cda gelderland

Minister van Nieuwenhuizen maakte afgelopen dinsdag bekend dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot ten minste november 2021. Een belangrijke reden hiervoor zijn fouten in de stikstofberekening.Voor zowel het vliegverkeer als het wegverkeer moeten de berekeningen opnieuw worden gedaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat hierdoor de stikstofdepositie veel hoger zal zijn. Dit zal met name op de Veluwe problemen opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de raadsvergadering van 5 maart heeft de gemeenteraad van Oldebroek besloten om een nieuwe school te bouwen in Oldebroek. Nieuwbouw voor basisschool ‘De Regenboog’ op de naastgelegen LHNO-locatie. Normaal gesproken zouden we daar een uitgebreid verslag van maken met verantwoording van gemaakte politieke keuzes. In deze tijd van ziekte en zorg vinden we dat echter niet zo belangrijk. De zorg voor elkaar, dat we met elkaar gezond blijven is nu het belangrijkste. We zijn blij te zien dat er allerlei initiatieven worden opgezet om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. Bijvoorbeeld Tienerhonk Oldebroek, waar jongeren aanbieden om te helpen bij een boodschap of klus. Als u hulp nodig hebt kunt u ook terecht op de landelijke site https://nietalleen.nl waar hulpvragen doorgespeeld worden naar kerken en plaatselijke organisaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Basisschool “De Regenboog” was aan renovatie toe. Hiervoor was een krediet van 1.2 miljoen beschikbaar. In de commissievergadering deed het college  een voorstel om een nieuwe school, tegenwoordig IKC (Integraal Kind Centrum) te realiseren, op het terrein van de voormalige huishoudschool, het naastgelegen terrein.  En hiervoor een krediet van 2.4 miljoen beschikbaar te stellen. Nieuwbouw heeft vele voordelen, je kunt dan alles aanpassen naar de eisen des tijds. Tijdens de commissievergadering kwamen een aantal knelpunten naar voren. Zoals wat gebeurt er met de huidige huurders, er ontbrak een asbestinventarisatie. De commissie was huiverig, vooral met de asbest waren de ervaringen met b.v. het gemeentehuis niet goed. In de afgelopen raadsvergadering heeft de wethouder hierop geantwoord en aangegeven, dat het moeilijk op voorhand te duiden is wat het exact gaat kosten. Er is wel een spanbreedte aangegeven, maar hier kunnen wij niet zoveel mee. Toegezegd is, dat alles vanuit de onderwijshuisvestingsreserve gefinancierd zal worden. Totaal is er in de raadsvergadering een budget van 2.4 miljoen beschikbaar gesteld. De SGP heeft in de raadsvergadering aangegeven, dat dit het budget is, en dat de school hiervoor gerealiseerd moet worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zonnepark Heidehoeksweg

De gemeenteraad heeft donderdag 5 maart jl. ingestemd met het bestemmingsplan Zonnepark Heidehoeksweg. Hiermee is weer een mooie stap gezetop weg naar een toekomst bestendige, klimaatneutrale energievoorziening in onze gemeente. De locatie van het zonnepark met een oppervlakte van circa 2,5 hectare is gelegen op een gedeelte van het voormalige recreatieterrein Heidehoek. Om tot de legalisatie van de huisvesting van arbeidsmigranten te komen op een gedeelte van het terrein, heeft de gemeente gezocht naar een totaalvisie voor deze, al jaren illegaal in gebruik zijnde locatie. Dit is nu gerealiseerd door het gedeelte wat bestemd was voor verblijfsrecreatie, te bestemmen voor huisvesting voor arbeidsmigranten en het andere deel zelf aan te kopen om daar het oprichten van een zonnepark mogelijk te maken. De raad heeft eerder al ingestemd met de aankoop van deze grond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Onze Oldebroeker ondernemers  en ZZP ers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

De VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kop veluwe

Op 26 september 2018 kreeg de gemeente Oldebroek een brief van provincie Gelderland dat ze bereid waren om de aanleg van de nieuwe afslag op de A28 over te nemen en alle risico’s voor haar rekening te willen nemen. In dezelfde brief werd gelijk melding gemaakt dat met Heerde en Hattem afspraken waren gemaakt om een verkenner in te zetten om naar de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op de Noord-Veluwe te kijken. Andere gemeenten werden gevraagd om daaraan mee te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 4630

OLDEBROEK - Op donderdag 5 maart nam de gemeenteraad een besluit over het initiatiefvoorstel van de VVD om de gemeentevlag van Oldebroek officieel te maken. De gemeentevlag had tot nu geen officiële status en was ook niet als dusdanig opgenomen in het vlaggenregister van de Hoge Raad van de Adel.

De vlag die de gemeente Oldebroek gebruikt, bestaat al sinds 1938 en werd ontworpen als defileervlag. In het kader van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd er in dat jaar namelijk een defileermars georganiseerd waarbij alle gemeenten vertegenwoordigd waren. Ook Oldebroek werd vertegenwoordigd, onder meer door deze vlag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De ChristenUnie is tijdens de afgelopen raadsvergadering tot haar doel gekomen m.b.t. het door de raad aangenomen voorstel van het college over ‘de scenario’s extra middelen sport en cultuur’. Het college stelde tijdens de afgelopen raadsvergadering van 5 maart voor om de subsidies voor sport en cultuur jaarlijks te indexeren met het inflatiepercentage. Verder staat er in het voorstel dat - met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 - een bedrag van structureel € 38.000,- per jaar beschikbaar wordt gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld door € 15.000,- meer te besteden aan sport en € 15.000,- voor muziekonderwijs plus een extra bedrag van € 8.000,- voor muziekverenigingen voor hun bijdrage aan het project ‘Meer muziek in de klas’. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groepsfoto rode kruis

Nieuwbouw regenboogschool op locatie oude “huishoudschool” in Oldebroek

De gemeente Oldebroek heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in passende en moderne huisvesting voor onze kinderen, leerkrachten en betrokkenen Door nieuwbouw van de Regenboogschool in Oldebroek op de locatie waar nu de oude LHNO school staat, komt er ook in Oldebroek een mooie nieuwe school, waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Voorafgaande aan de besluitvorming in de gemeenteraad kwamen er wel een aantal punten van bijzondere aandacht aan de orde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Klik op de playknop om het interview terug te luisteren

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Oldebroek

ELBURG/OLDEBROEK - De lokale SGP-jongeren Elburg/Oldebroek zullen vrijdagavond 6 maart 2020  in gesprek gaan met Kees van der Staaij over diverse politieke actuele onderwerpen! Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, zal aanwezig zijn om te spreken over thema’s als ‘voltooid leven’, ‘onrust onder boeren’ en ‘de toekomst van de EU na Brexit”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rood

OLDEBROEK - Op maandagavond 24 februari zijn fractieleden en bestuursleden van SGP Oldebroek op bezoek geweest bij het Rode Kruis, afdeling Elburg en Oldebroek. In het gebouw van het Rode Kruis, de voormalige huishoudschool, werden ze ontvangen door een gedeelte van het bestuur. Bevlogen werd uitgelegd dat het Rode Kruis van grote waarde is voor de gemeenschap, door onder meer hulp te verlenen bij (grote) evenementen. Maar de maatschappelijke functie gaat veel verder en is breder dan dat. Het ondersteunen van inwoners op het gebied van zelfredzaamheid en het in contact brengen van onder meer oudere bewoners, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele taken die de vele tientallen lokale vrijwilligers van het Rode Kruis belangeloos op zich nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over de woningnood in Gelderland. Voor starters, gezinnen en ouderen is het zeer lastig om een huis te vinden. Met alle gevolgen van dien.  Deze week lanceerden CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma samen met Rob Jetten een plan voor een grote nieuwe woonwijk in Almere van 25.000 woningen en daarbij een nieuwe metroverbinding met Amsterdam. In de Telegraaf stond op 18 februari een oproep van Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), om geen dag meer te verliezen en ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom) roept op om snel extra weilanden aan te wijzen voor de bouw van nieuwe woningen. Ook hier gaat het om enorme aantallen woningen die de komende jaren gebouwd moeten worden. Tot 2030 zou het om 1 miljoen woningen gaan, waarbij ongeveer de helft via uitbreiding in weilanden. Ook Bouwend Nederland geeft aan dat de woningbouw stagneert en dat er veel behoefte is aan nieuwe woningbouwlocaties, zeker ook in Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Oldebroek

ELBURG/OLDEBROEK - De lokale SGP-jongeren Elburg/Oldebroek zullen vrijdagavond 6 maart 2020  in gesprek gaan met Kees van der Staaij over diverse politieke actuele onderwerpen! Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, zal aanwezig zijn om te spreken over thema’s als ‘voltooid leven’, ‘onrust onder boeren’ en ‘de toekomst van de EU na Brexit”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dan

OLDEBROEK - Begin januari 2020 verscheen , naar aanleiding van een voorstel in de 2e Kamer, een artikel in de Stentor. In dit voorstel  worden mogelijkheden beschreven om deels woningnood op te lossen door permanente bewoning van recreatiewoningen te legaliseren. Op uitnodiging van de lokale fractievoorzitter Henk Kemp  kwam vrijdagavond 7 februari VVD Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis naar Oldebroek. Hij is o.a. aanvrager van het kamerdebat met staatssecretaris Stientje van Veldhoven omdat hij mogelijkheden ziet om het grote tekort aan woningen in Nederland deels op te lossen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Vanwege de volksgezondheid en de extreme overlast van de eikenprocessierups vorig jaar is de SGP akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van geld voor de aanpak van de bestrijding van deze rups door onder andere het gebruik van het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. De urgentie van de bestrijding van de eikenprocessierups is daarbij zwaarwegend. In het raadsdebat is de SGP nog op een viertal punten ingegaan. Daarbij zijn voor ons het bestrijdingsmiddel en de structurele gelden die gevraagd werden de belangrijkste punten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Nog één keer Vitens en precariobelasting. In een vorig artikel hebben wij uitleg gegeven over precariobelasting op het waterleidingnetwerk van Vitens en het beroep bij de rechter dat gewonnen is door Vitens waardoor de gemeente de belasting moet terugbetalen. Vitens heeft deze belasting echter al doorberekend aan haar klanten in Oldebroek. De fractie van ChristenUnie heeft bij het college aangedrongen om in gesprek te gaan met Vitens om te zorgen dat dit geld dat Vitens niet toekomt, of bij de gemeente of bij onze inwoners terugkomt. Vitens heeft besloten om de (doorberekende) precariobelasting terug te betalen aan haar klanten. Alle klanten zijn daar inmiddels over geïnformeerd.  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Aanleiding.

Eerder heeft de gemeenteraad van Oldebroek om goede redenen besloten om de huidige toe- en afrit van de A28 te verplaatsen richting het knooppunt Hattemerbroek. In verband echter met de toenemende filedruk op de A28, met name tijdens de avondspits richting Zwolle, maakt de ABO fractie zich steeds meer zorgen om de bereikbaarheid van de nieuw aan te leggen afslag Oldebroek / Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 02023

Met unanieme instemming heeft de gemeenteraad besloten om over te gaan tot invoering van diftar in onze gemeente. Een belangrijke stap om de hoeveelheid restafval te verminderen tot de afgesproken kilo’s in de VANG-doelstelling.
Om de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling van 100 kg in deze coalitie-periode en 30kg in 2025 te halen, moeten de nodige stappen genomen worden. Waar eerdere voorstellen om dit doel te bereiken in de afgelopen jaren als niet besluitrijp door de commissie teruggegeven werden aan het college, is er nu grote eenstemmigheid over de voorgestelde aanpak van het college.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mplein

Op donderdag 12 december is er in de raad van Oldebroek weer gesproken over de Revitalisering van het Meidoornplein. Na de eerste fase in 2015 - 2016 was het de bedoeling dat de ondernemers zelf de tweede fase voor hun rekening zouden nemen. De ChristenUnie was dan ook teleurgesteld dat het college met een voorstel kwam waar een budget van twee miljoen euro werd gevraagd . Aan de andere kant zien we ook wel de voordelen van het slopen van oude panden en verplaatsing van de Lidl en daardoor meer parkeergelegenheid. Met inachtneming van de randvoorwaarden die het college na de commissievergadering had opgesteld hebben we ingestemd met het voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)