De ChristenUnie heeft in de laatste raadsvergadering, bij het geven van een reactie op het door het college opgestelde concept zienswijze op het luchthavenbesluit en MER Lelystad airport, haar zorgen geuit over de gekozen routevariant B+. Recentelijk heeft 'De Alderstafel' een overleg groep onder leiding van voormalig minister en commissaris van de koningin van Groningen, dhr. Hans Alders, advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over de ontwikkeling van Lelystad airport. De Alderstafel is opgericht om in overleg met regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector en de bewoners tot een gedragen advies te komen. Ook de gemeente Oldebroek is via de Regio Noord-Veluwe en de provincie Gelderland vertegenwoordigd bij dit overleg.

De keuze voor ontwikkeling van Lelystad airport en de gemaakte keuze voor routevariant B+ heeft grote gevolgen voor onze gemeente. Waarbij in de eerst bekende routevarianten niet over het grondgebied van de gemeente Oldebroek werd gevlogen, ligt dat bij de B+ variant anders. Deze route vliegt vanaf Elburg over het oude land over de kernen, Oosterwolde, Noordeinde en Wezep. De B+ variant is de uitkomst van een opgestelde Milieu Effect Rapportage (MER) t.b.v. Lelystad airport en wordt als het minst belastend beoordeeld. Deze variant ontlast de kernen in de omgeving van de luchthaven, waar er laag gevlogen wordt (stijgen en dalen) zoveel mogelijk en passeert de kernen op het oude land op minimaal zo'n 1800 meter hoogte.

De gemeente heeft in haar zienswijze bedenkingen aangegeven en vragen gesteld. Deze zijn toegespitst op geluid, gezondheidsmonitor, stikstofdepositie, bereikbaarheid en overlast woonkernen/uitvliegen op minder dan 6000 voet. (U kunt deze zienswijze ook terug vinden op de website van de gemeentewww.oldebroek.nl bij de raadsstukken van 10 juli Jl.) De ChristenUnie deelt de zorgen van het college over de ontwikkelingen rond de luchthaven en de gevolgen daarvan. We hebben het college meegegeven om goed te monitoren of hetgeen wat is vastgelegd in het ontwerp luchthavenbesluit en MER, ook zo wordt uitgevoerd, met andere woorden: METEN IS WETEN. Leg zo goed mogelijk vast wat de huidige en toekomstige situatie is op de onderwerpen die ons zorgen baren, zodat je ook goed beslagen ten ijs kan komen als vergunde waarden worden overschreden.

Landelijk is recent nog eens onderstreept door de staatssecretaris dat de ontwikkeling van de luchtgaven van nationaal belang is. De ChristenUnie is niet tegen de ontwikkeling van een nieuwe luchthaven. We zien de meerwaarde ervan als het gaat om het oplossen toekomstige capaciteitsproblemen bij Schiphol. We zien de meerwaarde ook van de nieuwe arbeidsplaatsen die dit met zich mee brengt in de regio, recentelijk nog in opdracht van de gemeente Lelystad berekend op een aantal van 2500 fulltime banen. Banen die direct en indirect betrekking hebben op de luchthaven.

We realiseren ons dat we in een klein land leven, waar het haast onmogelijk is om nieuwe ontwikkeling in te zetten zonder dat er overlast ontstaat, maar we willen niet gemakkelijk kiezen voor "NIMBY" Not In My BackYard, niet in onze achtertuin. De gekozen routevariant B+ gaat dan wel over onze gemeente, maar is blijkens de MER wel de minst belastende variant voor de burgers in de omgeving van de luchthaven.

U kunt ook zelf nog een zienswijze indienen op het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport. Dit kan nog tot en met 31 juli 2014.Informatie daarover kunt u o.a. vinden via de site www.alderstafel.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment