SGPlogoNIEUW Oldebroek

De raadsvergadering van 11 maart jongstleden kende in de gemeente Oldebroek slechts één agendapunt. Dit agendapunt betrof een motie vreemd aan de orde van de dag, opgesteld door de ChristenUnie en mede-ingediend door de PvdA – Burgerpartij Oldebroek, VVD en Algemeen Belang Oldebroek. In deze motie werd het college onder andere opgedragen om met een plan van aanpak te komen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ+’ers te verbeteren en de raad te adviseren over het belang van het hijsen van de regenboogvlag op coming-out day.

Het heeft de SGP verbaasd dat deze motie tot stand kwam op initiatief van de ChristenUnie. De noodzaak en urgentie om op dit moment deze motie in te dienen, zijn in het debat niet aangetoond. De ChristenUnie gaf als argument dat hoewel artikel 1 van de grondwet al jaren bestaat, de praktijk uitwijst dat een dergelijke motie alsnog nodig is. Als SGP hebben we tijdens het debat heel duidelijk aangegeven dat wij tegen elke vorm van discriminatie zijn en daaruit voortkomende onveiligheid voor wie dan ook. Heb uw naaste lief als uzelf is immers een Bijbelse opdracht voor een ieder. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt op welk persoonlijk kenmerk dan ook, maar ieder persoon als intrinsiek gelijkwaardig en waardevol beschouwd.

Het in de motie gevraagde advies over het wel of niet hijsen van de regenboogvlag is symboolpolitiek. Voor andere groepen wordt immers ook geen aparte vlag gehesen? Voor christenen staat de regenboog symbool voor Gods trouw. Het hijsen van deze vlag is in zekere zin discriminerend voor christenen, omdat voor hen dit symbool een heel andere betekenis heeft.

Daarnaast pleit de motie wat de SGP betreft overduidelijk voor niet alleen een acceptatie van de  persoon, maar ook voor de acceptatie van diens leefwijze. Tijdens het debat heeft de SGP hier duidelijk afstand van genomen. De levenspraktijk zoals die binnen een deel van de LHBTQ+ gemeenschap gemeengoed is, is er één die ingaat tegen de scheppingsorde zoals deze door onze Schepper bedoeld is. Vanuit het besef dat Gods geboden heilzaam zijn voor de gehele samenleving, keert de SGP zich dan ook tegen dergelijke praktijken. Daarnaast hebben wij er op gewezen dat er onder deze gemeenschap ook mensen zijn, die andere keuzes en afwegingen maken en zich niet thuis voelen bij de acties die landelijk, maar nu ook in Oldebroek gaande zijn.  

Het feit dat een motie die deze dergelijke ruimte biedt tot stand is gekomen op initiatief van de ChristenUnie heeft ons zeer geraakt, ook als coalitiepartner. Het afgegeven signaal is wat de SGP betreft zo in strijd met Gods Woord, dat wij het niet voor mogelijk hadden gehouden dat de ChristenUnie hierin het initiatief zou nemen. Daarnaast werd er in het debat zo sterk gehamerd op het unaniem aannemen van deze motie, dat het leek alsof er geen ruimte was voor een ander geluid op dit punt. Juist de ChristenUnie wilde een inhoudelijke bespreking voorkomen, door uitsluitend te focussen op het proces en de rol van het college daarin. Nadat ook het CDA tijdens het debat had aangegeven deze motie zeer sympathiek te vinden, werd na stemming de motie aangenomen. Voor de volledige raadsbijdrage van de fractie verwijzen wij u naar onderstaande artikel.

Fractie SGP Oldebroek

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment