WEZEP - In een brief met maar liefst 22 schriftelijke vragen aan het college van Oldebroek, vraagt PvdA de nodige openheid over het H2O Bedrijvenpark dossier. “Het samen verantwoordelijkheid nemen en daadkrachtig doorpakken op H2O Bedrijvenpark dossier sneeuwt blijkbaar onder in politiek, bestuurlijk en/of persoonlijk spel. De drie partners van het intergemeentelijk bedrijventerrein staan in publiekelijke beeldvorming eerder tegenover elkaar dan met elkaar in het dossier H2O”, aldus de PvdA.

De Oldebroeker sociaal-democraten maken zich grote zorgen over de gang van zaken en vooral de stilstaand en de leidende sfeer van wantrouwen, zo is op te maken uit hun brief aan het college van Oldebroek. Waarbij zij aangeven de vragen eigenlijk ook te willen stellen aan alle drie betrokken gemeenten.

De PvdA stelt: “Helaas wordt voortdurend het beeld gevoed dat er mogelijk geheel andere belangen de boventoon zijn gaan voeren dan het algemeen en maatschappelijk belang. Dat er sprake is van een sfeer waar redelijkheid en billijkheid of passende gezamenlijkheid inmiddels ver te zoeken is. En dat daardoor zelfs de voortgang structureel gehinderd wordt. Dat zou, ons inziens, bijzonder ernstig zijn.”

“Ons inziens kunnen de drie afzonderlijke gemeenten hun kansen en financiële middelen echt wel beter gebruiken anno 2015, dan aan louter oplopende bestuurlijke kosten voor instandhouding van een mooie grasmat tussen Hattemerbroek en Wezep”, aldus fractievoorzitter Bert-Jan Dokter.

Lees de gehele brief met schriftelijke vragen van PvdA over H2O Bedrijvenpark. Als LocoTV kijkers kijkt u op www.locourant.nl/nieuws/politiek

Geacht college,

Bedrijvenpark H2O is al vaak publiekelijk en tevens binnenskamers besproken. Naar mening van PvdA Oldebroek is de gehele gemeenteraad van Oldebroek het er over eens dat er op korte termijn positieve ontwikkelingen broodnodig zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om een überhaupt behandelbaar bestemmingsplan welke aansluit bij het in 2013 al besproken “Vernieuwd Perspectief”. Daarnaast ook het onbegrijpelijke gedoe over bedrijfsverplaatsing van Euroma en de voortslepende status van externe invulling van Raad van Commissarissen van de BV, evenals de bestuurder daarvan.

Tijdens het zomerreces verschenen er meerdere artikelen en brieven openbaar welke de zorgen van PvdA Oldebroek niet wegnemen, doch ronduit aanscherpen. Zaken welke in vertrouwelijkheid gedeeld worden met raadsleden in gemeenten Oldebroek, Heerde en Hattem liggen overigens al geruime tijd nagenoeg standaard per omgaande ‘op straat’. Dat spreekt naar onze mening boekdelen.

En daar zit onze grote zorg: Het samen verantwoordelijkheid nemen en daadkrachtig doorpakken op H2O Bedrijvenpark dossier sneeuwt blijkbaar onder in politiek, bestuurlijk en/of persoonlijk spel. De drie partners van het intergemeentelijk bedrijventerrein staan in publiekelijke beeldvorming eerder tegenover elkaar dan met elkaar in het dossier H2O. Als lokale volksvertegenwoordiging zien wij onze rol, verantwoordelijkheid alsmede betrokkenheid in het dossier.


Naar aanleiding van publiekelijk verschenen artikelen en briefwisselingen hebben we de volgende vragen. Vragen welke we niet alleen aan het college van B&W van Oldebroek zouden willen voorleggen, maar ook aan de aandeelhouders en Raad van Commissarissen van de Hattemerbroek BV. Vanuit gemeenschappelijke belangen en onmiskenbare verantwoordelijkheden.

1. Wat houdt het voorleggen van een behandelbaar en vanuit “Vernieuwd Perspectief” noodzakelijk nieuw (concept) bestemmingsplan voor H2O Bedrijvenpark (Oldebroeker plandeel Hattemerbroek) tegen? Wanneer verwacht u deze bij de gemeenteraad ter behandeling aan te bieden?

2. Hoe kan het dat B&W Heerde gesprekken voert met Euroma en daarbij, zoals wij opmaken uit behandelingen en briefwisselingen, klaarblijkelijk Euroma dusdanig is geïnformeerd of zelfs geadviseerd dat H2O onhaalbaar is voor door Euroma gewenste bedrijfsverplaatsing?

3. Hoe kan het zijn dat ook raadsfracties uit Heerde onbekend zijn met het handelen en bijbehorende kaders van B&W Heerde in Euroma dossier (openbare berichtgeving via veluweland.nl 03-08-2015). Met welke kaders wordt er überhaupt door wie onderhandeld?

4. B&W Oldebroek heeft openbaar aan de raad van Oldebroek afgelopen voorjaar aangegeven dat Oldebroek Euroma juist wel actief wil faciliteren voor verplaatsing naar H2O Bedrijvenpark. Is die insteek en inzet ongewijzigd gebleven en hoe staat de situatie er voor?

5. Waarom is de gemeenteraad van Oldebroek dan niet inhoudelijk geïnformeerd c.q. betrokken aangaande een synchroon lopende missie van gemeente Heerde voor het creëren van ‘een vangnet’ voor de Euroma verplaatsing?

6. Uit informatie van B&W Heerde aan gemeenteraad Heerde (memo 24 juli 2015) is gebleken dat Gedeputeerde Staten van Gelderland zich, vanuit haar initiatief, inmiddels actief bezighoudt met H2O dossier en meermaals om tafel is geweest met B&W’s c.q. aandeelhouders c.q. Raad van Commissarissen. Wat beweegt Gedeputeerde Staten om zich persoonlijk en klaarblijkelijk actief met H2O en de Euroma casus bezig te houden? Kunnen de lokale bestuurders onverhoopt de (gezamenlijke en/of publieke) belangen niet (voldoende) dragen of vertegenwoordigen?

7. Wij hebben, vanuit meerdere bronnen, vernomen dat Euroma uit eigen beweging naar Provincie Gelderland is getogen om aldaar hulp en betrokkenheid te vragen om naar H2O te mogen verplaatsten. Omdat men bij H2O gemeenten en H2O BV vastliep. Kunt u ons, in het kader van hoor en wederhoor, volledig inzicht verschaffen in deze uiterst zorgelijke beeldvorming?

8. Hoe kan het zijn dat B&W Heerde aan haar gemeenteraad aangeeft dat er voor 1 september besluitvorming heeft plaats gevonden over (on-)mogelijkheden van verplaatsing naar H2O als de gemeenteraad van Oldebroek (noch de beide andere gemeenteraden) anno nu niet eens bekend is (zijn) met het überhaupt bestaan van een concept bestemmingsplan H2O deel Hattemerbroek of behandeling daarvan?

9. Hoe kan het zijn dat B&W Heerde aan haar gemeenteraad aangeeft op 1 september met Euroma in gesprek te gaan over verplaatsing van Euroma naar Wapenveld met een daarbij behorend financieel gat van € 5.000.000,- op zak? En hoeveel van de kosten valt dan voor rekening van de H2O BV en/of welk deel daarvan op kosten van de 3 deelnemende gemeenten en gemeenschap?

10. Wie draagt de kosten voor leeggevallen bedrijfsterrein van huidige locatie Euroma na bedrijfsverplaatsing naar H2O of verplaatsing naar Wapenveld en wat zijn de ingeschatte kosten daarvan?

11. Is het niet zo dat Provincie Gelderland reeds specifiek een financiële bijdrage heeft gereserveerd voor Euroma bedrijfsverplaatsing naar H2O?

12. Wat is voor Euroma de uiterst haalbare datum (deadline) voor besluit over bedrijfsverplaatsing?

13. Wij en het publiek horen meestal Oldebroek en Heerde de boventoon voeren. Hoe staat de opvallend stille partner Hattem eigenlijk in dit dossier?

14. Wat is de status van het aanstellen van externe invulling van de Raad van Commissarissen van H2O BV? Wanneer en hoe wordt dit geëffectueerd en onder welke voorwaarden?

15. Hoe staan de zaken er voor qua voortgang verkeersafwikkeling en afslag A28? Bij ons zijn, via meerdere bronnen, geluiden vernomen dat Heerde, ondanks de gezamenlijke afspraken, hier niet aan wil bijdragen of daar bijzonder (en voor Oldebroek negatieve c.q. risicovolle) voorwaarden over af te dwingen. Waaronder de veronderstelde verplichting dat Oldebroek gronden moet terugkopen van de H2O BV.

16. Het lijkt er sterk op dat tegenstellingen en uitgangspunten van afzonderlijke bestuurlijke petten van enerzijds B&W lid en anderzijds bestuurdersrol in de H2O BV de voortgang ernstig belemmeren en de bestuurlijke sfeer noemenswaardig negatief beïnvloeden. Of zelfs tot patstellingen leiden. Kunt u dat gevoel met niet aflatende duidelijkheid ontkrachten, en zo ja, hoe?

17. Is er nog sprake van vertrouwen en werkbaarheid tussen de bestuurders van gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek om samen optimaal te gaan voor het dienen van het Algemeen Belang en onderling vigerende afspraken en uitdagingen? Is er sprake van elkaar aan regeltjes/statusten houden of is er sprake van redelijkheid en billijkheid in ter tafel komende onderwerpen en keuzes?

18. Dat er sprake is van lokale verantwoordelijkheden & belangen versus de gezamenlijk aangegane verantwoordelijkheden & belangen oogt evident. Is er daarbij echter sprake van open en goed overleg, voldoende gezamenlijke inzet en onbetwiste integriteit voor het dienen van het Algemeen Belang op zowel lokaal als intergemeentelijk niveau? Deze vraag stellen wij op deze wijze omdat juist dit beeld aan de zijde van PvdA Oldebroek inmiddels behoorlijke averij heeft opgelopen.

19. In de Stentor Noord-Veluwe d.d. 05-08-2015 verscheen het artikel “Beslag op banktegoeden H2O”. Hoe is het mogelijk dat de gemeenteraad (en –raden) en raadscommissies deze gehele juridische behandeling, afronding en gevolgen via Media moet(-en) vernemen en niet vooraf noch tussentijds op enigerlei wijze is (zijn) geïnformeerd?

20. Hoe kan de H2O BV anno nu verder, nu er beslag op banktegoeden is gelegd? Wat zijn de directe gevolgen voor de bedrijfsvoering en (lopende) besluitvormingstrajecten?

21. Hoe handig is het voor werkbaarheid, transparantie en voortgang dat één van de leden van de Raad van Commissarissen en wethouder tevens de positie van de BV bestuurder vorm geeft? Waarom is die rol, bijvoorbeeld, niet (interim) belegd bij huidige Bedrijfsleider H2O Bedrijvenpark om zodanig taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden optimaal gescheiden te houden?

22. Herkent u met ons het beeld dat de drie afzonderlijke gemeenteraden te vaak niet gelijktijdig noch gelijkwaardig geïnformeerd worden en daardoor enerzijds onvoldoende kunnen bijdragen en anderzijds gevoed worden door wantrouwen? En dat de effecten daarvan niet bijdragen aan de bestuurskracht van de afzonderlijke colleges noch de voortgang binnen H2O BV? Zo ja, wat zou uw voorstel zijn om informatie gelijkwaardigheid met positieve effecten
vorm te geven richting de afzonderlijke gemeenteraden?


Als PvdA Oldebroek is het niet onze bedoeling noch inzet om met verdachtmakingen te strooien of beschuldigende vingertjes te richten. Het primaire belang in onze ogen is voortgang. Werkbaarheid, transparantie en daadkrachtig waar dit zo broodnodig is op het H2O dossier. Het gaat om belangen. Financiële gevolgen, maar ook de maatschappelijke effecten, als het gaat om werkgelegenheid, economie en bedrijvigheid in onze gemeente(n) én in onze regio. Of dat nu binnen
de gemeentegrenzen van Oldebroek plaats vindt of bij de directe buren. Volgens PvdA Oldebroek hebben de drie gemeenten (en dus de bestuurders en gemeenteraden) hier een noemenswaardig gezamenlijk belang, verantwoordelijkheid en plicht richting de samenleving van Hattem, Heerde en
Oldebroek. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk. Onderlinge bestuurlijke verwachtingen ontslaan ook de H2O gemeenten niet van openbaar bestuurlijke verplichtingen of verantwoordelijkheden.

Helaas wordt voortdurend het beeld gevoed dat er mogelijk geheel andere belangen de boventoon zijn gaan voeren dan het algemeen en maatschappelijk belang. Dat er sprake is van een sfeer waar redelijkheid en billijkheid of passende gezamenlijkheid inmiddels ver te zoeken is. En dat daardoor zelfs de voortgang structureel gehinderd wordt. Dat zou, ons inziens, bijzonder ernstig zijn. Dat ontstane beeld is niet iets wat afgelopen weken bij ons is ontstaan.

Dat beeld is helaas gestoeld op langdurige onduidelijkheid, tegenstrijdigheden, sfeer van wantrouwen en zorgwekkende berichtgeving. Waarbij de publieke transparantie uiterst minimaal zoniet tekortschietend blijft. Dat wringt, dat bijt, dat verontrust en dat noopt ons nu tot stellen van bovenstaande vragen.
Ons inziens kunnen de drie afzonderlijke gemeenten hun kansen en financiële middelen echt wel beter gebruiken anno 2015, dan aan louter oplopende bestuurlijke kosten voor instandhouding van een mooie grasmat tussen Hattemerbroek en Wezep.


In afwachting van uw antwoorden en reactie,
Bert-Jan Dokter
Fractievoorzitter PvdA Oldebroek</nok}

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment