takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 21 juni 2018 is de vierde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: info@ablboomverzorging.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Aanmelden kan tot en met woensdag 20 juni vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

WEZEP - Het ontwerp van de nieuwbouw voor Integraal Kindcentrum (IKC) Zuidwest in Wezep is gereed. In dit gebouw komen straks basisscholen De Bron en De Meidoorn en SKO, de aanbieder van kinder- en peuteropvang.

Het IKC wordt gerealiseerd op de huidige locatie van De Bron en de aangrenzende percelen, waar nu een gymzaal en een speeltuin op staan. Het ontwerp van het IKC (pdf, 6,3mb) is op 23 mei 2018 tijdens een informatiebijeenkomst aan de omwonenden gepresenteerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bewegen

OLDEBROEK - Op maandag 4 juni 2018 was de afsluitingsbijeenkomst van het eerste traject Bewegen Werkt. Dit is een traject voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en willen werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Bewegen Werkt van Ergo Control is in januari 2018 gestart in samenwerking met de gemeente Oldebroek. De bijeenkomsten worden gegeven door een gediplomeerd sport- en leefstijlcoach. Er wordt gewerkt in groepen, zo stimuleren de deelnemers elkaar en is het ook nog leuker. Deelnemers worden fysiek en mentaal sterker, waardoor er weer ruimte komt om vervolgstappen te gaan zetten richting vrijwilligers- of betaald werk. Bijzonder is dat deelnemers die starten al na enige weken kansen zien en pakken om hun doelen te gaan bereiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. De heer Harm Westerbroek neemt tijdens deze vergadering afscheid als wethouder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burg

OLDEBROEK -  Op donderdag 28 juni neemt burgemeester Adriaan Hoogendoorn met een informele bijeenkomst afscheid van Oldebroek. Als inwoner, vereniging, ondernemer of anders betrokkene bent u daarbij van harte welkom.

U bent welkom op deze inloopbijeenkomst van 17.00 – 20.30 uur in restaurant Coelenhage in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorps

OLDEBROEK -  Vorige week maandag is de gemeente Oldebroek gestart met de dorpsgesprekken. Het dorp Oldebroek was de eerste van de in totaal zes bijeenkomsten in deze weken voor de zomervakantie. Het dorp Oldebroek was de eerste van de in totaal zes bijeenkomsten in deze weken voor de zomervakantie.  Wat is er nodig voor een sociaal en leefbaar Oldebroek? Deze vraag staat centraal tijdens de dorpsgesprekken. Het gaat specifiek om zorg en ondersteuning, jeugdhulp en het meedoen in de maatschappij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

renovatie

OLDEBROEK - De renovatie van het gemeentehuis gaat in volle vaart. Op dit moment wordt ook gewerkt  aan het nieuwe entreebordes en een verbetering van de hellingbaan voor mindervaliden. Dat betekent dat de hoofdentree op noodzakelijke momenten wordt afgesloten. Dat gebeurt om veilig te kunnen werken én de overlast voor bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Als de hoofdentree dicht is kunt u gebruik maken van tijdelijke ingang aan de achterzijde van het gemeentehuis. Het adres van deze toegang is Van Sytzamalaan 3a.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

33775293 623653517970203 5926868638698045440 n

OLDEBROEK - De renovatie van het gemeentehuis is in volle gang. Meerdere gevels zijn inmiddels verwijderd, muren zijn gesloopt en vandaag wordt het bordes verwijderd. Een zware en luidruchtige klus!

Door deze werkzaamheden is de ingang van het gemeentehuis tijdelijk verplaatst naar de achterzijde van het gebouw. Dit staat aangegeven met borden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

plant

OLDEBROEK - De Japanse duizendknoop is een diepwortelende woekerplant die zich snel uitbreidt. In Nederland en ook in de gemeente Oldebroek.

De plant overwoekert andere beplanting en zorgt voor schade aan wegen, gebouwen en natuur. Daarom bestrijdt de gemeente de plant en zijn er tips voor inwoners voor het bestrijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - De komende jaren betaalt gemeente Oldebroek precariobelasting terug aan inwoners en bedrijven. Dit gebeurt via de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.

Hiermee vergoedt de gemeente de door Vitens doorbelaste precariobelasting. Gemeente Oldebroek brengt waterbedrijf Vitens precariobelasting in rekening voor het waterleidingnet, dat in gemeentegrond ligt. Het gaat om doorbelaste precariobelasting over de jaren 2016 tot en met 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Begin april 2018 startte de renovatie van het gemeentehuis. Tijdens sloopwerkzaamheden werd opnieuw asbest gevonden. Veiligheid en gezondheid voor omwonenden, bezoekers, medewerkers en bouwvakkers staan voorop. Extra saneringswerkzaamheden, een langere bouwperiode en hogere kosten zijn een gevolg van de nieuw aangetroffen asbest.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logohoe

OLDEBROEK - Van 17 mei tot 1 juni vindt de landelijke actie ‘NIXzonderID’ plaats. Tijdens deze actie wordt de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohol en tabak onder de aandacht gebracht. Ook in gemeente Oldebroek, in samenwerking met GGD Noord- en Oost-Gelderland en stichting Tactus.

Wat doet u als ouder? Mag uw kind thuis alcohol drinken en roken voor zijn of haar 18jaar? Of geldt bij u thuis ook de regel NIX18?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De gemeente en de provincie hebben subsidieregelingen voor goede initi ati even van inwoners.Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Dat is ‘Oldebroek voor Mekaar’. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisati es en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving. De gemeente wil initiatieven ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Daarvoor heeft de gemeente Oldebroek een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

14052018 Ondertekening bestuursovereenkomst

OLDEBROEK - ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’; deze titel geven de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en ABO mee aan de bestuursovereenkomst 2018-2022 die zij vanavond hebben ondertekend. De partijen zijn zeer tevreden met het bereikte akkoord. Het is een overeenkomst op hoofdlijnen waarin de belangrijkste thema’s zijn opgenomen die genoemd zijn in de raadsbrede bijeenkomst op

5 april 2018. Het akkoord geeft daarmee alle ruimte aan het nieuwe college om in samenspraak met bewoners en belangenbehartigers de verschillende thema's uit te werken. Engbert Jan Ruitenberg, fractievoorzitter ChristenUnie: “Dit doet wat ons betreft recht aan de bestuursstijl die wordt nagestreefd in Oldebroek; Oldebroek voor Mekaar”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oldebrvrij

OLDEBROEK - Vrijwilligers zijn onmisbaar. In verenigingen, sportclubs, de zorg of de buurt zetten zij zich in voor verschillende activiteiten. Ook zijn zij vaak een hulp voor naasten die zichzelf niet goed alleen kunnen redden. Daarom ondersteunt de gemeente Oldebroek vrijwilligers op verschillende manieren. ”Oldebroek is een actieve en maatschappelijk betrokken gemeente. Ik heb enorm veel waardering voor de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is. Hun belangeloze inzet voor dorpsgenoten is van onschatbare waarde; het geeft de gemeenschap kleur, zorgt voor verbinding en vertrouwen in elkaar. Dat we vrijwilligerswerk zo belangrijk vinden, vertaalt zich door in ons beleid. Zo passen we regels aan die het doen van vrijwilligerswerk belemmeren, leggen we verbindingen tussen organisaties en faciliteren wij met bijvoorbeeld een vrijwilligersverzekering en een gratis Verklaring Omtrent Gedrag. Ook kennen wij in onze gemeente  een speciale waardering in de vorm van een erepenning of Oldebroek voor Mekaar-beeldje.”, aldus wethouder Vos.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat het ontwerpjaarverslag/jaarrekening 2017 en de ontwerpliquidati ebegroting 2018 van Regio Noord-Veluwe gereed zijn. De stukken worden ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe op 2 juli 2018.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

inbraak

WEZEP - Na de informatieavond over inbraak en veiligheid in januari, organiseert de politie in samenwerking met de gemeente op woensdag 23 mei een informatieavond over WhatsApp buurtpreventie.Op de informatieavond in januari werden verschillende tips besproken over hoe u de kans op inbraak zo klein mogelijk maakt. WhatsApp buurtpreventie was één van de onderwerpen die aan bod kwam.  Dit blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk. Maar hoe neem je deel aan een WhatsApp-groep in je wijk? Hoe kun je zo’n groep starten en wat zijn eigenlijk de regels?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van b&w aan de raad en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 23 en 24 mei 2018 bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoek Chris Stoffer

OLDEBROEK - Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) uit Elspeet was dinsdagmiddag 8 mei op bezoek bij gemeente Oldebroek. Vorige maand is de heer Stoffer als Kamerlid geïnstalleerd. De heer Stoffer werd ontvangen door het college van B&W. Hij sprak daarnaast met verschillende inwoners en met medewerkers van de gemeente over duurzaamheid, Lelystad Airport en de A28. Een delegatie van Hoog over Wezep was aanwezig bij het gesprek met de heer Stoffer over de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport en de impact die dat heeft op de inwoners. Ook de overlast van de A28 die inwoners van Wezep ervaren is besproken met de voormalig directeur netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 17 mei 2018 is de derde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: info@ablboomverzorging.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Aanmelden kan tot en met woensdag 16 mei 2018 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)