In de commissievergadering Ruimte & Grond van de gemeente Oldebroek is vorige week uitvoerig gesproken over het bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek. Het college heeft uitgebreid antwoord gegeven op de vele vragen die er gesteld werden over de ‘rumoerige’ afgelopen periode. Maar uiteindelijk was er bij de meeste fracties een licht positief gevoel over de overeenstemming tussen de colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek. Oldebroek wenst geen concessies te doen aan de leefbaarheid in Hattemmerbroek en koopt daarom grond terug van het bedrijvenpark.

De afgelopen periode zal niet de boeken ingaan als de meest florissante voor wat betreft het bedrijventerrein H2O. Nadat de directeur vorig jaar werd bedankt voor bewezen diensten en de vz. van de RvC zelf opstapte begon de onrust. De drie nieuwe wethouders die uit hoofde van hun functie een rol als commissaris toebedeeld kregen waren amper ingewerkt en kregen maar moeilijk vat op de materie. Daarbij speelt nadrukkelijk de dubbelrol die ze vervullen; als wethouder de belangen van de eigen gemeente behartigen en als commissaris de belangen van de BV. Een structuur die wat betreft de fractie van de ChristenUnie, maar ook van de hele raad niet gewenst is en zo snel mogelijk zal moeten veranderen. Wethouder Westerbroek gaf aan dat hij ook liever vandaag dan morgen deze functie neerlegt maar dat het door de ontstane impasse erg lastig is goede externe kandidaten te vinden. We hebben goede moed dat door het besluit van 1 september door de drie colleges hier invulling aan gegeven zal kunnen worden.

In juni 2013 is “het vernieuwd perspectief” aangenomen door de drie gemeenteraden. Hierin is afgesproken om een drietal zaken te onderzoeken op haalbaarheid, teneinde meer exploitatiemogelijkheden gericht op de logistieke sector te verkrijgen; 1 Het regionale bedrijventerrein H2O een bovenregionale status te laten krijgen, dit is door goed bestuurlijk lobbywerk geregeld. 2 Een betere ontsluiting van het bedrijventerrein door een nieuwe afslag van de A28. 3 Een nieuw bestemmingsplan met meer mogelijkheden voor wat betreft milieucategorieën, kavelgrootte en bouwhoogten. Over deze laatste twee punten is door de drie colleges overeenstemming bereikt zo werd ons meegedeeld.

Een noodzakelijkheid om logistieke bedrijven te interesseren voor het bedrijvenpark is een goede ontsluiting, een nieuwe afslag van de A28 kost echter ongeveer 16 miljoen. In de BV is hier al 5 miljoen voor gereserveerd en ook de provincie heeft 5 miljoen toegezegd. Er wordt nog nadrukkelijk onderzoek gedaan om andere partijen te vinden om het restant van 6 miljoen te financieren. Zolang die niet gevonden zijn is het voor een goede BP procedure nodig dat dit tekort is gedekt. Er is nu een afspraak gemaakt dat de (voor) financiering voor 50% door de BV zal worden gedaan en de andere 50% uit gemeentelijke middelen (elk voor 1/3). Als fractie van de ChristenUnie lijkt ons dit een goed verdedigbaar resultaat.

Een nieuw bestemmingsplan voor het Hattemerbroeks deel van het bedrijventerrein bleek een lastiger hobbel. Daar waar men in Hattem en Heerde ervan uit ging om de maximale waarden voor wat betreft de milieucategorieën (VNG-normen) toe te passen, hebben we in Oldebroek ook te maken met de belangen van de inwoners van Hattemerbroek. Als fractie van de ChristenUnie maar ook verschillende andere fracties hebben er bij de het vaststellen van “het vernieuwd perspectief” nadrukkelijk op aangedrongen rekening te houden met de leefbaarheid in Hattemerbroek. We willen het college een compliment maken dat ze zich hier hard voor hebben gemaakt en steeds met de klankbordgroep in Hattemerbroek in gesprek zijn geweest. Er is nu een besluit genomen dat de gemeente Oldebroek 3,3 hectare terug koopt van de BV, het betreft een aantal kavels die dicht aanliggen tegen de kern Hattemerbroek. Hierdoor wordt voorkomen dat deze kavels worden uitgegeven aan bedrijven die we daar eigenlijk niet willen. De prijs wordt berekend door een prijsstelling die geen gevolgen heeft voor de grondexploitatie van de BV en ongeveer neer komt op 3,5 miljoen. Deze gronden behouden de BP status welke ze nu ook hebben en zijn dus uitgeefbaar als bedrijfsgrond. Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat het college de belangen van Hattemerbroek goed lijkt te borgen maar zijn tegelijk benieuwd naar de precieze invulling en gevolgen van dit voorgenomen besluit. Uiteindelijk heeft dit de goedkeuring nodig van de drie gemeenteraden en zullen we in Oldebroek in oktober of november hier ook een raadsbesluit over moeten nemen.

Een andere goede beslissing is wat ons betreft het besluit om de drie verschillende raden maandelijks en met dezelfde informatie te informeren. We hebben de afgelopen periode regelmatig gemerkt dat het verschil in informatievoorziening nogal eens de bron was van allerlei insinuaties en verkeerde beeldvorming. We hopen dat ook hier stappen worden gemaakt en we ons werk als raadslid ook in dit dossier naar behoren kunnen invullen.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we kritische vragen gesteld, we zijn van mening dat het college ons goed heeft geïnformeerd en willen niet meer achterom kijken. Wethouder Westerbroek zei: “met volle kracht vooruit”, we zullen hem daaraan herinneren mocht dat nodig zijn. En hopen dat met de stappen die er gezet zijn nu werkelijk een nieuw perspectief gloort voor het bedrijventerrein H2O.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Engbert Jan Ruitenberg

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment