cda gelderland

Voor veel groepen is het erg moeilijk om aan een woning te komen: het aanbod is schaars en de vraag is enorm. CDA wil dat Gedeputeerde Staten creatiever met instrumenten omgaat.

In het actieplan wonen van de provincie Gelderland dat onlangs is vastgesteld ligt de nadruk op goedkope woningen en middenbouw. De kunst is er echter voor te zorgen dat die woningen ook op de juiste plek terecht komen. Daarvoor zijn aanvullende instrumenten noodzakelijk die vooral door gemeenten ingezet kunnen worden. In de gemeente Utrecht is dit jaar zelfbewoningsplicht ingesteld. Statenlid Bea Schouten: “We willen er zeker van zijn dat gebouwde woningen ook echt bewoond gaan worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Opkoop en doorverkoop door beleggers die ze vooral als lucratieve investering gebruiken is echt niet te verkopen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Gerrit Evink is per 1 september 2020 de nieuwe fractievoorzitter van de SGP Oldebroek. Hij neemt het stokje over van Erik Doornwaard die sinds de verkiezingen in 2014 fractievoorzitter is van de afdeling SGP Oldebroek.

Erik Doornwaard heeft op basis van medisch advies de keuze gemaakt om een stap terug te zetten i.v.m. gezondheidsklachten die de afgelopen periode opspeelden. Om die reden legt Erik Doornwaard het fractievoorzitterschap neer en zal hij verder gaan als raadslid namens de SGP Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bert Jan Dokter Foto Bert Jan Dokter

OLDEBROEK - De fractievoorzitter van de PvdA in Oldebroek vertrekt uit de lokale politiek. Bert-Jan Dokter zegt in een videoboodschap niet beschikbaar te zijn als lijsttrekker of kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Bert-Jan Dokter is bezig aan zijn derde periode als raadslid voor de PvdA, wat hij ""eervol" noemt. Toch geeft hij aan het tijd te vinden voor vernieuwing. Zijn werk als raadslid past bovendien "te vaak" niet meer bij zijn persoonlijke verwachtingen. Dat heeft volgens Dokter ook te maken met de verharding van de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

image1

De fractie van de ChristenUnie is een groot voorstander van duurzame energie. Zo kent u ons ook, wij vragen daar zeer regelmatig de aandacht voor. En toch hebben we grote moeite met het voorstel van het college om in te stemmen met de volgende stap in de procedure van de Regionale Energiestrategie (RES), een verplichting, opgelegd vanuit het rijk aan de gemeenten. Maar waar zit onze moeite dan? Allereerst hebben we moeite met de ‘doordenderende trein’, hetgeen het proces in onze ogen is, maar ook wat we allemaal moeten doen in opdracht van Den Haag en dat in een moordend tempo.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Tijdens de behandeling van de het financieel perspectief, de eerste bestuursrapportage en de perspectievennota in de raad van donderdag 9 juli, heeft de SGP een duidelijk kader neergezet. Het niet willen verhogen van de lasten van inwoners en ondernemers zoals het college zelf ook heeft aangegeven in een persbericht van 12 juni.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 juli jongstleden stond de bespreking van de jaarrekening over 2019 op de agenda. En na jaren waarin de gemeente geld overhield, was er in 2019 voor het eerst sprake van een tekort. En wie naar de toekomstige ontwikkelingen kijkt, ziet al snel dat dit waarschijnlijk niet voor het laatst was. De problemen op het sociaal domein zijn te groot om door een gemeente als de onze zelfstandig te worden opgelost. Bij de overdracht van de zorgtaken van de landelijke overheid aan de gemeente, is er door de landelijke overheid te weinig geld gegeven. Het wel verlenen van zorg, maar er niet door betaald worden door Den Haag, zorgt ervoor dat onze potjes meer en meer leegraken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Donderdag 9 juni is er voor het eerst in de gemeenteraad van Oldebroek inhoudelijk gedebatteerd over de Regionale Energiestrategie (RES). Voor het gevoel van de SGP een doordenderende trein met een enorme impact.

