fractiefoto smal

Gemeenten in Nederland moeten de opbrengsten van de Cliënt-Ervarings-Onderzoeken (CEO) bij Jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanleveren bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gemeente Oldebroek heeft in samenwerking met een onderzoeksbureau in 2017 een ervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de landelijke, verplichte standaardvragenlijst, aangevuld met extra vragen over het bespreken van de melding en de ervaring met de ondersteuning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

carte

OLDEBROEK - De inwoners van de gemeente Oldeboek moeten worden betrokken bij het bepalen van de toekomst van de gemeente Oldebroek. Wat gaat er met Oldebroek gebeuren? De gemeente kijkt allerlei kanten op, de politiek hinkt al lange tijd op twee gedachten: gaan we richting Hattem en Heerde (H2O)? Of juist de andere kant op, richting Elburg en Nunspeet (NEO)? Inwoners uit de verschillende kernen in de gemeente Oldebroek willen duidelijkheid over de toekomst en hebben hiervoor een bewonersinitiatief opgezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAGelderland

OLDEBROEK  - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat eerst aan alle voorwaarden wordt voldaan zodat de overlast voor de inwoners van Gelderland geminimaliseerd wordt. En dat pas daarna Lelystad Airport geopend wordt. In de commissievergadering RLW van de Provincie Gelderland is woensdag jl. uitgebreid gesproken over Lelystad Airport. Dit gebeurde onder grote belangstelling van bezorgde inwoners van Gelderland. Op dit moment staat opening van Lelystad Airport gepland voor 2020. Met daarbij de afspraak dat het luchtruim uiterlijk in 2023 heringedeeld zou zijn zodat de overlast voor Gelderse inwoners maximaal drie jaar zou duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abokult

Op verzoek van Stichting Muziekonderwijs Oldebroek heeft Algemeen Belang Oldebroek, Anita Klein Gansei en Dennis Doorneweerd een bezoek gebracht op locatie Kulturhus de Talter in Oldebroek op 7 september 2018. Stichting Muziekonderwijs Oldebroek (SMO) biedt muziekles voor kinderen en volwassenen. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door leden van  CMV Concordia, deze muziekvereniging heeft 110 leden. Kees Pruim is de voorzitter en verteld dat hij muziek met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Hij is enthousiast en wil dit graag doorgeven aan de jeugd in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De ChristenUnie Gelderland wil vliegveld Lelystad pas openen nadat het luchtruim goed is ingedeeld. De partij herhaalt hiermee haar standpunt over het vliegveld en gaat verder dan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. De brief van Gedeputeerde Staten aan de minister is een stap in de goede richting, maar alleen zicht op het verdwijnen van de laagvliegroutes over Gelderland binnen drie jaar bij de opening van vliegveld Lelystad, gaat de Gelderse ChristenUnie niet ver genoeg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Het zomerreces  loopt alweer naar zijn einde, de scholen beginnen weer, maar  de afgelopen week leek het er op dat de zomer nog geen afscheid wilde nemen. Klimaatverandering? Gelukkig weer tijd voor normale nieuwsrubrieken op TV waar het niet meer gaat over dividendbelasting, en al die landelijke kopstukken die willen scoren met boekjes die ze hebben geschreven,  of gelikte vakantiekiekjes die ze op sociale media plaatsen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Vele minima in de Gemeente Oldebroek dreigen de voordelige zorgverzekering kwijt te raken die ze via de gemeente hebben afgesloten. De reden: zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis stoten gebieden af waar de collectiviteitsverzekering, lees: “minimapolis” niet rendabel voor hen is.

Doel van de minimapolis is dat vooral mensen in de bijstand verzekerd zijn van goede zorg. Veel gemeenten springen financieel bij, het eigen risico is vaak laag of nul en de premie kan door de gemeente worden ingehouden op de bijstandsuitkering. De voorwaarden zijn per gemeente verschillend. In een aantal gevallen is de gemeentepolis ook een uitkomst voor mensen die weliswaar iets boven bijstandsniveau zitten maar hoge zorgkosten hebben, zoals pensionado's.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat het vele asbest dat van daken wordt gehaald niet langer alleen maar wordt opgeslagen. Er moet een definitieve oplossing komen om het asbest te recyclen. Het CDA wil weten hoeveel asbest er in Gelderland ligt opgeslagen en waar dat asbest dan ligt. Er zijn inmiddels methoden om asbest te recyclen, maar die lijken nog in een prematuur stadium te zijn. Statenlid Jaap Jonk: ‘Omdat de provincie Gelderland een ambitie heeft op het gebied van circulaire economie willen we graag van het College van Gedeputeerde Staten weten of Gelderland hier geen voortrekkersrol in zou moeten spelen’. Het CDA denkt aan proeven met verschillende manieren van recycling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Het is buiten warm. Bloedheet zelfs, als ik (Anita Klein Gansei) samen met mijn collega’s Dennis Doorneweerd (voormalig raadslid Algemeen Belang Oldebroek (ABO) en zorgafnemer bij Viattence) en Ron van Pieterson (commissie samenleving Oldebroek en cateraar in Wezep) het pand aan de locatie Veldheem binnen loop.

In Viattence locatie Veldheem aan de Klinkerberg in Wezep zijn 5 groepswoningen gerealiseerd waar 32 cliënten kunnen wonen met een gevarieerde zorgvraag. Viattence werkt ook hier volgens de visie van kleinschalig wonen. De groepen waar cliënten kunnen wonen met zowel psychogeriatrische klachten, veelal een vorm van dementie, als somatische klachten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat er pro-actiever wordt nagedacht over de wenselijkheid en de gevolgen van de terugkeer van de wolf in Gelderland. De laatste tijd worden er met regelmaat wolven gesignaleerd in verschillende Nederlandse provincies, waaronder Gelderland. Het is wachten op het moment dat de eerste wolven zich hier weer definitief vestigen, met alle gevolgen vandien.  Gisteren bleek dat de 26 gedode schapen in Laag Zuthem inderdaad door een wolf zijn doodgebeten. Een van de voorbeelden van het fors toegenomen aantal meldingen over doodgebeten schapen door wolven. En ook kalveren of jonge veulens zouden het slachtoffer kunnen worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

REGIO - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil weten wat Gedeputeerde Staten tot nu toe hebben gedaan om het Gelderse ei te promoten na de fipronil crisis. In de zomer van 2017 is er in Nederland en dus ook in Gelderland fipronil in de eieren geconstateerd en dat heeft grote gevolgen gehad. Het ei werd door veel afnemers in binnen- en buitenland niet meer gekocht. Het Gelderse ei had moeilijke tijden. En nog. Er zijn nog steeds pluimveebedrijven die op slot zitten en geen eieren mogen afleveren waardoor verkoop niet mogelijk is. Het CDA heeft hier zorgen over. En ook de kippen bij diverse bedrijven zijn nog niet fipronil vrij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

OLDEBROEK - Woensdag 11 juli zijn de VVD Elburg, Hattem, Kampen-IJsselmuiden, Wezep-Oldebroek en Zwolle gefuseerd tot het Hanzenetwerk Regio Zwolle. Op bestuurlijk niveau bundelen de voormalige afdelingen de krachten. Daarmee houden ze meer tijd over voor wat echt belangrijk is: hun achterban. Erik van Enk, voorzitter Hanzenetwerk: “Op politiek niveau is al regelmatig overleg. Bestuurlijk werken we vanaf nu ook samen. Door verenigingstaken centraal te regelen, kunnen we meer doen in minder tijd. En houden we dus tijd over om de straat op te gaan.” Om het contact met de eigen leden en kiezers te waarborgen zijn plaatselijke commissies onder leiding van 5 Regisseurs actief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

In de gemeenteraad heeft de VVD Oldebroek afgelopen donderdag 12 juli een initiatiefvoorstel ingediend om de veiligheid op het gebied van zorg en gezondheid nog groter te maken. Het komt regelmatig voor dat iemand getroffen door een hartstilstand, gereanimeerd wordt door omstanders. Mensen die toevallig in de buurt zijn.   Maar hoe loopt het af als die omstanders geen reanimatiekennis hebben? Of hoe loopt het af als er geen AED (apparaat dat gebruikt wordt bij hartfalen) in de buurt beschikbaar is?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Op de vergadering op 27 juni van de commissie ruimtegebruik en leefomgeving is de beleidsnotitie prioritering van woningbouwproject besproken. Hierdoor worden nieuwe initiatieven voor woningbouwprojecten niet meer alleen beoordeeld op basis van de financiën en het aantal woningen, maar ook naar de kwaliteit van het project.

Bij de prioritering wordt er naar 5 criteria gekeken:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

In de raadsvergadering van donderdag 12 juli heeft de fractie van het CDA een motie ingediend om het college de opdracht te geven met een voorstel te komen om een asbestlening in het leven te roepen voor de inwoners van de gemeente Oldebroek. De gemeente heeft nu al een duurzaamheidslening en blijverslening om investeringen van de inwoners makkelijker te maken en in die lijn wil het CDA deze asbestlening invoeren. Met deze lening kunnen de mensen geld van de gemeente lenen tegen een gunstig tarief om tijdig de sanering van asbestdaken te realiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de commissievergadering “Samenleving en Bestuur’ van afgelopen donderdag heeft de fractie van de ChristenUnie het College verzocht om onderzoek te doen hoe met name eenzame en depressieve kinderen, tieners en andere leeftijdsgroepen gestimuleerd kan worden om deel te nemen aan de activiteiten van de verschillende verenigingen. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat: “Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Liesbeth Vos

In de raadsvergadering van 14 juni is de bestuursovereenkomst 2018-2022 ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ in de raad van Oldebroek besproken en zijn de wethouders Liesbeth Vos (ChristenUnie), Ben Engberts (SGP) en Bob Bergkamp (ABO) benoemd.

De fractie van de ChristenUnie is blij met de overeenkomst die gesloten is tussen ChristenUnie, SGP en ABO en vooral tevreden over de manier waarop dat gegaan is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Het CDA vindt het bestuursakkoord van CU, SGP en ABO voor de gemeente Oldebroek van weinig ambitie getuigen. Chris Spijkerboer, fractievoorzitter, gaf in zijn reactie aan, dat er weinig nieuwe concrete richtingen zijn aangegeven. Zaken, die al jaren in gang gezet zijn, zoals Oldebroek voor Mekaar, ambtelijke samenwerking, de invoering van de omgevingswet worden weer opgevoerd. Daarnaast valt op, dat veel zaken, die genoemd worden, afkomstig zijn uit de programma’s van CU (het meest) en de SGP! De punten waar de ABO zich mee profileerde: gratis storten grof afval, verlaging kosten gehandicaptenparkeerkaart, bestaande en toekomstige zendmasten buiten woonkernen plaatsen, geen windmolens, stimuleren van activiteiten voor de jeugd, statiegeld op blikjes en flesjes, worden nergens genoemd! Zou de ABO het bekende derde wiel aan de wagen zijn?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hwesterbroek

In de raadsvergadering van 7 juni heeft Harm Westerbroek afscheid genomen als wethouder van de gemeente Oldebroek. De burgemeester Hoogendoorn en de fractievoorzitter van de SGP de heer Doornwaard hebben de heer Westerbroek toegesproken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180604 223004

OLDEBROEK - Voorafgaand aan de formele start als wethouder hebben Bob Bergkamp, zijn partner Nicole en de ABO kerngroep een bijzonder plezierige bijeenkomst gehad. De maandelijkse ABO vergadering kende een korte agenda: wederzijdse kennismaking, toelichting op het bestuursakkoord en vooruitkijken op de eerstkomende raadsvergadering. De aanwezige ABO leden hebben kennis gemaakt met een zeer energieke en enthousiaste, maar tegelijk ook ervaren bestuurder in het algemeen, en wethouder in het bijzonder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)