sgp

OLDEBROEK  – Verontruste leden hebben tijdens de op 18 oktober jl. gehouden ledenvergadering gevraagd waarom Tom de Nooijer niet op de conceptkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 stond.

De aanwezige bestuursleden gaven een ontwijkende reactie, waarop de leden bij Tom zijn gaan informeren. Veel van deze leden dachten aanvankelijk namelijk dat Tom vanwege bijvoorbeeld zijn studie en mogelijke ambities voor de landelijke politiek, niet door wilde in de lokale politiek. Vanwege de reactie op de ledenvergadering wilden de leden hoor en wederhoor toepassen. Er zijn diverse pogingen ondernomen om de waarheid boven tafel te krijgen, tot een extra vergadering met een afvaardiging van het bestuur aan toe. Ook hierbij verschafte bestuur en lijsttrekker geen enkele helderheid, en hebben tot op de dag van vandaag geen enkele inhoudelijke motivering aan de leden gegeven.

Tevens zijn in achterliggende periode bestuur, lijsttrekker en fractie dusdanig met elkaar verweven, dat er geen sprake meer kan zijn van enige objectiviteit: zo zijn bijvoorbeeld vertrouwelijke, aan het bestuur verzonden, e-mails, door de lijsttrekker ingezien en afgehandeld. Tijdens het ingelaste overleg werd bij monde van de voorzitter bevestigd dat de lijsttrekker in zijn adviesrol ook namens het bestuur zou spreken. Eén en ander getuigt niet van een integere werkwijze.

Uiteindelijk is Tom afgerekend op de actie die diverse leden op eigen initiatief (en dus niet op initiatief van Tom!) op touw is gezet om de waarheid boven tafel te krijgen. Nadat velen Toms verhaal hebben gehoord, waarin hij zijn visie ook heeft kunnen onderbouwen met harde bewijzen, hebben zeer veel Oldebroekers en SGP’ers het bestuur gemaild, om te komen tot een interne oplossing en Tom alsnog op de kandidatenlijst te plaatsen. Ook is er, binnen slechts enkele dagen, door veel SGP-leden een brief met hetzelfde verzoek ingediend bij het bestuur. Helaas is er op geen enkele manier aan het verzoek tegemoetgekomen. Daarnaast heeft het lokale bestuur dringende en unanieme adviezen vanuit de landelijke partijgeledingen naast zich neergelegd en heeft daarmee (in samenspraak met de huidige fractie) eigenstandig gehandeld. Fractie en bestuur stonden al met al niet open voor een interne oplossing of bemiddeling, ondanks meerdere verzoeken hiertoe.

Inmiddels heeft in ieder geval een vijftal kandidaten besloten zich terug te trekken van de conceptkandidatenlijst; mogelijk volgen er meer. In tegenstelling tot wat lijsttrekker Jan-Pieter Maas beweerde in het RD, is de conceptkandidatenlijst niet door de leden vastgesteld: de leden zijn tijdens de ledenvergadering, conform het Algemeen Reglement van de SGP, slechts geconsulteerd over het door het bestuur genomen besluit. De conceptkandidatenlijst wordt echter pas definitief nadat deze door de Kiesraad is vastgesteld. Er zal dus een behoorlijke leegloop ontstaan op de lijst.

De verontruste leden beraden zich op stappen om zo de aan de SGP en Tom toegebrachte schade te kunnen beperken en herstellen. Tom de Nooijer heeft naar onze overtuiging voluit het SGP-beginsel verwoord, is inhoudelijk kundig en tevens zeer capabel gebleken dit ook goed voor het voetlicht te brengen. Tevens vrezen wij door het aan de kant zetten van Tom voor een leegloop aan dossierkennis en stemmen. We betreuren dan ook de door bestuur en fractie gekozen route en hadden graag gezien dat Tom de Nooijer minstens de rit had uit kunnen zitten, van nog slechts 2 raadsvergaderingen, om zo ook de SGP en de lokale politiek geen schade te berokkenen, maar bovenal om Christelijke politiek niet te grabbel te gooien in de media en het publieke debat.

Wij als leden willen een ledenvergadering uitroepen. Hiervoor is de steun nodig van een-tiende van de SGP-leden in Oldebroek. Bent u lid en wilt u dit initiatief ondersteunen? Mail dan naar voorsgpoldebroek@gmail.com

Initiatiefnemers van dit persbericht±

- C. van de Put, nr. 9 conceptkandidatenlijst en huidig steunfractielid
- H. van Pijkeren, bezorgd SGP-lid
- B. van der Velde, nr. 7 conceptkandidatenlijst en huidig steunfractielid
- J. Vroombout, nr. 4 conceptkandidatenlijst
- J. van Werven, nr. 8 conceptkandidatenlijst en huidig steunfractielid

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment