koningsdag

OLDEBROEK - Ook dit jaar zijn er veel activiteiten op Koningsdag in onze gemeente. Het college van B&W bezoekt een aantal festiviteiten in verschillende kernen van de gemeente.

Het is een jarenlange traditie dat de Koning wordt toegezongen op Koningsdag: de aubade. De burgemeester treedt op als vertegenwoordiger van de Koning en is daarom aanwezig bij de volgende aubades:

Lees meer >

OLDEBROEK - In het najaar van 2016 kunnen inwoners van de gemeente Oldebroek openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s aanvragen. Deze oplaadpalen worden aan de openbare weg geplaatst, zodat ook andere e-rijders hiervan gebruik kunnen maken. Met dit initiatief wil de gemeente stimuleren dat meer inwoners elektrische auto’s gaan rijden. De gemeente besteedt de aanvraag en plaatsing van de openbare oplaadpalen uit aan een marktpartij. Inwoners dienen hun aanvraag in bij deze partij, vervolgens sturen zij de aanvraag naar de gemeente. De gemeente keurt de aanvraag goed als er geen mogelijkheid is om op eigen terrein een oplaadpaal te plaatsen. Als tweede voorwaarde geldt dat er in de buurt onvoldoende openbare oplaadpalen zijn. Op de website http://openbaarladen.nl staat meer informatie over openbare oplaadpunten. In het najaar kunnen inwoners daar hun aanvraag indienen.

Lees meer >

‘Vitaal Oldebroek’

Dat Oldebroek een gemeente is die samenwerken met inwoners en andere gemeenten hoog in het vaandel heeft staan, laat de Perspectievennota 2017 zien. In deze nota doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor het gemeentelijke beleid voor 2017. Het werken vanuit het motto Oldebroek voor Mekaar staat hierin centraal. Het college wil dat doen door nog meer aan te sluiten bij ideeën van inwoners. Ook het streven naar duurzaamheid en het bevorderen van de economie zijn ambities van Oldebroek. De Perspectievennota 2017 ‘Vitaal Oldebroek’ geeft de gemeenteraad inzicht in de beleidsvoornemens van het college en met welke (financiële) middelen dat kan.

Lees meer >

WEZEP - Op 14 april 2016 hebben burgemeester Hoogendoorn en de eigenaren van WEL WONEN BV uit Zwartsluis een overeenkomst getekend. De eigenaren van WEL WONEN BV, de gebroeders Terwel, hebben hun pand aan de Klompenmakersweg in Wezep beschikbaar gesteld voor verhuur aan vergunninghouders. Via de overeenkomst is geregeld dat de Eritrese vrouwen die momenteel in het pand verblijven, drie jaar gegarandeerd zijn van woonruimte. Ook zijn er afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking tussen beide partijen.

Lees meer >

OLDEBROEK - Op donderdag 21 april 2016 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Op de agenda staan dit keer, naast de vaste punten, alleen voorstellen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Lees meer >

OLDEBROEK - U kunt uw tak- en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente vier keer per jaar organiseert. Op donderdag 21 april 2016 is de tweede ronde. Wilt u uw tak- en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: abl.ede@hetnet.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Of telefonisch via (0318) 61 42 27. Aanmelden kan tot en met woensdag 20 april 2016 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

OLDEBROEK - Op 6 april 2016 sprak de gemeenteraad uit het beleid voor Functieverandering Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) te willen wijzigen. Het beleid is gedateerd en de uitgangspunten van het beleid passen niet meer bij ontwikkelingen in het buitengebied. Er wordt nieuw beleid voorbereid.

Lees meer >

OLDEBROEK - Wie een woning wil huren, kan in gemeente Oldebroek terecht bij de woningcorporaties Uwoon, Deltawonen en Omnia Wonen. Soms kunnen bewoners door allerlei redenen hun huur niet op tijd betalen. Vanuit het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Oldebroek slaan de woningcorporaties, maatschappelijke organisatie Stimenz en de gemeente de handen ineen om huurproblemen te voorkomen. Wethouder Liesbeth Vos: ”In het belang van huurders hebben we de samenwerking opgezocht om op tijd actie te kunnen ondernemen bij betalingsachterstanden. Op deze manier helpen we huurders om schulden te voorkomen.”

Lees meer >

OLDEBROEK - Op woensdag 6 april 2016 vond het raadgevend referendum plaats over de Associatieovereenkomst met Oekraïne. De voorlopige uitslag is bekend. Kiesgerechtigden (aantal opgeroepen om te stemmen) 17.638

Voor 1894 36,9%
Tegen 3210 62,5 %
Blanco stemmen 34 0.7%
Geldige stemmen 5138 99,5 %
Ongeldige stemmen 28 0.5%
Opkomst 5166 29,3 %

OLDEBROEK - Stichting Natuurkracht Oldebroek stimuleert samenwerking tussen organisaties om zo samen het vestigingsklimaat van de gemeente Oldebroek aantrekkelijker te maken. De stichting heeft hiervoor input van organisaties binnen de gemeente Oldebroek hard nodig om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van ondernemers, verenigingen en instellingen.

Daarom heeft de stichting Natuurkracht Oldebroek een enquête opgesteld. Ondernemers, verenigingen en instellingen worden opgeroepen de enquête, die uit dertien korte vragen bestaat, in te vullen. Klik op deze link om de qnuête in te vullen.

MEZZO JH VISUAL

OLDEBROEK - Mantelzorgers verrichten een onschatbare taak in onze samenleving. Ze geven ondersteuning en zorg aan familieleden, vrienden en/of buren. Een kwetsbare groep onder hen zijn jonge mantelzorgers. Deze jongeren zorgen voor een medegezinslid (ouder, broer of zus) dat langdurig hulp nodig heeft. Jonge mantelzorgers lopen het risico dat het opgroeien niet vlekkeloos verloopt. De kans dat ze vastlopen of overbelast raken is groot. Wethouder Liesbeth Vos, die verantwoordelijk is voor maatschappelijke ontwikkeling: “Onze consulenten informele ondersteuning gaan extra aandacht geven aan jonge mantelzorgers. Daar ben ik blij mee. Ik gun iedere jongere een goede basis. Als ze – als jonge mantelzorger - tegen problemen aanlopen, dan kunnen wij helpen bij het regelen van ondersteuning door familie, vrienden of buren.”

Lees meer >

Wethouder verwelkomt Olbotec

WEZEP - Vorige week verwelkomde wethouder Westerbroek het Oldebroekse bedrijf Olbotec op het bedrij-venterrein Wezep - Noord. Olbotec is het bedrijf van Beerd en Yvonne van den Bosch. Olbotec vestigt zich in de loop van dit jaar op het bedrijventerrein aan de Rondweg in Wezep. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels in volle gang. Olbotec, voluit Oldebroek Bosch Techniek, voorziet in grondwerken, openbare verlichting, kabelwer-ken en verkeersregelinstallaties. Hierbij gaan ze zo duurzaam mogelijk te werk, onder andere door met hun eigen Ledverlichting genaamd Ribolighting te werken. Olbotec werkt veel in Zwolle en in Apeldoorn en daarom is deze locatie, in de oksel van de A28 en de A50, een mooie uitvalbasis. Zeker met het oog op een nieuwe aansluiting op de A28 is Olbotec straks erg goed bereikbaar.

Lees meer >

Naturalisatie 31 maart 2016

OLDEBROEK - Op 31 maart 2016 zijn mevrouw Josephine Kamara en mevrouw Oratai Meijers tot Nederlander genaturaliseerd. Zij mogen zich nu officieel Nederlander noemen. Dit werd bekend gemaakt door burgemeester Adriaan Hoogendoorn in het bijzijn van enkele familieleden en vrienden.

Lees meer >

OLDEBROEK - Voor het raadgevend referendum op 6 april 2016 zijn onderstaande stemlokalen in de gemeente Oldebroek geopend.

1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1*

2. De Hullen, Stationsweg 20 *

3. De Heerdt, Schiksweg 27*

Lees meer >

OLDEBROEK - Woningaanpassingen, voorkomen van ongelukjes, woninginbraken en babbeltrucs; ze komen allemaal voorbij op de informatieavonden veilig wonen op 11 april en 10 mei aanstaande. SWO, Careander, Icare, Viattence en de gemeente Oldebroek hebben de handen ineengeslagen met het project Gewoon Gemak. Hiermee willen ze inwoners van de gemeente Oldebroek informeren over veiligheid in en om de woning en veilig bankieren De meeste mensen blijven natuurlijk het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis wonen. Mensen kunnen hun huis met simpele ingrepen vaak veel veiliger maken. Een kleedje nodigt uit tot struikelen en een badkamervloer kan zomaar een uitglijer veroorzaken. Een donker steegje is aantrekkelijk voor inbrekers en als u onzeker bent over bankieren maakt dit misbruik ervan gemakkelijker. Met eenvoudige maatregelen en vooral door meer bewustzijn kunt u uw veiligheid verbeteren en u veel ellende besparen. SWO, Careander, Icare, Viattence en de gemeente Oldebroek werken samen om mensen te stimuleren veilig te blijven wonen.

Lees meer >

input

OLDEBROEK - Op 6 april mag u weer stemmen. Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? U stemt voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

Lees meer >

OLDEBROEK - Voetbalvereniging WHC, horeca, ondernemers, kerken, predikanten en verschillende inwoners; allen zijn ze van mening dat jongeren de toekomst hebben en dat ze gezamenlijk wat extra’s voor de jeugd willen betekenen. Dat is de conclusie uit het verslag van Straathoekwerk Nummer 13. Dit verslag werd onlangs gedeeld met het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek. “Openheid, verantwoordelijkheid nemen en zingeving vormen de rode draad in de acties en activiteiten die zijn ontstaan”, vat de burgemeester samen.

Lees meer >

beeld

OLDEBROEK - Op maandag 21 maart ontving de gemeente Oldebroek het kunstwerk ‘DEURGOAN’. Wethouder Willem Krooneman van Elburg overhandigde het aan burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek in de hal van het gemeentehuis.

Krooneman deed dit namens de regionale werkgroep SAMENMAKENWIJ over burgerkracht. Dit project loopt ten einde, maar het is de bedoeling dat het proces van samenwerking met inwoners lokaal doorgaat. Het kunstwerk - dat bestaat uit drie in elkaar verstrengelde werktuigen – staat hiervoor symbool. Marjan Heijmans, beeldend kunstenares uit Putten heeft de beelden gemaakt.

Lees meer >

Wandelbrug Wezepsche heide2

WEZEP - Vlakbij het station in Wezep, op het terrein van Vitens, komt een mooie wandelbrug. De brug maakt het mogelijk om rechtstreeks vanaf het NS-station, via het Vitens-terrein naar de Wezepsche heide te wandelen. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project om NSstation Wezep en de stationsomgeving veilig en van deze tijd te maken. Maandag 23 maart werden verschillende onderdelen van de brug geplaatst.

Lees meer >

1 reactie

input

OLDEBROEK - Op 6 april 2016 is het raadgevend referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. Wilt u meer weten over dit referendum? Kijk dan op de website van de Referendumcommissie.

Lees meer >