thumbnail wolk website

In de raadsvergadering van donderdag 11 november heeft de raad van gemeente Oldebroek de meerjarenbegroting 2022-2025 unaniem vastgesteld. Alle partijen waren blij dat we eindelijk meer geld van het Rijk krijgen en na jaren van bezuinigen een sluitende meerjarenbegroting op kunnen stellen.

Het demissionaire kabinet heeft na een arbitragezaak besloten dat gemeenten flink meer geld voor de Jeugdhulp krijgen. Daarnaast is men bezig met een herberekening van het gemeentefonds (geld wat we van het Rijk krijgen om onze taken uit te voeren). Voor Oldebroek betekent dat zo’n 2 miljoen per jaar extra. De fractie van de ChristenUnie is heel blij dat na jaren van lobbyen door ons, maar ook andere partijen en zeker ook door onze wethouder Liesbeth Vos, we eindelijk krijgen waar we recht op hebben en we een fatsoenlijke begroting op kunnen stellen. We realiseren ons dat dit alles nog niet allemaal definitief is en daarom is voorzichtigheid op zijn plaats.

Een belangrijk speerpunt van de ChristenUnie is dat zorg en ondersteuning beschikbaar moet zijn voor inwoners in kwetsbare omstandigheden. We zijn er best wel een beetje trots op dat we dit in Oldebroek, ondanks de moeilijke financiële situatie van de laatste jaren, overeind hebben kunnen houden en dat we de nodige investeringen, om onze gemeente leefbaar te houden, hebben kunnen doen. Dit betekent wel dat we de afgelopen jaren flink zijn ingeteerd op onze reserves maar dat is het ons waard geweest. Nu het lijkt dat we jaarlijks een mooi overschot op de begroting zullen hebben lijkt het ons verstandig om deze reserves eerst maar weer aan te vullen, zodat ons weerstandsvermogen weer op peil gebracht kan worden.

Er gloort hoop aan de horizon voor ons zorgenkindje het zwembad. We zijn blij dat er een exploitant gevonden is die voor een jaarlijkse bijdrage van € 219.000,=  het zwembad open wil houden. In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 214.000 per jaar en we hadden er rekening mee gehouden dat dit bij lange na niet voldoende zou zijn. We zijn dus blij verrast en voor dit bedrag willen we deze voorziening graag in stand houden. We begrijpen dat de nieuwe exploitant dezelfde is als de oude nl. Sportfondsen Oldebroek BV en dat bevreemd ons wel, maar uit de aanbesteding was deze partij volgens wethouder Bergkamp duidelijk de beste. We hebben er met elkaar op aangedrongen om de service en kwaliteit te bewaken, zodat dit volgens de afgesproken normen zal worden uitgevoerd.

Een ander punt wat we nadrukkelijk onder de aandacht gebracht hebben is de woningbouw. We maken ons zorgen of er de komende jaren wel voldoende woningen bijgebouwd worden. Het college geeft aan in deze begroting dat er voldoende plancapaciteit is. Wij betwijfelen dat en vinden de ambitie van het college niet voldoende. Daarom pleiten wij al langer om snel te komen met nieuwe uitleglocaties en nieuwe plannen en een actiever grondbeleid. We gaan daar binnenkort met elkaar over doorpraten. We zullen ook nog flinke stappen moeten zetten om de klimaatdoelen te halen die landelijk gesteld zijn. Maar ook voor de ambitie die we als raad van Oldebroek hebben nl. om de gemeentelijke organisatie al in 2025 klimaat neutraal te hebben moet er nog heel wat gebeuren.

Wat wel heel goed gaat is de vermindering van het restafval. Aan het begin van het jaar is diftar in gevoerd. Het blijkt dat we onze doelstelling van 100 kilogram per inwoner per jaar bijna hebben behaald, maar ook daar moeten we verder werken naar het einddoel van 30KG restafval.

Al met al nog voldoende zaken om aan te werken om Oldebroek nog mooier te maken. Gelukkig met een begroting die royaal sluitend is zodat de taken kunnen worden uitgevoerd die we hebben te doen maar ook met voldoende middelen om de reserves weer aan te vullen.

We worden opnieuw getroffen door een enorme toename van de Coronabesmettingen. Ook onze gemeente kleurt donkerrood. Wat dit betekent of gaat betekenen voor families, bedrijven en ons allemaal is momenteel nog niet duidelijk. Wat ons ook zorgen baart is de polarisatie die er ontstaat tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Onze oproep is: laten we met elkaar ieders mening en keuze respecteren en laten we met elkaar op een fatsoenlijke manier in gesprek gaan of blijven. Dat betekent elkaar ook aanspreken op de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben of je nu jong bent of ouder, gevaccineerd of niet gevaccineerd. Alleen samen komen we hieruit!

Deze crisis leert ons wel om na te denken wat er nu echt belangrijk is in ons leven. We kunnen en moeten plannen (begroten) maar uiteindelijk is het God die bepaalt wat er gebeurt. Dat geeft ons als fractie van de ChristenUnie hoop en vertrouwen voor de toekomst.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment