OLDEBROEK - Op 24 februari heeft het College van burgemeester en wethouders van Oldebroek een brief van de gemeente Heerde ontvangen betreffende de "Randvoorwaarden vernieuwd perspectief bedrijventerrein Hattemerbroek". De brief is openbaar gemaakt en valt hieronder te lezen.

Geacht college,

Onlangs hebben wij onze instemming gegeven aan het voorontwerpbestemmingplan Hattemerbroek Vernieuwd Perspectief. Dit voorontwerp was opgesteld door de intergemeentelijke projectgroep en gefiatteerd door de intergemeentelijke bestuurlijke stuurgroep.

Aangezien het gaat om grondgebied van Oldebroek en Hattem, is het niet aan ons gemeentebestuur om het bestemmingsplan vast te stellen. Onze bevoegdheid en rol is gelegen (en juridisch vastgelegd) in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Hattemerbroek. Als SOK-partner hebben wij vastgesteld dat dit voorontwerpbestemmingsplan geheel tegemoet komt aan Het Vernieuwd Perspectief zoals dat door de drie gemeenteraden in juni 2013 (zonder wijzigingen of voorbehouden) is vastgesteld. Daarmee krijgt de BV alle planologische mogelijkheden om Het Vernieuwd Perspectief uit te kunnen voeren. Dit is randvoorwaardelijk en dus onontbeerlijk, willen we met elkaar de BV tot een succes maken en de BV in staat stellen met een aanvaardbaar financieel eindresultaat te komen.

Inmiddels heeft ons het signaal bereikt dat uw college zich niet kan vinden in het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan en wijzigingen wilt aanbrengen in bouwhoogten en milieu categorieën. Dergelijke wijzigingen zouden de uitgangspunten van Het Vernieuwd Perspectief ernstig aantasten met als gevolg dat de uitgeefbaarheid van de kavels in gevaar komt.
Als SOK-partner staan wij voor de belangen van de BV. Daartoe hebben we ons als SOK-partners verplicht ("..in voorkomende gevallen prevaleert het belang van de BV boven het lokale belang....": zie o.a. raad Oldebroek d.d 30 januari 2014). Dit betekent dat wij als SOK-partner elke aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan als zodanig zullen beoordelen. Met andere woorden: aan elk voorontwerp dat de belangen van de BV (Vernieuwd Perspectief) op enerlei wijze beperkt, zullen wij onze instemming onthouden. Bovendien zullen wij elk financieel nadeel dat de BV lijdt door
- vertraging in de tijd; en/of
- extra investerings- of exploitatiekosten; en/of
- beperking van de opbrengsten,
op u verhalen door u op grond van de SOK schadeplichtig te stellen.

Verbetering aansluiting A28
Verder heeft u ons de vraag gesteld tot voorfinanciering in de projectkosten met betrekking tot verbetering van de op- en afrit A28.
Wij hebben kennisgenomen dat de totale projectkosten €15,5 min bedragen, waarvoor €10 min aan dekkingsmiddelen beschikbaar (provincie €5 min en BV €5 min), zodat nog een tekort resteert van ruim €5 mln.

Reeds bij brief van d.d. 16 mei 2014 hebben wij u bericht dat wij niet voornemens zijn in deze extra financiële risico's te lopen. Gelet op ons weerstandvermogen kunnen wij ons dit niet permitteren.
Wij stellen bovendien dat de BV €5,0 min heeft gereserveerd voor deze investering, oftewel ca. 30% van de kosten. Wij achten dit een substantiële bijdrage en zien niet in dat wij als SOK-partner een aanvullende bijdrage moeten voteren. Dit temeer daar wij als gemeente zelf geen ander belang hebben bij deze investering dan het BV-belang. Dit ligt anders voor de gemeente Oldebroek, die zelf een publiek lokaal belang heeft bij de verbetering van de ontsluiting voor de kern Wezep.

Dit betekent dat voor ons elke aanleiding ontbreekt in deze meer financieel risico te lopen.
Tot slot. Onze toonzetting in deze brief is beslist. Daarmee hebben wij duidelijk willen maken dat het ons ernst is en dat er geen concessies kunnen worden gedaan aan Het Vernieuwd Perspectief. Wij vertrouwen erop dat u als SOK-partner hierin uw verantwoordelijkheid neemt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerde, secretaris, burgemeester

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment