ARNHEM - In de vergaderingen van de vier commissies van Provinciale Staten op woensdag 28 oktober buigen de Gelderse volksvertegenwoordigers zich over de Begroting voor 2016. In het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten gaat het over de verdeling van € 916 miljoen over de diverse kerntaken van de provincie en de toekenning van subsidiebedragen voor een bedrag van bijna € 23 miljoen. Het definitieve besluit over de Begroting 2016 wordt genomen in de Statenvergadering van woensdag 11 november.

De openbare commissievergaderingen vinden plaats in het stadhuis van Arnhem. De volledige agenda’s inclusief de stukken zijn te vinden op http://gelderland.stateninformatie.nl/ (klik op 28 oktober). De Begroting 2016 is te vinden op de website van de provincie

Commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) Commissiekamer 2/3, 13.00 uur

Behalve over de Begroting buigt de commissie zich ook over het voorstel van GS om in het vervolg naast het verplichte Schatkistbankieren, ook geld onder te brengen bij de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank. Dit levert meer rendement op dan het schatkistbankieren. GS vragen toestemming aan PS om een bedrag van € 100 miljoen bij de BNG onder te brengen.

Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) Raadzaal, 13.00 uur

Nadat de Begroting is behandeld worden in de commissie het rapport van de Rekenkamer Oost Nederland over vergunningverlening en toezicht op majeure risicobedrijven (bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en het jaarverslag 2014, begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 van het Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland behandeld.

Commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) Commissiekamer 2/3, 17.30 uur

In de commissie BOC komt, behalve de Begroting, het voorstel van GS aan de orde om een bedrag van maximaal € 5 miljoen beschikbaar te stellen aan Het Gelders Orkest voor de transitie naar een ondernemend orkestbedrijf. Dit bedrag is het tweede deel van de oorspronkelijke € 10 miljoen die PS in 2012 hebben toegekend. Ook het onderwerp Basismobiliteit komt aan de orde. Met de regio Arnhem-Nijmegen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de Basismobiliteit 2017-2019. GS stellen aan PS voor om hiervoor een bedrag van € 12,6 miljoen beschikbaar te stellen. In het kader van het programma Gelderland Sport! 2016-2019 wil het college maximaal € 170.000 beschikbaar stellen aan de Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2016 voor het organiseren van deze spelen. GS vragen aan PS om ook een bedrag te reserveren van € 1,2 miljoen voor de organisatie van het Europese kampioenschap Indoor Atletiek in 2019.

Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW) Raadzaal, 17.30 uur

De Statenleden in de commissie RLW behandelen het voorstel van GS om bijna € 4 miljoen beschikbaar te stellen (op verzoek van PS) voor innovatieve projecten in de jeugdzorg. Naast het beschikbaar stellen van het bedrag worden ook de regels vastgesteld waaraan deze projecten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Na de Begroting komt actualisering 2e deel Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan de orde. Het gaat om de verwerking van de Kaderrichtlijn Water (schoon en ecologisch gezond grond- en oppervlaktewater), het opnemen van Deltabeslissingen (waterveiligheid, beschikbaarheid van zoetwater) en grondwaterbescherming.

Als laatste punt komt het debatverzoek van de PVV aan de orde over bestemmingsplannen asielzoekerscentra. Dit debat heeft in eerste aanleg plaatsgevonden in PS van 7 oktober en is toen terugverwezen naar de Statencommissie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment