waardig ouder worden

Op zaterdag 12 december 2020 hebben de lokale fracties van de ChristenUnie In Elburg en Oldebroek meegedaan aan de actie Waardig ouder worden 2.0. Dit is een landelijke actie georganiseerd door de ChristenUnie en verschillende ouderenbonden. De lokale fractie van Oldebroek en Stichting Welzijn Ouderen in de gemeente Oldebroek zijn met elkaar in gesprek gegaan over het thema Waardig ouder worden naar aanleiding van de landelijke uitzending en ondertekenden een intentieverklaring waarin zij afspreken zich in te zetten voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

visualdigitaalpartijcongres21november2020 banner

Ondanks jaren van bezuinigingen heeft een groot deel van de gemeenten vanwege tekorten de begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen krijgen. Verdergaande bezuinigingen hebben impact op de gehele sociale infrastructuur van de gemeenten maar ook op praktische zaken zoals het onderhoud van de openbare ruimte. De bezuinigingen zijn ingezet in de periode dat er sprake was van hoogconjunctuur en het wordt steeds moeilijker om deze bezuinigingen uit te leggen aan de inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail geld

2020 een jaar die anders is én zal zijn ten opzichte van alle andere jaren, het jaar van Covid-19. Ondanks dat gaan de gemeente opgaven door en daarbij hoort ook de besluitvorming van het meerjarenbegroting 2021 met een doorkijk naar de komende 3 jaar. Deze begroting is gezien de huidige omstandigheden met Corona geen gemakkelijke. Veel is nog onzeker vooral omdat de effecten van de Corona-crisis nog niet duidelijk zijn. Net als de onduidelijkheid die er is hoelang deze crisis nog gaat duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail wallet 2292428 1920

In de raadsvergadering van donderdag 5 november heeft de raad van gemeente Oldebroek de meerjarenbegroting 2021-2024 unaniem vastgesteld. Alle partijen waren het wel met elkaar eens dat we in deze onzekere tijden geen grote plannen moeten maken maar wel de taken die er liggen moeten uitvoeren. Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat het college van B&W erin is geslaagd om, zonder lastenverzwaring, een sluitende begroting te presenteren. Ook dit jaar moest er weer flink (1 miljoen) bezuinigd worden om de begroting rond te krijgen. Er zijn nog steeds grote tekorten op jeugdzorg. We krijgen nog steeds te weinig geld van het Rijk om de kosten die we maken te kunnen betalen. Voor 2022 is er wel extra geld beschikbaar gesteld maar we blijven er in Den Haag op aandringen om dit ook structureel beschikbaar te stellen. Dit wordt vooruitgeschoven zodat een nieuwe regering, na de verkiezingen in 2021, hierover zal moeten besluiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gesprek met Barthil van Deelen over de online debatavond over abortus op 11 november 

Schrijf reactie (0 Reacties)

onli

OLDEBROEK  -  Samen met JOVD Flevoland hopen de SGP-jongeren van de afdeling Elburg-Oldebroek een online activiteit te organiseren die zeer interessant belooft te worden. Woensdag 11 november om 20:00 uur wordt er, onder leiding van Tom de Nooijer (SGP Oldebroek), gedebatteerd over abortus. Sprekers zijn Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66, en Diederik van Dijk, Eerste Kamerlid namens de SGP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vehicle 3327066 1280

Met ingang van 1 januari 2021 wordt in Oldebroek het systeem van betalen voor afval gewijzigd. We produceren met elkaar veel te veel afval en dat moet omlaag. De kosten voor de afvalinzameling stijgen de laatste jaren enorm vooral doordat er een flinke belasting wordt geheven op te veel en niet gescheiden afval.  We gaan over op diftar. Diftar betekent dat er bij de afvalinzameling niet door iedereen een vast bedrag betaald wordt, maar dat er naast een vast bedrag ook een bedrag is per keer dat de grijze container aan de weg gezet wordt. Als je de container minder vaak aanbiedt betaal je dus minder. Een stimulans voor iedereen om zo min mogelijk afval te produceren. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Vraagt u het u zelf wel eens af hoe de  beslissingen in de gemeenteraad worden genomen? Denkt u ook wel eens dat het beter zou kunnen? Misschien zou u wel willen meepraten over ingrijpende lokale besluiten. De democratie is een groot goed in Nederland, maar voor de gemiddelde burger soms ingewikkeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek moet inspelen op de veranderende woningmarkt. Dat schrijft de fractie van de ChristenUnie Oldebroek in een opiniërende nota over woningbouw in de gemeente. Met deze nota wil de fractie graag het gesprek aan gaan met de gemeenteraad en het college over de woonvisie en de woningbouw in de gemeente Oldebroek. De reden hiervoor is dat de ChristenUnie vindt dat er een versnelling nodig is voor de woningbouw in de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen raadsvergadering mocht de politiek van Oldebroek een besluit nemen over het compenseren van een boerenbedrijf in Oosterwolde. Een varkensboer heeft namelijk in 2018 zijn bedrijfsvoering gestopt en maakt nu gebruik van de mogelijkheid om een financiële vergoeding te krijgen via het Rijk. Deze rijksregeling voor sanering van varkensbedrijven is er om landelijk de stikstof-productie terug te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Aanleiding

Begin 2017 gaf de gemeente Oldebroek de exploitatie van zwembad De Veldkamp (Wezep) uit handen. De reden hiervoor was om kosten te besparen op het zwembad. De commerciële partij Sportfondsen nam de exploitatie over. Intussen werd het exploitatietekort teruggedrongen door deze commerciële partij, maar het zwembad was daarmee nog steeds niet financieel rendabel. Jaarlijks bleef er een tekort van rond de 200.000, waar Sportfondsen voor opdraaide. Door deze financiële ‘min’, zegde Sportfondsen het contract met de gemeente op 1 februari 2020 op. Omdat er een overgangsperiode van 8 maanden is, ligt de exploitatie vanaf 1 oktober 2020 weer terug bij de gemeente en moet de gemeenteraad besluiten: wat willen we nu met het zwembad?

Bijdrage SGP over Zwembad De Veldkamp

 

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de laatstgehouden raadsvergadering hebben we als fractie van ChristenUnie tegen een voorstel tot bestemmingsplanwijziging van het college gestemd. Een bijzonderheid omdat we als raad kaders hebben vastgesteld waarbinnen het college kan handelen of met moverende redenen kan afwijken. In dit geval waren we samen met de fracties van ABO en CDA niet overtuigd dat het college hieraan heeft voldaan. De SGP-fractie deed nog een verwoede poging om het voorstel van de eigen wethouder te redden maar de raad stemde in grote meerderheid tegen (6 voor en 11 tegen).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Tijdens de raadsvergadering van 24 september is de functieverandering van Kleine Woldweg 10 besproken. Op dit perceel is nu een varkenshouderij gevestigd en het perceel heeft dus een agrarische bestemming. De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend om dit te wijzigen naar een woonbestemming. Het huidige beleid geeft de mogelijkheid om maximaal twee woongebouwen te realiseren, maar volgens onderliggende berekeningen en taxaties is dit niet voldoende om de marktwaarde van de onderneming te compenseren. Daarom lag er een voorstel om vier woongebouwen toe te staan wat planologisch mogelijk is.

 

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Gesprek met Frank van 't Ende als nieuwe fractievolger bij D66 van de Provincie Gelderland.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

bloemen raadslid

Onlangs heeft ABO bij collega Raadslid Bert Jan Dokter een boeket laten bezorgen als teken van waardering voor de vele jaren raadswerk, het samenwerken in de raad en als opsteker in zijn herstelproces. Met dit bericht willen we ook een misverstand oplossen dat wellicht uit de recente berichtgevingen is ontstaan. De heer Bert Jan Dokter heeft de ABO altijd scherp en gefocust gehouden waar het ging om integer handelen en wat goed is voor de burgers van Oldebroek. ABO levert een waardevolle politieke bijdrage in de Oldebroekse samenleving en functioneert plezierig en constructief in de coalitie.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

frank

WEZEP - Frank van ´t Ende (33) is benoemd tot fractievolger voor D66 Gelderland in de Provinciale Staten. Van ´t Ende, woonachtig in Wezep, is geen compleet onbekende in de politiek. Op de achtergrond heeft van ’t Ende eerder verschillende bestuursfuncties binnen D66 vervuld. Nu treedt van ’t Ende naar de voorgrond en gaat met volle energie aan de slag voor D66 Gelderland in de Provinciale Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto.DeBron

In de afgelopen commissievergadering Samenleving & Bestuur moest er een onwerkelijk besluit genomen worden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw van het IKC Zuidwest te Wezep. Het nieuwe schoolgebouw wordt gebouwd naast het voormalige schoolgebouw De Bron. Om ook een mooi schoolterrein te behouden voor de kinderen wordt het voormalige schoolgebouw gesloopt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK -  Vraag je je wel eens af hoe beslissingen in de gemeenteraad worden genomen? Denk je wel eens dat je het beter zou kunnen? Of wil je iets voor elkaar krijgen bij de gemeente en je weet niet hoe? Volg dan de cursus Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het. Wie weet raak je hierdoor zo geïnspireerd dat je daarna zelf actief wilt worden in de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid of raadscommissielid.

De cursus start op dinsdagavond 27 oktober 2020. Deelname is gratis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ABO 01

Onlangs plaatste de Huis aan Huis krant een artikel waarin een overwerkte Bert-Jan Dokter (PvdA) veelvuldig onze lokale politieke partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO) aanhaalde. De druiven zijn kennelijk erg zuur. In plaats van de teloorgang van de lokale PvdA bij zichzelf te zoeken, benoemt hij ABO als schuldige.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

ber

REGIO -  Het is stil geworden rondom het vele asbest dat nog steeds op de talloze Gelderse daken ligt. Recycling ervan lijkt tot stilstand te komen. De provincie moet daarom proactiever bezig gaan en innovatieve projecten die dit probleem tackelen ondersteunen.In november 2018 nam Provinciale Staten een motie van het CDA en andere partijen aan. Deze riep het College van Gedeputeerde Staten op om via innovatieregelingen projecten te stimuleren die technieken ontwikkelen om asbest af te breken. Bertine van Hooff: “Dit is echt een thema dat de provincie samen met de vele innovatieve bedrijven van Gelderland op zou moeten pakken. Helaas is het momenteel erg stil op dit gebied terwijl er nog miljoenen vierkante meters asbest te verwerken zijn.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)