheid en bomenbehoud rond provinciale wegen voortdurend tegen elkaar afgewogen. Wij vragen Gedeputeerde Staten dan ook in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om dit beleid onder de aandacht te brengen en zo onze prachtige groene A28 te behouden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)