participatie

OLDEBROEK - Ongeveer honderd ondernemers uit de gemeente Oldebroek schoven woensdag 4 februari aan in het PEC-stadion in Zwolle om van gedachten te wisselen over de nieuwe Participatiewet. Vanaf 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden op het terrein van werkgelegenheid en nodigde daarom de ondernemers uit om daar, bij samenwerkingspartner PEC Zwolle, van gedachten over te wisselen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Wegens werkzaamheden is het gemeentehuis in Oldebroek op vrijdag 13 februari vanaf 12.30 uur gesloten. Ook is de gemeente vanaf dit tijdstip niet bereikbaar via telefoon of e-mail. U kunt wel gebruik maken van de producten en diensten op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Via advertenties of reclamefolders bieden bureaus en makelaars zich aan om voor burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking van de gemeente. Argumenten zoals: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” worden gebruikt om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf week 6 laten de gemeente Oldebroek en de stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) metingen uitvoeren van allerlei gebouwen, wegen, met name later toegevoegde uitbreidingen. Het kan gebeuren dat ook bij uw woning of pand iemand langskomt om metingen te verrichten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cpo

OOSTERWOLDE - De gemeente Oldebroek heeft de locatie Roezemoes aan de Van Oldebarneveldweg 17 in Oosterwolde aangewezen als locatie voor een zelfbouwinitiatief. Een groep inwoners mag op deze locatie hun eigen starters- of seniorenwoning bouwen. Deze vorm van projectontwikkeling wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat mantelzorgers jaarlijks als blijk van waardering een verrassingsmand verstrekken. Dit staat in de regeling die de gemeente voor het mantelzorgcompliment heeft opgesteld. Mantelzorgers zijn van onschatbare
waarde. Zij zorgen voor en ondersteunen hun partners, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Naast de verstrekking van de mand zal de gemeente ervoor zorgen dat er regelmatig groepsactiviteiten voor mantelzorgers worden georganiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op de verkiezingsavond moeten dit keer de stemmen van twee verkiezingen worden geteld. Daarom is de gemeente Oldebroek op zoek naar tellers die na 21.00 uur de stembureauleden willen helpen met het vaststellen van de verkiezingsuitslag.De vergoeding bedraagt € 35,00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Eind januari verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagen van de gemeentelijke belastingen voor 2015. Voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen kunnen particulieren en ondernemers met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van die belastingen. Voor belastingen die zijn opgelegd aan een bedrijf wordt geen kwijtschelding verleend. Voor de afvalstoffenheffing voor extra afvalcontainers is ook geen kwijtschelding mogelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In februari zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 2 februari. Op de agenda: Start uitvoering pilots burgerbegroting Oosterwolde en ’t Loo (groenbeheer).
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal

OLDEBROEK - Afgelopen donderdag 22 januari vond de startbijeenkomst plaats over samenwerking tussen de partners van het Sociaal Team en de informele zorgorganisaties. Doel van deze bijeenkomst was om elkaars dienstverlening beter te leren kennen. Dit moet er aan bijdragen dat het sociaal team en de informele zorgorganisaties vragen van inwoners snel en adequaat beantwoorden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek besloot tijdens de raadsvergadering op 22 januari jl. in te stemmen met een Starterslening en een Duurzaamheidslening.

Starterslening
Het college van B&W stelde de raad voor om de Starterlening in de gemeente Oldebroek te introduceren. De raad stemde hier tijdens de raadsvergadering op 22 januari jl. mee in. “Ik ben verheugd met het besluit van de raad. De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk starters een kans krijgen op de koopwoningmarkt. Met behulp van de Starterslening kunnen zij vaak net dat beetje extra verantwoord lenen om een woning te kopen. Tegelijkertijd wordt met deze regeling de doorstroming op de woningmarkt bevordert.”, aldus wethouder Westerbroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Sinds 1 januari 2015 zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Meldpunt Loverboys en Jeugdprostitutie samengevoegd tot een nieuwe organisatie met de naam Veilig Thuis. Inwoners en medewerkers van sociaal maatschappelijke organisaties kunnen bij Veilig Thuis terecht met vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en loverboypraktijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de gemeente Oldebroek was de afgelopen jaren een daling te zien van het schadebedrag van de jaarwisseling. Dit jaar is voor het eerst weer een stijging te zien. Het schadebedrag was de vorige jaarwisseling rond de € 10.000,-. Dit jaar is dat bedrag gestegen naar € 12.745,-. Deze verhoging ligt vooral in de toename van het aantal vernielingen aan verkeersborden, afvalbakken en putten. Ook de stortkosten van het stookafval kwamen dit jaar hoger uit, door een toename in het stookafval.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u een agrarische bedrijfswoning en bent u benieuwd naar de mogelijkheden om deze om te zetten naar een plattelandswoning? De gemeente Oldebroek organiseert hierover op dinsdag 3 februari aanstaande een inloopavond. Er is een nieuw beleidskader opgesteld waaraan verzoeken om omzetting worden getoetst. Dit kader staat beschreven in de Beleidsnotitie plattelandswoning. Aanleiding voor deze notitie is de Wet plattelandswoning, die op 1 januari 2013 in werking is getreden. De wet laat ruimte aan gemeenten om voorwaarden te stellen aan de omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Donderdag 22 januari 2015, aanvang 19.30 uur, raadszaal gemeentehuis. Op de agenda staat, naast de vaste punten en de lijst van onderwerpen die bij hamerslag worden afgedaan, het voorstel over invoering van de duurzaamheidslening.

Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken voor deze raadsvergadering. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek tijdens de openingstijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdag 30 december 2014 heeft de gemeente Oldebroek een brief gestuurd naar ondernemers en werkgevers om hen te informeren over de Participatiewet.

In deze brief is per abuis het telefoonnummer van Alfred Helmholt, accountmanager werkgeversbenadering, verkeerd vermeld. Hij is te bereiken op telefoonnummer: 06 83 98 00 27.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u tussen 9 oktober 2007 en 30 januari 2014 een schriftelijk verzoek ingediend voor de aankoop van openbaar groen of is uw verzoek in deze periode afgewezen? Dan kunt u opnieuw uw verzoek indienen. Tot en met 30 juni 2015 behandelt de gemeente uw verzoek voor de oude, lagere verkoopprijs van € 50,- k.k. per m2 voor én achter de voorgevelrooilijn. Wanneer uw verzoek in de genoemde periode is afgewezen, dient u wel een nieuw verzoek in te dienen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In gesprek met ondernemend Oldebroek

OLDEBROEK - Deze avond staat in het teken van regionale sociaaleconomische ontwikkeling en arbeidsparticipatie in het bijzonder. Het doel van de participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Wat betekent de Participatiewet voor u? En hoe kan deze doelgroep een rol vervullen in het regionale bedrijfsleven? De gemeente Oldebroek gaat hierover graag met u als ondernemer in gesprek.
Daarom bentj u van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 4 februari 2015 in het IJsseldelta stadion van PEC Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OOSTERWOLDE - Komt u op dinsdag 13 januari a.s. naar de informatieavond over zelfbouw in Oosterwolde? Locatie Roezemoes, aan de Van Oldebarneveldweg 17 in Oosterwolde, is aangewezen als mogelijke locatie voor zelfbouw. Een groep inwoners mag hun eigen starters- of seniorenwoning bouwen. Het zelfbouwen met een groep wordt collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Bij een CPO-project bent u zelf de opdrachtgever. Door samen te bouwen met anderen, kunt u de kostprijs van uw woning lager houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 7 januari 2015 wordt de actie “Verdien geld met vuurwerkafval” gehouden samen met de inzameling van kerstbomen. Help jij ook mee om de straten weer schoon en veilig te maken na oud & nieuw? De zakken met vuurwerkafval en/of de kerstbomen kunnen van 13.30 uur tot 15.30 uur worden ingeleverd op de volgende locaties:
Noordeinde: voor dorpshuis Noorderhuukien
Oosterwolde: voor dorpshuis De Heerdt
Oldebroek: parkeerplaats bij De Talter
´t Loo: voor buurthuis ‘t Grinthuus
Wezep: parkeerplaats achterzijde Dorpshuis (Mariënrade)
Hattemerbroek: voor dorpshuis De Bouwakker

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)