Foto SGP Oldebroek

'De Oldebroeker SGP presenteert met trots haar top 5 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen'. Deze top 5 zal de voorhoede vormen van de SGP in de campagne. Het bestuur, selectie/adviescommissie en de leden hebben volmondig hun vertrouwen uitgesproken in deze kandidaten. Op de eerste plaats staat Erik Doornwaard. In maart dit jaar werd Erik al verkozen tot lijsttrekker van de SGP in Oldebroek. Inmiddels heeft hij met acht jaar raadslidmaatschap al de nodige ervaring. In het dagelijks leven is Erik docent Economie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2017 02 01 15.55.25

REGIO - De Gelderse ChristenUnie wil woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een debat over de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad. Vandaag is hiervoor een statendebat aangevraagd. De ChristenUnie heeft al eerder te kennen gegeven dat ze graag ziet dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld alvorens eventuele uitbreiding van vliegroutes van en naar Lelystad kan plaats vinden. Zonder herindeling is wat voor ons betreft de overlast te groot. Dit geldt niet alleen voor gemeenten op de Noord Veluwe, zoals in Wezep, Elburg, etc. maar ook voor gemeenten in de regio FoodValley, aldus Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Provinciale Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Regering en parlement lijden onder betekenisverlies. Dat is niet alleen lastig voor parlementsleden, maar ook voor veel burgers! Bij wie kunnen  burgers terecht met hun zorgen en verlangens? De verantwoordelijkheidsrelaties zijn schier onontwarbaar geworden. De Staatscommissie Parlementair Stelsel heeft geconstateerd dat leiding en macht steeds meer gespreid zijn geraakt. De in januari 2017 ingestelde Staatscommissie heeft de opdracht om te onderzoeken of ons parlementaire stelsel nog goed werkt en of het toekomstbestendig is. Veel beslissingen die belangrijk zijn voor het dagelijks leven van mensen worden niet meer door de nationale politiek genomen, maar steeds vaker door anderen, zoals de Europese Unie, gemeenten of provincies.Tegelijkertijd is de nationale politiek voor veel mensen nog steeds het richtpunt. Hoe gaat het parlement daarmee om?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wimmers

OLDEBROEK - Pierre Wimmers zal voor de gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker zijn van D66 Oldebroek. Wimmers is al sinds de jaren ’80 D66’er en heeft voor de partij vele rollen ingevuld. De laatste jaren is hij in Oldebroek voor de VVD actief geweest, vooral omdat D66 niet aanwezig was in de gemeente Oldebroek. Pierre heeft de leiding gehad in het schrijven van het verkiezingsprogramma “Denken, Durven Doen.” “Ook in Oldebroek moeten we ons sterk maken voor beter onderwijs, een duurzame economie en een sterkere democratie!” vertelt Wimmers. Oldebroek ligt prachtig gelegen aan de rand van de Veluwe, vlakbij de IJssel en op een steenworp afstand van steden als Zwolle, Kampen en Apeldoorn. Van die positie moeten we optimaal gebruik maken. D66 heeft de ambitie om 4000 extra woningen in deze mooi gelegen gemeente te ontwikkelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Men zegt wel eens:”Word bokser, dan heb je meer kans op slagen!”. Helaas gaat dat in onze gemeente niet lukken want een boksvereniging is er niet. Maar veel andere sportverenigingen zijn wel actief in Oldebroek. Afgelopen commissievergadering Samenleving & Bestuur spraken we met elkaar over de Sportnota. Dit document is opgesteld om te inventariseren welke sportverenigingen er zijn, wat hun aandachtspunten zijn voor de komende periode en welke ontwikkelingen er gewenst zijn voor de verschillende accommodaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Dinsdag 5 december bezocht de fractie van het CDA afdeling Oldebroek Van Werven, een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van infra en recycling. Samen met Ton van der Giessen, directeur van de Van Werven Groep, is de huidige situatie rond de afvalinzameling bekeken. Daarnaast is gesproken over de toekomst mogelijkheden van het bedrijf. Nu wordt per twee weken de groene container met het gft geleegd en de grijze container met het restafval. Maandelijks komen de wagens van Van Werven langs voor de blauwe papiercontainer. Voor klein chemisch afval en alles met een stekker kan men terecht bij de gemeentewerf. Glas kan in de glasbakken. Met wat daarnaast nog weggebracht wordt, kan     men tegen betaling naar de stortplaatsen aan de Middeldijk en de Bovendwarsweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20171121 202253

De fractie van de ChristenUnie is drie jaar geleden gestart met het regelmatig bezoeken van de dorpskernen binnen onze gemeente. We hebben de bedoeling om periodiek alle kernen van onze gemeente te bezoeken en met de inwoners in gesprek te gaan los van de actuele politieke agenda. Vaak zijn we dan in gesprek met vertegenwoordigers van dorpsgroepen, verenigingen of maatschappelijke instellingen. Dit levert - naast de vaak leuke gesprekken - nuttige informatie op voor ons raadswerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 oOLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 6 december zijn raadsleden van Lijst 7 en SGP te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek 1

'De SGP in Oldebroek is altijd glashelder geweest als het ging om het dossier Lelystad Airport: wij vinden dat het onze inzet moet zijn om overlast voor inwoners van de gemeente Oldebroek zo veel mogelijk te beperken. Dat is immers in het belang van onze inwoners. Dit hebben we laten blijken door een motie hieromtrent mede in te dienen en te steunen. In deze motie gaven we aan dat we ''de huidige voorgedragen routevarianten afwijzen vanwege de negatieve effecten op de leefbaarheid van de gemeente Oldebroek''. Ook gaven we in deze motie aan dat we ''geluidshinder zoveel mogelijk willen beperken''. Naast deze motie hebben we ons signaal kracht bijgezet door de visie van actiegroep Hoog over Wezep te delen met onze Tweede Kamerleden van de SGP, om zo vanuit landelijk druk uit te kunnen oefenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Lijsttrekker en bestuurslid PvdA Oldebroek

OLDEBROEK - Bert-Jan Dokter voert de lijst aan van de PvdA fractie afdeling Oldebroek voor de gemeentelijke verkiezingen op 21 maart 2018. Tijdens de algemene ledenvergadering is de huidige PvdA-fractieleider unaniem door de leden gekozen.

“Ik voel mij zeer vereerd door het in mij gestelde vertrouwen. Ik ga mij met hart en ziel inzetten om het ‘linkse tegengeluid’ binnen de gemeenteraad luid en duidelijk te laten horen.” Op plaats twee staat Jack Hellendoorn en op de derde plek Wim Kruis. De kandidatenlijst wordt gecomplementeerd door oud-raadslid Jennifer Zoombelt als lijstduwer.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

Enkele weken geleden heeft de gemeenteraad van Oldebroek besloten dat initiatiefnemers van het plan ‘Hart van Oosterwolde’ verder kunnen met de uitwerking van de plannen. Er is een plan op hoofdlijnen wat nu verder uitgewerkt moet worden. Daarna zal de gemeenteraad beoordelen of het plan binnen de gestelde kaders haalbaar is. De nieuwe manier van planvorming wat de ChristenUnie graag ziet is dat de samenleving zelf met plannen komt. Daar hebben ze in Oosterwolde wel heel ambitieus invulling aan gegeven. Dorpsbelangen Oosterwolde, dorpshuis de Heerdt, VSCO en Stichting Sportvoorziening Oosterwolde hebben een plan ontwikkeld dat op hoofdlijnen voorziet in de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum bij het sportpark de Heughte en herontwikkeling van locatie de Heerdt met woningbouw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De gemeenteraad heeft 16 november jl. de grondprijs vastgesteld van de benodigde gronden voor het seniorenproject ‘Wezeper Veste’. Met het vaststellen van de grondprijs is het laatste onderdeel om dit project mogelijk te maken ingevuld zodat de initiatiefgroep nu verder kan met de ontwikkeling van het plan. De ChristenUnie is blij met initiatieven vanuit de samenleving, zo ook met het plan voor de ‘Wezeper Veste’.  Een project waarin een groep senioren uit onze gemeente, samen met een projectontwikkelaar, bezig zijn met het realiseren van huisvesting die bij hun wensen past. We hebben in de afgelopen jaren menigmaal gesproken over passende huisvesting voor senioren. In het door de coalitie opgestelde bestuursakkoord spreken we erover, maar ook bij de behandeling van de woonvisie hebben we hier aandacht voor gevraagd. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66 vlieg

REGIO - Afgelopen zaterdag hebben de leden op het congres van D66 aangegeven dat voor Vliegveld Lelystad eerst het luchtruim heringedeeld moet worden, pas daarna kan het vliegveld open. Ook als dit betekent dat de opening van Vliegveld Lelystad uitgesteld moet worden. Alleen zo kan het vertrouwen in de besluitvorming en de overheid worden hersteld. Op het landelijke D66 congres in Leeuwarden is vliegveld Lelystad uitvoerig besproken. Een dialoog met honderden kritische D66-ers, die zich zorgen maken over hun leefomgeving. De onrust in de regio neemt toe door de onzorgvuldige communicatie, de kwaliteit van de inspraak, een onzorgvuldig uitgevoerde Milieu Effect Rapportage (MER) en daarboven op de voormalig staatsecretaris Dijksma die aangaf dat er een gebrek aan expertise was op het ministerie. Neem daar de piloten en luchtverkeersleiders bij die zeggen dat het gevaarlijker wordt, en het wantrouwen in het bestuur van de overheid wordt alleen maar groter.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 6543WEZEP - Het Tweede Kamerlid voor het CDA Mustafa Amhaouch was maandagavond 20 november, te gast bij de CDA afdeling Oldebroek in de Brinkhof in Wezep. Onderwerp van gesprek was de ontwikkeling van vliegveld Lelystad. Voordat Mustafa het woord kreeg van de voorzitter Klaas van Ommen was het eerst de beurt aan de actiegroep Hoog over Wezep. Bij monde van Gerard Buurse werd uitgelegd, wat volgens de actiegroep de gevolgen zullen zijn voor Wezep en omgeving wanneer op 1 april 2019 het vliegveld open gaat! Mustafa Amhaouch begon zijn verhaal met te vertellen, dat hij sinds drie weken het woordvoerderschap over dit onderwerp heeft en vooral is gekomen om te luisteren.

Foto's van de bijeenkomst

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

De gemeenteraad van Oldebroek heeft donderdagavond 16 november een klap gegeven op het plan Wezeper Veste. Hiermee is een voorlopig einde gekomen aan een chaotische procedure. De initiatiefnemers legden een kleine twee jaar geleden, bij de wethouder een plan neer om een hofje te bouwen met 10 woningen op het terrein van Slash. Ze informeerden naar de haalbaarheid, omdat het financieel voor hen wel uit moest kunnen. Na veel gereken en geteken kwam er  in 2017 een plan, dat direkt al bij de behandeling in de raad van 6 juli werd afgeschoten. Om een semi openbaar terrein te creëren tegen een bedrag van 1 euro ging de raad te ver. Er werd een amendement aangenomen om met name de grondprijs reëler te maken. De wethouder kwam daarna met een heel nieuw voorstel. Verwarring  alom. Tijdens de behandeling in de commissie Ruimte en Leefomgeving bleek, dat ook dit plan het niet zou worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

De initiatiefgroep Hart van Oosterwolde heeft een krediet gekregen van de gemeenteraad om de toekomstplannen voor het dorp uit te werken.Alleen de SGP stemt tegen. De VVD is groot voorstander van initiatieven uit de samenleving, ook als het een dergelijk groot plan ligt. Maar de risico’s zijn wel groter dan het overdragen van groenonderhoud. En de VVD is zich hier  goed bewust hiervan. Het dorpsplan behelst immers de bouw van een Multi functioneel Centrum met sporthal, kantine, kleedruimten enz, woningbouw, parkeergelegenheid, een JOP, grote parkeermogelijkheden, en nog veel meer. Tevens voorziet het plan in sloop van het huidige dorpshuis met de gymzaal, en woningbouw op die plek. En dit een plan van de inwoners notabene!

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Problemen zijn er om opgelost te worden. Daarbij is partijpolitiek niet van belang. Sterker nog: dat staat maar in de weg. Dat vond Van der Laan. Dit citaat kan ook voor onze plaatselijke politiek van toepassing zijn. In de raadsvergaderingen zien wij vaak dat politieke partijen elkaar vliegen afvangen of een lang verhaal afsteken met vooral het accent op de eigen politieke voorkeuren en belangen. De raad is echter niet bedoeld als verkiezingsdebat. Lijst 7 is van mening dat het lokale belang voorop moet worden gesteld. We willen meer democratie en minder politiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

chris

OLDEBROEK - Met Chris Spijkerboer (53) als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 kiest het CDA Oldebroek voor ervaring en continuïteit. Die lijn is ook terug te vinden in de rest van de lijst die tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is vastgesteld en waarop Renske van der Veen en Jan Dijkstra de eerste drie plekken completeren.

Tijdens de ledenvergadering is ook het verkiezingsprogramma voor de komende periode 2018-2022 vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat het CDA zich inzet voor basisvoorzieningen, zoals een school, sportvoorzieningen en een dorpshuis in iedere kern en een evenwichtige bijdrage in de zorg om zorgmijding te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 oOLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 15 november zijn raadsleden van PVDA en VVD te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de raadsvergadering van donderdag 9 november is de begroting 2018 van de gemeente Oldebroek unaniem vastgesteld. Er was veel overeenstemming onder de partijen en waardering dat er voor het derde jaar op rij een sluitende begroting voorlag zonder lastenverhogingen voor de inwoners. Aan het eind van de beraadslagingen verzuchtte een oppositiepartij: “Ach eigenlijk zijn we het over heel veel dingen wel met elkaar eens”. Een groter compliment kun je als college niet krijgen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)