In de raadsvergadering van vorige week is met grote meerderheid de structuurvisie ‘Permanente bewoning recreatiewoningen’ vastgesteld. Hierin is geregeld dat er een financiële bijdrage gevraagd kan worden bij het wijzigen van de bestemming (zodat er permanent bewoond mag worden) van recreatie woningen op ‘Mulligen’ en een aantal solitair gelegen recreatiewoningen. De raad ging in grote meerderheid akkoord, PvdA en VVD bleven roepen dat het niet kon maar kwamen ook niet met betere alternatieven zodat het voorstel met 16 voor en 2 tegen werd aangenomen.

In 2013 hebben vier partijen (ABO, SGP, CDA en ChristenUnie) het college van B&W gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden waren om permanent wonen op ‘Mulligen ‘ mogelijk te maken. Een belangrijke voorwaarde voor de fractie van de ChristenUnie was dat er een financiële bijdrage betaald zou worden voor de waardevermeerdering die hierdoor zou ontstaan.

In de raadsvergadering van december 2014 is hier uitvoerig over gesproken en is de raad van Oldebroek akkoord gegaan met de mogelijkheid om permanent wonen op ‘Mulligen’ mogelijk te maken. De woningen blijven recreatiewoningen maar de bestemming kan gewijzigd worden waardoor permanent wonen wordt toegestaan.

Juristen hebben uitgezocht dat het mogelijk is om een financiële bijdrage te kunnen vragen op basis van een structuurvisie. In de structuurvisie moet onderbouwd worden dat de financiële bijdrage die betaald wordt weer ten goede komt aan de sector.

De voorgestelde structuurvisie maakt dit mogelijk en het is ook goed verdedigbaar. De recreatiemogelijkheden in Oldebroek worden door het toestaan van permanente bewoning formeel beperkt en met de bijdrage die daarvoor betaald wordt kunnen we de recreatieve en toeristische mogelijkheden elders in de gemeente weer stimuleren en faciliteren. Er is nog een risico dat een gerechtelijke uitspraak een streep haalt door het vragen van een compensatiebijdrage omdat hier nog niet echt jurisprudentie over is, maar juristen achten deze kans gering.

Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij met deze stappen die gemaakt worden en hopen dat we binnenkort het bestemmingsplan kunnen vaststellen zodat we weer een lastig dossier kunnen sluiten.

Bewoners op ‘Mulligen’ blij, geld voor de recreatieve en toeristische sector en voor de gemeente een lastig en duur handhavingstraject minder. Kortom alleen maar winnaars!

Engbert Jan Ruitenberg

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment