De ChristenUnie is blij dat de gehele gemeenteraad jongstleden donderdag (22/01/15) heeft ingestemd met het voorstel van het college tot invoering van een duurzaamheidslening. Deze duurzaamheidslening past bij de ambitie van de coalitiepartijen en het college op het gebied van duurzaamheid. In het bestuursakkoord 2014-2018 staat daarover o.a.: ‘De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid’. Ook in haar verkiezingsprogramma heeft de ChristenUnie de nodige aandacht besteed aan het maken van een duurzamer beleid, gedreven door onze opdracht om de schepping als goede rentmeesters te beheren.

Het invoeren van een duurzaamheidslening biedt voordelen op meerdere fronten. Voor de gemeente Oldebroek is het een goed middel om haar doelstelling, ‘het verminderen van de CO2 uitstoot’ te bevorderen. Immers minder energieverbruik vertaalt zicht direct in minder uitstoot. Een ander belangrijk aspect aan dit voorstel is dat de regeling revolverend is, het geld wordt uitgeleend en komt middels aflossing van de lening weer terug en kan dan opnieuw weer worden ingezet voor het verstrekken van leningen. De toekenning van een aanvraag voor een duurzaamheidslening is de verantwoordelijkheid van het college. Het beheer van het revolverend fonds, een krediettoets van de aanvrager, en beheer van de leningen loopt via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn).

Maar voor de inwoners snijdt het mes zelfs aan meerdere kanten. Door toepassing van duurzaamheidsmaatregelen wordt een belangrijke verbetering van de woning bereikt. De duurzaamheidsmaatregelen leveren een lagere energierekening op en dat alles komt binnen handbereik door een duurzaamheidslening tegen een wel zeer aantrekkelijk rente tarief wat 3 % onder het actuele rentetarief ligt wat de SVn hanteert.

Bij het toepassen van de juiste maatregelen zal de aflossing van de duurzaamheidslening voor een zeer belangrijk deel betaald kunnen worden met het geld wat bespaard wordt op de energierekening.

Kortom, de ChristenUnie is content met het voorstel van het college om tot invoering van een duurzaamheidslening te komen. En toch heeft de ChristenUnie, en meerdere fracties met haar, gemeend om een amendement in te moeten dienen op dit voorstel. Dit amendement houdt in dat aanvragen voor een duurzaamheidslening boven de € 7.500,-- verplicht vergezeld moeten gaan met een EPA-maatwerkadvies. Dit plusje op het voorstel achten wij nodig zodat het college voldoende informatie heeft om tot een goede afweging te komen bij de behandeling van een aanvraag. Het EPA-maatwerkadvies geeft aan welke maatregelen het beste resultaat geven. Immers de doelstelling van het college is om met de verstrekte lening de CO2 uitstoot zo maximaal mogelijk omlaag te brengen.

Maar nog meer is het belang van de aanvrager ermee gediend. Het toepassen van de juiste duurzaamheidsmaatregelen dringt het energieverbruik zo maximaal mogelijk terug en daarmee de hoogte van de energierekening. Een voordeel wat na aflossen van de duurzaamheidslening nog in lengte van jaren blijft voortbestaan!

Bijna de gehele raad zag het voordeel van het ingediende amendement in en dat is dan ook met 16 voor en 1 stem tegen aangenomen.

Popke Graansma

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment