OLDEBROEK - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek heeft het beleidsplan sociaal domein vastgesteld. Het beleidsplan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. In het plan staat op welke wijze de gemeente invulling wil geven aan de veranderingen in de jeugdhulp, zorg en werk en inkomen die per 1 januari 2015 ingaan. Uitgangspunt is dat de gemeente met de Oldebroekse samenleving werkt aan een zelfredzame en samenredzame gemeenschap waarbij inwoners, indien nodig, tijdige en juiste ondersteuning krijgen op het gebied van jeugd, zorg en werk en inkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Graag nodigt het college van B&W u als ondernemer uit voor een ontmoetingsmoment waar met elkaar op informele wijze van gedachten gewisseld kan worden over zaken die u bezig houden.

Datum: Maandag 3 november 2014
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

OLDEBROEK - U kunt uw tak- en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente vier keer per jaar organiseert. Op donderdag 30 oktober 2014 is hiervan de derde ronde. Wilt u uw tak- en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: abl. ede@hetnet.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode of dit telefonisch via (0318) 614227. Het aanmelden kan tot en met woensdag 29 oktober 2014 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erica

WEZEP - De gemeente Oldebroek is sinds 1 oktober eigenaar van de Erica Terpstrahal in Wezep. In de weken daarna is hard gewerkt om deze sporthal bedrijfsklaar te maken. De sportverenigingen en de scholen kunnen vanaf maandag 20 oktober weer gebruik maken van deze prachtige accommodatie. Intussen zijn ook de voorbereidingen gestart voor de verbouwing van de Erica Terpstrahal. Die verbouwing gebeurt in twee fasen en moet medio 2016 afgerond zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Naturalisatie

OLDEBROEK - Op maandag 13 oktober 2014 zijn twee inwoners uit de gemeente Oldebroek tot Nederlander genaturaliseerd. Dit werd in het bijzijn van familie bekend gemaakt door burgemeester mr. A. Hoogendoorn.

Dit keer was het de eer aan mevrouw Saidi afkomstig uit Iran, en mevrouw Barcelos Amorim afkomstig uit Brazilië. Nadat ze beiden de verklaring van verbondenheid hadden afgelegd, ontvingen zij uit handen van burgemeester mr. A. Hoogendoorn de schriftelijke “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap”. Daarmee zijn zij nu formeel Nederlander.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boa

OLDEBROEK - De gemeenten Oldebroek, Hattem, Heerde, Epe, Elburg en Nunspeet (gebied politieteam Noord Veluwe) gaan samenwerken bij de inzet van Boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren). Hiertoe hebben de burgemeesters van deze gemeenten vandaag in Nunspeet een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De samenwerking vloeit voort uit het Integraal Veiligheidsplan Noord Veluwe 2012-2015. Daarin is afgesproken om te onderzoeken of Boa’s ruimer en meer ingezet kunnen worden in de gemeenten. Toezicht en handhaving dragen bij aan veilige en gezonde samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De sportverenigingen in de gemeente Oldebroek hebben het college van burgemeester en wethouders geadviseerd over de herverdeling van het subsidiebudget sport. Het advies is voorbereid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de binnen- en buitensportverenigingen. Het college stemde op 23 september jl. in met dit advies en heeft veel waardering voor de wijze waarop de sportverenigingen hun bijdrage hebben geleverd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf 15 oktober 2014 kunnen inwoners van de gemeente Oldebroek in één dag een omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen verkrijgen. Dit kan omdat de aanvrager zorgt dat de behandeling eenvoudiger is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De donkere dagen staan weer voor de deur. Een periode waarin inbrekers graag hun slag slaan. Slachtoffer worden van een woninginbraak is ingrijpend. Inbrekers nemen niet alleen waardevolle spullen mee, maar beschadigen ook het gevoel van veiligheid. De aanpak van woninginbraken heeft daarom hoge prioriteit bij de politie en gemeente. Het is dan ook goed om te zien dan in de eerste helft van 2014 een daling in het aantal woninginbraken te zien is! Toch zijn we er nog niet. De komende weken gaan politie en de gemeente samen op pad om woningen te controleren op inbraakgevoeligheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tour

OLDEBROEK - De nieuwe wethouders van de gemeente Oldebroek, Liesbeth Vos, Lydia Groot en Harm Westerbroek zijn in september op zomeravondtour geweest. Samen met burgemeester Adriaan Hoogendoorn en gemeentesecretaris Bert Brand hebben zij de inwoners opgezocht en plezierige gesprekken gevoerd. Het college waardeert de inbreng van de inwoners zeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

download

ÒLDEBROEK - Op 6 oktober 2014 tekenen alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten het tweede convenant Middelenvrije School.

Het doel van het convenant is om jongeren, in de veilige omgeving van de school niet in aanraking te laten komen met schadelijke middelen. Met de voortzetting van het eerste alcoholconvenant uit 2011 naar een tweede convenant Middelenvrije School wordt de strijd tegen alcohol en - nu ook – tabak en drugs verscherpt op de scholen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

StopInbraak

OLDEBROEK - Woninginbraken zijn een probleem van deze tijd. Bewoners rond de Bovendwarsweg in Oldebroek hebben naar aanleiding van meerdere recente woninginbraken en een woningoverval ondersteuning aan de gemeente gevraagd bij de vraag wat zij kunnen doen om zich veiliger te voelen in hun eigen woning en in hun buurt. De gemeente gaat graag op deze vraag in en organiseert in samenwerking met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een informatieavond Buurtveilig. Deze avond vindt plaats op woensdag 8 oktober om 19.00 uur in Kulturhus de Talter.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek houdt vanaf 2 oktober 2014 op verschillende plekken in de dorpen spreekuur. Inwoners kunnen er aan medewerkers van de gemeente vragen stellen over de veranderingen op het gebied van werk en inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning. Het zijn spreekuren zonder afspraak. Vragenstellers hoeven van tevoren geen afspraak te maken.

Zorg, werk en jeugdhulp na 1 januari
Het spreekuur is bedoeld voor inwoners die vragen hebben over wat er voor hen verandert. Wellicht leven er vragen over bij wie ze terecht kunnen na 1 januari 2015. Tijdens het spreekuur kunnen inwoners hun vragen persoonlijk stellen aan een medewerker van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Ik heb me aangemeld voor Burgernet, doet u dat ook? Dit is de boodschap die burgemeester Hoogendoorn afgeeft in de brief die deze week alle bewoners van de gemeente Oldebroek thuis gestuurd krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Sinds 2012 loopt het project om het beheer van openbare speelplekken in de gemeente Olde-broek over te dragen aan de inwoners. Een werkgroep met betrokken vrijwilligers heeft hierin al veel werk verzet. De laatste stap is het oprichten van een stichting of vereniging voor de speelplekken.

Samen met de gemeente bereidt de werkgroep dit voor. Voor deze stichting/vereniging zijn enthousiaste en betrokken bestuursleden nodig. De leden van de stichting/vereniging dragen zorg voor het dagelijkse beheer van de speelplekken. Hiervoor heeft de raad een bedrag van € 90.000,- per jaar beschikbaar gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2015. In de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ werd verwacht dat het sluitend maken van de begroting 2015 niet eenvoudig zou zijn. Het resultaat is bereikt door het beschikbare budget voor personeel te verlagen en door een eenmalige bijdrage uit de Algemene Reserve.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek organiseert twee bijpraatsessies over de lokale veranderingen in het sociaal domein:
- donderdag 16 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in dorpshuis Wezep
- maandag 20 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Oldebroek.
Organisaties die hiervoor nog geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Tijdens deze sessies informeert de gemeente u o.a. over de lokale invulling van de toegang tot ondersteuning bij werk & inkomen, jeugdhulp, zorg en welzijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bk

OLDEBROEK - De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken. In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Oldebroek. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Onlangs kreeg Oldebroek een verzoek van het COA een asielzoekerscentrum te mogen vestigen aan de Bovendwarsweg 83. In het licht van de mondiale situatie wil het college van Oldebroek haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en staat positief tegenover de vestiging van een asielzoekerscentrum in Oldebroek. Het COA ziet na overleg en onderzoek van hun verzoek af.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Donderdag 2 oktober 2014, 19.30 uur, vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. Dit is een openbare vergadering. U bent van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)