We hebben in het debat onze vinger gelegd bij de participatie met inwoners. Onze eerdere bijdrage die op papier is aangeleverd vinden wij onvoldoende terug in de nu voorliggende concept-RES. De wethouder heeft wel toegezegd dat dit meegenomen wordt in de verdere uitwerking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Zoals in de meeste gemeenten gebruikelijk is kijken we ook in Oldebroek halverwege het jaar vooruit naar het komende jaar. Het college van B&W stelt dan een perspectievennota (PPN) op, met een overzicht van de financiële situatie en worden er voorstellen gedaan voor de meerjarenbegroting 2021-2024. Alle fracties in de raad krijgen daarna de gelegenheid om daarop te reageren zodat de wensen en aanbevelingen meegenomen kunnen worden bij de opstelling van de begroting. Normaliter een mooie gelegenheid voor de fracties om punten aan te dragen waarvan ze vinden dat er extra inzet nodig is. De laatste jaren is het echter zoeken waar nog op bezuinigd kan worden om de begroting sluitend te krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda

Niemand zit te wachten op de boodschapper met somber nieuws. Zeker niet met de zomervakantie voor de deur. En al hélemaal niet in een toch al zo’n crisis doordrenkt jaar als 2020. We kunnen allemaal wel wat lucht, licht en voorspoed gebruiken. En knuffels.

Toch moeten we iets met u delen, wat u zélf ook al wel ziet aankomen. Gemeenten zoals Oldebroek kampen al een paar jaar met tekorten. Het verhaal van steeds meer vanuit Den Haag overgehevelde taken zonder dekkende bekostiging. We teren in op eigen vermogen en krijgen met steeds meer moeite de verplichte begroting rond. De coronacrisis is een éxtra oorvijg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Mplein foto def

Tijdens de raadsvergadering in december kreeg de gemeenteraad een voorstel voor het Meidoornplein in Wezep. De raad was echter van mening dat dit voorstel onvoldoende inhoud en veel open einden had en heeft het college toen verzocht om met een herzien voorstel te komen. Over dit voorstel, met daarin een voorkeursvariant, is onlangs door de commissie gesproken. De geplande werkzaamheden kunnen verder uitgevoerd worden nu de commissie unaniem heeft ingestemd en het als B-stuk op de raadsagenda kwam te staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

tractor 3382681 1920

Afgelopen commissievergadering hebben we als gemeenteraad het stikstofbeleid van de gemeente Oldebroek besproken. Dit stikstofbeleid is door het college vastgesteld naar aanleiding van de stikstofproblematiek. Als fractie van de ChristenUnie zijn wij blij dat het college dit zo voortvarend heeft opgepakt.  In dit beleid is er op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen gekozen voor een pragmatische aanpak. Dit houdt in dat bij het ontwikkelingen van relatieve kleine initiatieven (minder dan twee woningen) er geen stikstofberekening wordt aangevraagd.  Wat ons betreft is dat een prima aanpak. Juridisch lijkt dit te mogen en hierdoor hoeven er voor kleine initiatieven geen dure onderzoekskosten worden gemaakt bij het berekenen van de mogelijke stikstofuitstoot.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Een opgelegd gedrocht. Rake woorden die in de raadsvergadering van 9 juli 2020 vielen. Waar dit over gaat? De Regionale Energie Strategie, beter bekend als RES. Oldebroek zit samen met zes andere gemeenten in de RES regio Noord-Veluwe. Deze stuurgroep beslist hoe onze regio omgaat met de energietransitie, in samenspraak met de raad en de burger. Het document waar op 9 juli over gesproken werd (Besluit concept-RES) voorziet in een aantal scenario’s. De ambities zijn hoog, in de negatieve zin van het woord. Met het huidige verbruik heeft onze gemeente een opbrengt van 93 windmolens nodig om aan de vraag te voldoen, zodat wij in 2050 de klimaatdoelstellingen halen. Wie denkt dat dit haalbaar en wenselijk is, heeft een klap van de (wind)molen gekregen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAGelderland

De situatie in het buitengebied vraagt om een andere aanpak dan die in stedelijk gebied en verdient daarom meer aandacht in de nieuwe Visie voor een bereikbaar Gelderland. In de bereikbaarheidsvisie staat letterlijk dat de focus vooral komt te liggen op stedelijke netwerken. Statenlid Hans van Ark: “Juist buiten die stedelijke netwerken, in dorpen, in buitengebieden moet je niet kijken naar kwantiteit maar naar kwaliteit. Iemand die mantelzorg wil verlenen of een oudere die één keer per week één kilometer verderop moet worden gebracht voor een bezoekje. Iedereen verdient een goede o.v.-verbinding.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

De afgelopen tijd was heftig. Het coronavirus sloeg hard toe in Oldebroek. Een groot aantal inwoners kreeg daadwerkelijk te maken met het virus, en werden ziek. Ook een flink aantal inwoners, met name ouderen, zijn zelfs overleden aan de gevolgen. Gelukkig is het virus nu enigszins onder controle, en worden de beperkingen die aan ons werden opgelegd beetje bij beetje verlicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 480x270 5dc2c9086cdf35360faaedf622e8a1ec340356295b1be

De overrompeling door het Corona virus heeft ons dit voorjaar behoorlijk veel onaangename verrassingen gebracht. Tegelijkertijd zijn we ons ook meer en meer gaan realiseren dat Gezondheid een ongelofelijk groot goed is. Wij zijn daarom blij u te melden dat onlangs het Preventie- en Sportakkoord door ABO wethouder Bob Bergkamp, tezamen met 20 lokale partners is overeengekomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

team 2444978 1920

Donderdag 14 mei zijn we in de commissievergadering Samenleving & Bestuur geïnformeerd over het Lokaal Preventie- en Sportakkoord Gezond Oldebroek. Het akkoord is ondertekend door bijna 20 lokale partners. Dit geeft wel aan dat het breed gedragen en succesvol akkoord is geworden. Aanleiding voor dit Preventie- en Sportakkoord Gezond Oldebroek was een motie wat door de fractie van de ChristenUnie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 13 december 2018. De fractie van de ChristenUnie riep met de motie het college op om in de lijn van het Nationaal Preventieakkoord, zich optimaal in te zetten om in 2019 te komen tot een Preventieakkoord met lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen en ondernemers. Ondanks de minimale steun (alleen ABO was voor) werd de motie aangenomen. We zijn blij met de uitwerking van de motie; het is een waardig en in potentie een constructief lokaal Preventie- en Sportakkoord voor een gezonder gemeente Oldebroek geworden!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fractiecompleet

We leven met elkaar in een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft onze vaste waarden aan het wankelen gebracht. Voor veel mensen en bedrijven is het perspectief in enkele maanden totaal veranderd. Van gezond ineens ziek of nog erger, van trouwplannen naar uitstel, van een gezond bedrijf ineens in stand overleven. Ook voor de gemeentelijke overheid is het schakelen. Waar de nadruk eerst lag op inperken van de ziekte en de emotionele gevolgen die ziekte en verdriet door overlijden heeft veroorzaakt, komen we nu ook uit bij de financiële gevolgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

arjan

REGIO- Er moeten wolfvrije gebieden komen in Gelderland. Nu de wolf zich definitief gevestigd heeft op de Veluwe, vindt het CDA Gelderland dat de provincie duidelijkheid moet creëren over waar de wolf wel en niet gewenst is. En dan ook over moet gaan op actief beheer in de gebieden die niet geschikt zijn voor het dier, zoals Rivierenland en de Achterhoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

conser

OLDEBROEK - Zondag 24 mei was op televisie bij het programma Tegenlicht van de VPRO het in Oldebroek actieve Gemeenteraadslid Tom de Nooyer te zien. De makers van dit programma hebben hem een tijdje gevolgd. Tom de Nooyer geeft een inkijk in zijn politiek leven, zowel van zijn werk als gemeenteraadslid in Oldebroek, maar ook de denkwijzen waar de SGP leden zich mee bezig houden. In deze documentaire zijn ook te zien de vader van Tom, SGP partijvoorzitter C.G. van der Staaij en de heer R. Lemm, die ook wel de fluisteraar van Thierry Baudet wordt genoemd, de partijleider van Forum voor Democratie. De VPRO omschreef de documentaire als “Lekker Conservatief”.

Bekijk HIER de uitzending

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 20200529 123513

Tijdens de afgelopen commissievergadering is het speelbeleids- en beheerplan door de commissie besproken. Er is unaniem gekozen voor uitwerking van het tweede scenario, namelijk het behouden van de speellocaties en de keuze voor zo veel mogelijk natuurlijke speelaanleidingen. De fractie van de ChristenUnie staat achter dit scenario, want kinderen kunnen hiermee zelf op ontdekking gaan. Daarnaast was dit opgenomen in het bestuursakkoord en sluit het aan bij het onlangs bereikte preventieakkoord in de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)