thumbnail Erik van der Pol Sarah de Geest

REGIO – In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV Oost vol trots Het debat van het Oosten. Wat staat Oost-Nederland na de verkiezingen in Den Haag te wachten? Tijdens de live-uitzending op 11 maart worden de regionale kandidaten flink aan de tand gevoeld.Het debat vindt plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Deelnemend zijn kandidaten, uit Gelderland en Overijssel, die voor hun partij op een verkiesbare plaats staan: Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Thom van Campen (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks), Nicole Temmink (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Charlotte Brand (PvdA).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoewerktstemmen 1900 B1

OLDEBROEK - Op 17 maart zijn er verkiezingen. Dat is voor veel mensen best ingewikkeld. Steffie geeft begrijpelijke informatie in woord en beeld. De website is gemaakt voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

VELUWE -  De Provincie Gelderland heeft verregaande plannen voor recreatiezonering. Met recreatiezonering wil de provincie samen met gemeenten en terreineigenaren de recreatie op de Veluwe in goede banen leiden. Er worden zones voor verschillende vormen van gebruik aangewezen. Van zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Tot zones waar mensen niet meer mogen komen omdat de natuur meer bescherming nodig heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Fractie PvdA Burgerpartij Oldebroek

We zitten we met z’n allen al bijna een vol jaar in de pandemie. Sinds 11 maart 2020 houdt SARS-CoV-2 ons in de houdgreep. Moet deze column nu óók alweer over Corona gaan? Is er dan écht niet iets anders te bespreken? Jazeker, maar niet voordat we hier hebben benoemd dat we ons zorgen maken over het welzijn van jeugd, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, ondernemers. De één gaat dieper gebukt onder de last dan de ander. En nee, dat is niet altijd direct zichtbaar. Door de lockdown maatregelen zijn we blijkbaar geneigd in onze schulp te kruipen. Een verkeerde reflex. Elkaar minder zien, spreken of horen. Terwijl we juist een neiging de andere kant op moeten hebben: vaker een berichtje, belletje of kaartje. Warm contact en voelbare betrokkenheid. Dat houdt ons overeind in deze sociaal barre tijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Het winkelcentrum in Wezep, het Meidoornplein, is binnen onze gemeente helaas te vaak het epicentrum van vernielingen, overlast en vechtpartijen. Het afgelopen jaar was daarin ook een ronduit slecht jaar, met veel incidenten. Daarom is SGP Oldebroek van mening dat er meer nodig is op het Meidoornplein om te zorgen voor veiligheid. Immers, veiligheid is een kerntaak van de overheid. Daarom stelt het college voor om een Meidoornpleinmanager aan te stellen. Wat wordt hiermee bedoeld en wat vindt de SGP daarvan?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In Oldebroek spreekt de voorzitter tijdens de vergadering het ambtsgebed uit Foto Screenshot stream raadsvergadering Oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek houdt vast aan het ambtsgebed als verplicht onderdeel van de raadsvergadering. Dat blijkt uit het nieuwe Reglement van Orde, dat donderdagavond werd vastgesteld. Bert-Jan Dokter van de PvdA/Burgerpartij Oldebroek weigerde in te stemmen met het nieuwe Reglement.

 Rik Kapitein

Bijdrage en stemverklaring Bert-Jan Dokter

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail haalbaarheid whc wtc vls

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de Wezep Hattemerbroek Combinatie, Wezepse Tennisvereniging en Van Limburg Stirum Korpsen. Als ChristenUnie hebben we gepleit voor zorgvuldigheid, participatie en zeggenschap voor de raad. Er zitten veel kansen aan dit voorstel. Denk aan een nieuwe accommodatie voor de verenigingen zonder achterstallig onderhoud en een toekomstbestendige locatie. Daarnaast is inbreiding van woningbouw in Wezep een mooie kans. We hebben meegegeven dat we kansen zien voor onder andere sociale woningbouw en starterswoningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waardig ouder worden

Op zaterdag 12 december 2020 hebben de lokale fracties van de ChristenUnie In Elburg en Oldebroek meegedaan aan de actie Waardig ouder worden 2.0. Dit is een landelijke actie georganiseerd door de ChristenUnie en verschillende ouderenbonden. De lokale fractie van Oldebroek en Stichting Welzijn Ouderen in de gemeente Oldebroek zijn met elkaar in gesprek gegaan over het thema Waardig ouder worden naar aanleiding van de landelijke uitzending en ondertekenden een intentieverklaring waarin zij afspreken zich in te zetten voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

visualdigitaalpartijcongres21november2020 banner

Ondanks jaren van bezuinigingen heeft een groot deel van de gemeenten vanwege tekorten de begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen krijgen. Verdergaande bezuinigingen hebben impact op de gehele sociale infrastructuur van de gemeenten maar ook op praktische zaken zoals het onderhoud van de openbare ruimte. De bezuinigingen zijn ingezet in de periode dat er sprake was van hoogconjunctuur en het wordt steeds moeilijker om deze bezuinigingen uit te leggen aan de inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail geld

2020 een jaar die anders is én zal zijn ten opzichte van alle andere jaren, het jaar van Covid-19. Ondanks dat gaan de gemeente opgaven door en daarbij hoort ook de besluitvorming van het meerjarenbegroting 2021 met een doorkijk naar de komende 3 jaar. Deze begroting is gezien de huidige omstandigheden met Corona geen gemakkelijke. Veel is nog onzeker vooral omdat de effecten van de Corona-crisis nog niet duidelijk zijn. Net als de onduidelijkheid die er is hoelang deze crisis nog gaat duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail wallet 2292428 1920

In de raadsvergadering van donderdag 5 november heeft de raad van gemeente Oldebroek de meerjarenbegroting 2021-2024 unaniem vastgesteld. Alle partijen waren het wel met elkaar eens dat we in deze onzekere tijden geen grote plannen moeten maken maar wel de taken die er liggen moeten uitvoeren. Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat het college van B&W erin is geslaagd om, zonder lastenverzwaring, een sluitende begroting te presenteren. Ook dit jaar moest er weer flink (1 miljoen) bezuinigd worden om de begroting rond te krijgen. Er zijn nog steeds grote tekorten op jeugdzorg. We krijgen nog steeds te weinig geld van het Rijk om de kosten die we maken te kunnen betalen. Voor 2022 is er wel extra geld beschikbaar gesteld maar we blijven er in Den Haag op aandringen om dit ook structureel beschikbaar te stellen. Dit wordt vooruitgeschoven zodat een nieuwe regering, na de verkiezingen in 2021, hierover zal moeten besluiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gesprek met Barthil van Deelen over de online debatavond over abortus op 11 november 

Schrijf reactie (0 Reacties)

onli

OLDEBROEK  -  Samen met JOVD Flevoland hopen de SGP-jongeren van de afdeling Elburg-Oldebroek een online activiteit te organiseren die zeer interessant belooft te worden. Woensdag 11 november om 20:00 uur wordt er, onder leiding van Tom de Nooijer (SGP Oldebroek), gedebatteerd over abortus. Sprekers zijn Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66, en Diederik van Dijk, Eerste Kamerlid namens de SGP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vehicle 3327066 1280

Met ingang van 1 januari 2021 wordt in Oldebroek het systeem van betalen voor afval gewijzigd. We produceren met elkaar veel te veel afval en dat moet omlaag. De kosten voor de afvalinzameling stijgen de laatste jaren enorm vooral doordat er een flinke belasting wordt geheven op te veel en niet gescheiden afval.  We gaan over op diftar. Diftar betekent dat er bij de afvalinzameling niet door iedereen een vast bedrag betaald wordt, maar dat er naast een vast bedrag ook een bedrag is per keer dat de grijze container aan de weg gezet wordt. Als je de container minder vaak aanbiedt betaal je dus minder. Een stimulans voor iedereen om zo min mogelijk afval te produceren. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Vraagt u het u zelf wel eens af hoe de  beslissingen in de gemeenteraad worden genomen? Denkt u ook wel eens dat het beter zou kunnen? Misschien zou u wel willen meepraten over ingrijpende lokale besluiten. De democratie is een groot goed in Nederland, maar voor de gemiddelde burger soms ingewikkeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek moet inspelen op de veranderende woningmarkt. Dat schrijft de fractie van de ChristenUnie Oldebroek in een opiniërende nota over woningbouw in de gemeente. Met deze nota wil de fractie graag het gesprek aan gaan met de gemeenteraad en het college over de woonvisie en de woningbouw in de gemeente Oldebroek. De reden hiervoor is dat de ChristenUnie vindt dat er een versnelling nodig is voor de woningbouw in de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen raadsvergadering mocht de politiek van Oldebroek een besluit nemen over het compenseren van een boerenbedrijf in Oosterwolde. Een varkensboer heeft namelijk in 2018 zijn bedrijfsvoering gestopt en maakt nu gebruik van de mogelijkheid om een financiële vergoeding te krijgen via het Rijk. Deze rijksregeling voor sanering van varkensbedrijven is er om landelijk de stikstof-productie terug te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Aanleiding

Begin 2017 gaf de gemeente Oldebroek de exploitatie van zwembad De Veldkamp (Wezep) uit handen. De reden hiervoor was om kosten te besparen op het zwembad. De commerciële partij Sportfondsen nam de exploitatie over. Intussen werd het exploitatietekort teruggedrongen door deze commerciële partij, maar het zwembad was daarmee nog steeds niet financieel rendabel. Jaarlijks bleef er een tekort van rond de 200.000, waar Sportfondsen voor opdraaide. Door deze financiële ‘min’, zegde Sportfondsen het contract met de gemeente op 1 februari 2020 op. Omdat er een overgangsperiode van 8 maanden is, ligt de exploitatie vanaf 1 oktober 2020 weer terug bij de gemeente en moet de gemeenteraad besluiten: wat willen we nu met het zwembad?

Bijdrage SGP over Zwembad De Veldkamp

 

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de laatstgehouden raadsvergadering hebben we als fractie van ChristenUnie tegen een voorstel tot bestemmingsplanwijziging van het college gestemd. Een bijzonderheid omdat we als raad kaders hebben vastgesteld waarbinnen het college kan handelen of met moverende redenen kan afwijken. In dit geval waren we samen met de fracties van ABO en CDA niet overtuigd dat het college hieraan heeft voldaan. De SGP-fractie deed nog een verwoede poging om het voorstel van de eigen wethouder te redden maar de raad stemde in grote meerderheid tegen (6 voor en 11 tegen).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Tijdens de raadsvergadering van 24 september is de functieverandering van Kleine Woldweg 10 besproken. Op dit perceel is nu een varkenshouderij gevestigd en het perceel heeft dus een agrarische bestemming. De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend om dit te wijzigen naar een woonbestemming. Het huidige beleid geeft de mogelijkheid om maximaal twee woongebouwen te realiseren, maar volgens onderliggende berekeningen en taxaties is dit niet voldoende om de marktwaarde van de onderneming te compenseren. Daarom lag er een voorstel om vier woongebouwen toe te staan wat planologisch mogelijk is.

 

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)