14052018 Ondertekening bestuursovereenkomst

OLDEBROEK - ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’; deze titel geven de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en ABO mee aan de bestuursovereenkomst 2018-2022 die zij vanavond hebben ondertekend. De partijen zijn zeer tevreden met het bereikte akkoord. Het is een overeenkomst op hoofdlijnen waarin de belangrijkste thema’s zijn opgenomen die genoemd zijn in de raadsbrede bijeenkomst op

5 april 2018. Het akkoord geeft daarmee alle ruimte aan het nieuwe college om in samenspraak met bewoners en belangenbehartigers de verschillende thema's uit te werken. Engbert Jan Ruitenberg, fractievoorzitter ChristenUnie: “Dit doet wat ons betreft recht aan de bestuursstijl die wordt nagestreefd in Oldebroek; Oldebroek voor Mekaar”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oldebrvrij

OLDEBROEK - Vrijwilligers zijn onmisbaar. In verenigingen, sportclubs, de zorg of de buurt zetten zij zich in voor verschillende activiteiten. Ook zijn zij vaak een hulp voor naasten die zichzelf niet goed alleen kunnen redden. Daarom ondersteunt de gemeente Oldebroek vrijwilligers op verschillende manieren. ”Oldebroek is een actieve en maatschappelijk betrokken gemeente. Ik heb enorm veel waardering voor de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is. Hun belangeloze inzet voor dorpsgenoten is van onschatbare waarde; het geeft de gemeenschap kleur, zorgt voor verbinding en vertrouwen in elkaar. Dat we vrijwilligerswerk zo belangrijk vinden, vertaalt zich door in ons beleid. Zo passen we regels aan die het doen van vrijwilligerswerk belemmeren, leggen we verbindingen tussen organisaties en faciliteren wij met bijvoorbeeld een vrijwilligersverzekering en een gratis Verklaring Omtrent Gedrag. Ook kennen wij in onze gemeente  een speciale waardering in de vorm van een erepenning of Oldebroek voor Mekaar-beeldje.”, aldus wethouder Vos.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat het ontwerpjaarverslag/jaarrekening 2017 en de ontwerpliquidati ebegroting 2018 van Regio Noord-Veluwe gereed zijn. De stukken worden ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe op 2 juli 2018.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

inbraak

WEZEP - Na de informatieavond over inbraak en veiligheid in januari, organiseert de politie in samenwerking met de gemeente op woensdag 23 mei een informatieavond over WhatsApp buurtpreventie.Op de informatieavond in januari werden verschillende tips besproken over hoe u de kans op inbraak zo klein mogelijk maakt. WhatsApp buurtpreventie was één van de onderwerpen die aan bod kwam.  Dit blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk. Maar hoe neem je deel aan een WhatsApp-groep in je wijk? Hoe kun je zo’n groep starten en wat zijn eigenlijk de regels?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van b&w aan de raad en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 23 en 24 mei 2018 bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoek Chris Stoffer

OLDEBROEK - Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) uit Elspeet was dinsdagmiddag 8 mei op bezoek bij gemeente Oldebroek. Vorige maand is de heer Stoffer als Kamerlid geïnstalleerd. De heer Stoffer werd ontvangen door het college van B&W. Hij sprak daarnaast met verschillende inwoners en met medewerkers van de gemeente over duurzaamheid, Lelystad Airport en de A28. Een delegatie van Hoog over Wezep was aanwezig bij het gesprek met de heer Stoffer over de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport en de impact die dat heeft op de inwoners. Ook de overlast van de A28 die inwoners van Wezep ervaren is besproken met de voormalig directeur netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 17 mei 2018 is de derde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: info@ablboomverzorging.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Aanmelden kan tot en met woensdag 16 mei 2018 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nah info

WEZEP - De mantelzorgcursus is er speciaal voor partners en mantelzorgers die zorgdragen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De cursus is georganiseerd door Interakt Contour en Zorglandgoed Je Mantiendrai, in samenwerking met de Huiskamer van Wezep en het Sociaal Team Oldebroek.

Donderdag 12 april was de eerste cursusavond en ging over wat NAH-gedrag is en hoe hiermee om te kunnen gaan. De mantelzorgcursus is zowel afzonderlijk als volledig te volgen. Op de volgende data staat het vervolg van de cursus gepland:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Op een aantal (feest)dagen in het voorjaar zijn  hetgemeentehuis in Oldebroek, het Sociaal Team inDe Brinkhof en de gemeentewerf in Wezep gesloten.

Het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn gesloten op de volgende (feest)dagen:
• Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018
• Vrijdag 11 mei 2018

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Oldebroek wil een gemeente zijn waarin het voor iedereen goed wonen, leven en werken is. Maar wat hebben we daarvoor nodig? Die vraag kunnen inwoners het beste beantwoorden.

Daarom organiseert de gemeente in de komende maanden in elke dorpskern een bijeenkomst. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg vertelt graag meer over deze dorpsgesprekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF8577

OLDEBROEK - Samen met De Fietsersbond organiseren we op donderdag 7 juni een fietsinformatiedag voor senioren (65 plus). Deze fietsinformatiedag is een unieke eendaagse cursus rond het thema ‘veilig blijven fietsen’. Plezierig en veilig kunnen blijven fietsen vinden we, net als De Fietsersbond, belangrijk voor onze senior inwoners. Fietsen is gezond voor lichaam en geest, maar het fietsen wordt voor sommigen ook lastiger. Er verandert veel, op wegen en fietspaden, het is druk op de weg. En als we ouder worden, vinden we het soms moeilijker om op de fiets te stappen. Daarover gaat deze cursusdag!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De partijen hebben overeenstemming bereikt over onderwerpen waaraan zij de komende bestuursperiode aandacht gaan geven. Ook hebben de partijen afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Na de verkiezingen op 21 maart 2018 zijn door alle fracties in de gemeenteraad thema’s genoemd, die voor de bestuursperiode 2018-2022 belangrijk zijn voor de inwoners van onze gemeente. Over deze thema’s is gedebatteerd in een openbare raadsbijeenkomst op 5 april 2018. De partijen hebben de uitkomst van dat debat meegegeven voor de nieuwe bestuursovereenkomst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dhd12 052

Op vrijdag 4 mei 2018 herdenken we in Nederland alle oorlogsslachtoffers. Ook in de kernen Oldebroek, Oosterwolde en Wezep staan we hierbij stil. U bent van harte welkom om bij de herdenkingen aanwezig te zijn.

 In de kernen vinden de volgende stille tochten en kransleggingen plaats:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Horecaconvenant cafe de Passage 2 mei 2018

WEZEP -  Op 6 oktober 2017 is een drank- en horecavergunning verleend aan café De Passage, Zuiderzeestraatweg 618 in Wezep. Daarbij heeft burgemeester Hoogendoorn besloten om café De Passage voor zes maanden uit te sluiten van deelname aan het lokale horecaconvenant en de uitbaters van het café de mogelijkheid te bieden om te bewijzen dat zij op een juiste wijze het horecabedrijf kunnen exploiteren. Het café moest zich tijdens deze periode houden aan de sluitingstijden zoals vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Op doordeweekse dagen moest het café om 01.00 uur gesloten zijn en op zaterdagavonden om 00.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Van woensdag 2 mei tot en met dinsdag 12 juni 2018 ligt de Ontwerp Omgevingsvisie Oldebroek voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met Martine Emming of Jan Kaat, beiden te bereiken via tel. 0525 63 82 00 of via e-mail MEmming@oldebroek.nl of JKaat@oldebroek.nl. De Omgevingsvisie is ook te raadplegen via de website: http://www.broplan.nl/OV_Oldebroek/. De Omgevingsvisie Oldebroek heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Oldebroek. De visie geeft weer wat de ambitie van de gemeente Oldebroek is: optimaal inspelen op de kracht van de mensen, de pracht van het landschap, de unieke ligging en de ondernemingsgeest. De visie is opgesteld in samenspraak met belanghebbenden, bedrijven en inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OOSTERWOLDE - De Gemeente Oldebroek heeft meldingen ontvangen over ratten in de omgeving Schiksweg/Ebbenerve in Oosterwolde. De gemeente heeft maatregelen genomen en heeft tips hoe u mee kunt helpen om het aantal ratten in uw omgeving beperkt te houden.

De gemeente heeft afgelopen week 12 lokkisten met pindakaas geplaatst. Wanneer de ratten van het pindakaas gaan eten zullen de kisten worden voorzien van vallen. Ratten zijn slimme dieren: ze zullen niet zomaar van de pindakaas eten zo lang ze nog makkelijk bij ander voedsel kunnen komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 2128

OLDEBROEK - Twee inwoners van de gemeente Oldebroek ontvingen op donderdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikte de onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. De gedecoreerden, de heer Gerrit Jan Zieleman en mevrouw Mariëtte van der Kamp-De Graaff, zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen deze onderscheiding als dank voor hun trouwe inzet voor de samenleving. De gedecoreerden werden vroeg in de morgen thuis verrast door de burgemeester en wethouder Liesbeth Vos- van de Weg. Bij het gemeentehuis stonden familie, mede-vrijwilligers en andere belangstellenden vol verwachting op hen te wachten. Tijdens de bijeenkomst in de raadzaal spraak burgemeester Adriaan Hoogendoorn de te decoreren inwoners toe en reikte de Koninklijke onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit de Koning.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het droge voorjaar is een goede voedingsbodem voor de eikenprocessierups. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal en bezorgt mensen huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. Daarom is het belangrijk om te weten wat u kunt doen. De gemeente Oldebroek neemt maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken. De rups is zwart met geel en kenmerkt zich door de lange haren, de zogenoemde brandharen. Eikenprocessierupsen leven in groepen en maken op stammen of dikkere takken van eikenbomen grote nesten. Als u een nest ziet, dan kunt u dit melden bij de gemeente via tel. 0525 63 82 00. De gemeente schakelt een professioneel bedrijf in om de rupsen te bestrijden. Het is belangrijk dat u contact met de rups en de nesten vermijdt. Als het nest in een particuliere boom zit, zijn de kosten voor het verwijderen voor de inwoner.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nieuwe gemeenteraad

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 19 april 2018 verschillende besluiten genomen.

Onderzoek geloofsbrief, toelating en beëdiging raadslid J.T. de Nooijer (SGP)

Het op 21 maart gekozen raadslid de heer J.T. de Nooijer is toegelaten tot de gemeenteraad en beëdigd. Dit moest wachten tot deze vergadering omdat hij de vereiste leeftijd voor het raadslid­maat­schap van 18 jaar nog niet had bereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Heeft u in 2019 subsidie van de gemeente Oldebroek nodig? Dan kunt u dit aanvragen via www.oldebroek.nl. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 juni 2018 doet. Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling kan nemen. U ontvangt dan geen subsidie. Op de pagina over subsidie vindt u de actuele subsidieregeling, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal met uw DigiD als schriftelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)