image1

De fractie van de ChristenUnie is een groot voorstander van duurzame energie. Zo kent u ons ook, wij vragen daar zeer regelmatig de aandacht voor. En toch hebben we grote moeite met het voorstel van het college om in te stemmen met de volgende stap in de procedure van de Regionale Energiestrategie (RES), een verplichting, opgelegd vanuit het rijk aan de gemeenten. Maar waar zit onze moeite dan? Allereerst hebben we moeite met de ‘doordenderende trein’, hetgeen het proces in onze ogen is, maar ook wat we allemaal moeten doen in opdracht van Den Haag en dat in een moordend tempo.

In coronatijd hebben wij en anderen verzocht om uitstel van de RES-procedure zodat het debat over de concept-RES ook “face to face” kon worden gevoerd. We schreven in april hierover het volgende: https://oldebroek.christenunie.nl Het uitstel is er (gedeeltelijk) gekomen. Maar er is ook voor gekozen om de regionale consultatieronde met alle raden uit de RES-Regio Noord-Veluwe niet meer te houden. Ook de vooraf geplande extra commissievergaderingen waar de lokale fracties uit de gemeente Oldebroek onderling het debat aan zouden gaan over de concept-RES, zijn niet meer gehouden. Uiteindelijk zijn de ideeën over RES door de verschillende fracties op papier gezet en doorgestuurd naar de stuurgroep-RES. En dan ligt er, zonder debat vooraf door de fracties en zonder debat in de regio, een voorstel van het college aan de raad om in te stemmen met de concept-RES.

In een recent artikel in het VNG-magazine stond onder de kop: “Door de strot geduwd? Douwe Jan Elzinga over de RES” het volgende te lezen over de RES: https://vng.nl/artikelen/door-de-strot-geduwd-douwe-jan-elzinga-over-de-res

Dit artikel verwoordt nu precies waar voor de fractie van de ChristenUnie de moeite zit bij de RES-procedure. We zien de noodzaak van het verduurzamen van onze energievoorziening en we zien ook zeker de voordelen ervan om dit vraagstuk regionaal op te pakken. Maar toch, we zijn evengoed benauwd dat we de controle over het geheel verliezen.

We hebben als fractie van de ChristenUnie moeite met de schaalgrootte van de RES. Deze doet ons erg denken aan de procedure rond de luchthaven Lelystad, de Alderstafels. Op een schaal die voor het gemiddelde raadslid al niet eens meer is te volgen, laat staan voor de meeste inwoners die hierbij nog verder op afstand staan. We weten nu wat het proces van de Alderstafel voor onze regio heeft betekend, ondanks de vele protesten lopen de aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport over onze gemeente. De inbreng uit de regio in dat proces was groot, maar toch lijkt de invloed daarvan gering. Daar zit ook onze angst bij het instemmen met de concept-RES, je zegt min of meer gedwongen “ja” in een aantal deeltrajecten en voor je het weet kun je niet meer terug.

Onze weerstand zit hem ook in de concept-RES uitgewerkte 3 scenario’s. Deze 3 scenario’s zijn schetsen hoe en waar er in de RES-regio Noord-Veluwe, duurzame energie opgewekt kan worden. 3 scenario’s waarin in alle gevallen de gemeente Oldebroek een fors aandeel levert aan de regionale opgave.

Zie voor de scenario’s: https://energiestrategienv.nl/concept-RES

In scenario B, worden er een aantal windturbines ingetekend in de Polder van Oosterwolde, een gebied met belangrijke natuurwaarden voor o.a. de Grutto. En een zeer belangrijk gebied voor de agrariërs in onze gemeente. Daar zijn we gelijk ook heel duidelijk over geweest; windturbines op deze locatie zijn voor de fractie van de ChristenUnie onacceptabel! Ook de koppeling met ander dossiers, zoals de vernatting van de Polder van Oosterwolde en de landbouwtransitie horen niet thuis in de RES. Dossiers die in dit traject zomaar een eigen leven kunnen gaan leiden, dossiers die elk voor zich een zorgvuldig afweging verdienen.

In de scenario’s A en C zien we in beide een grote opschaling van de hoeveelheid windturbines in onze gemeente. Als we alleen al naar het percentage potentieel geïnstalleerde MW aan windenergie bekijken is dat een aandeel tussen de 36 en 53%. Dat is 39 en 45% in aantallen turbines voor de gemeente Oldebroek.  In deze twee scenario’s lijkt het erop dat we “gestraft worden” voor ons progressieve beleid op duurzaamheid de afgelopen jaren. Met de argumentatie, daar gebeurt toch al wat, goed om dan maar op die locaties te clusteren.  

 De fractie van de ChristenUnie is van mening dat onze reactie op papier, gedaan in de consultatieronde, onvoldoende tot niet terug te vinden is in de concept-RES. Wij hebben dat in de commissievergadering, voorafgaand aan de raadsvergadering, ook uitvoerig besproken. Het college heeft daarop aangegeven dat de schriftelijke inbreng van de fracties uitdrukkelijk deel uitmaken van de verdere procedure om tot een definitieve RES.

Ook is er in deze commissie uitvoerig gesproken over de status van de genoemde scenario’s in de concept-RES. Daaruit kwam naar voren dat we deze moeten zien als denkrichting, niet als scenario’s waaruit gekozen moet worden of als scenario’s die de richting van het eindresultaat al aangeven. Voor een definitieve RES staan alle mogelijkheden nog open.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment