OLDEBROEK - Op de verkiezingsavond moeten dit keer de stemmen van twee verkiezingen worden geteld. Daarom is de gemeente Oldebroek op zoek naar tellers die na 21.00 uur de stembureauleden willen helpen met het vaststellen van de verkiezingsuitslag.De vergoeding bedraagt € 35,00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Eind januari verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagen van de gemeentelijke belastingen voor 2015. Voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen kunnen particulieren en ondernemers met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van die belastingen. Voor belastingen die zijn opgelegd aan een bedrijf wordt geen kwijtschelding verleend. Voor de afvalstoffenheffing voor extra afvalcontainers is ook geen kwijtschelding mogelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In februari zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 2 februari. Op de agenda: Start uitvoering pilots burgerbegroting Oosterwolde en ’t Loo (groenbeheer).
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal

OLDEBROEK - Afgelopen donderdag 22 januari vond de startbijeenkomst plaats over samenwerking tussen de partners van het Sociaal Team en de informele zorgorganisaties. Doel van deze bijeenkomst was om elkaars dienstverlening beter te leren kennen. Dit moet er aan bijdragen dat het sociaal team en de informele zorgorganisaties vragen van inwoners snel en adequaat beantwoorden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek besloot tijdens de raadsvergadering op 22 januari jl. in te stemmen met een Starterslening en een Duurzaamheidslening.

Starterslening
Het college van B&W stelde de raad voor om de Starterlening in de gemeente Oldebroek te introduceren. De raad stemde hier tijdens de raadsvergadering op 22 januari jl. mee in. “Ik ben verheugd met het besluit van de raad. De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk starters een kans krijgen op de koopwoningmarkt. Met behulp van de Starterslening kunnen zij vaak net dat beetje extra verantwoord lenen om een woning te kopen. Tegelijkertijd wordt met deze regeling de doorstroming op de woningmarkt bevordert.”, aldus wethouder Westerbroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Sinds 1 januari 2015 zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Meldpunt Loverboys en Jeugdprostitutie samengevoegd tot een nieuwe organisatie met de naam Veilig Thuis. Inwoners en medewerkers van sociaal maatschappelijke organisaties kunnen bij Veilig Thuis terecht met vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en loverboypraktijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de gemeente Oldebroek was de afgelopen jaren een daling te zien van het schadebedrag van de jaarwisseling. Dit jaar is voor het eerst weer een stijging te zien. Het schadebedrag was de vorige jaarwisseling rond de € 10.000,-. Dit jaar is dat bedrag gestegen naar € 12.745,-. Deze verhoging ligt vooral in de toename van het aantal vernielingen aan verkeersborden, afvalbakken en putten. Ook de stortkosten van het stookafval kwamen dit jaar hoger uit, door een toename in het stookafval.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u een agrarische bedrijfswoning en bent u benieuwd naar de mogelijkheden om deze om te zetten naar een plattelandswoning? De gemeente Oldebroek organiseert hierover op dinsdag 3 februari aanstaande een inloopavond. Er is een nieuw beleidskader opgesteld waaraan verzoeken om omzetting worden getoetst. Dit kader staat beschreven in de Beleidsnotitie plattelandswoning. Aanleiding voor deze notitie is de Wet plattelandswoning, die op 1 januari 2013 in werking is getreden. De wet laat ruimte aan gemeenten om voorwaarden te stellen aan de omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Donderdag 22 januari 2015, aanvang 19.30 uur, raadszaal gemeentehuis. Op de agenda staat, naast de vaste punten en de lijst van onderwerpen die bij hamerslag worden afgedaan, het voorstel over invoering van de duurzaamheidslening.

Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken voor deze raadsvergadering. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek tijdens de openingstijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdag 30 december 2014 heeft de gemeente Oldebroek een brief gestuurd naar ondernemers en werkgevers om hen te informeren over de Participatiewet.

In deze brief is per abuis het telefoonnummer van Alfred Helmholt, accountmanager werkgeversbenadering, verkeerd vermeld. Hij is te bereiken op telefoonnummer: 06 83 98 00 27.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u tussen 9 oktober 2007 en 30 januari 2014 een schriftelijk verzoek ingediend voor de aankoop van openbaar groen of is uw verzoek in deze periode afgewezen? Dan kunt u opnieuw uw verzoek indienen. Tot en met 30 juni 2015 behandelt de gemeente uw verzoek voor de oude, lagere verkoopprijs van € 50,- k.k. per m2 voor én achter de voorgevelrooilijn. Wanneer uw verzoek in de genoemde periode is afgewezen, dient u wel een nieuw verzoek in te dienen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In gesprek met ondernemend Oldebroek

OLDEBROEK - Deze avond staat in het teken van regionale sociaaleconomische ontwikkeling en arbeidsparticipatie in het bijzonder. Het doel van de participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Wat betekent de Participatiewet voor u? En hoe kan deze doelgroep een rol vervullen in het regionale bedrijfsleven? De gemeente Oldebroek gaat hierover graag met u als ondernemer in gesprek.
Daarom bentj u van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 4 februari 2015 in het IJsseldelta stadion van PEC Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OOSTERWOLDE - Komt u op dinsdag 13 januari a.s. naar de informatieavond over zelfbouw in Oosterwolde? Locatie Roezemoes, aan de Van Oldebarneveldweg 17 in Oosterwolde, is aangewezen als mogelijke locatie voor zelfbouw. Een groep inwoners mag hun eigen starters- of seniorenwoning bouwen. Het zelfbouwen met een groep wordt collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Bij een CPO-project bent u zelf de opdrachtgever. Door samen te bouwen met anderen, kunt u de kostprijs van uw woning lager houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 7 januari 2015 wordt de actie “Verdien geld met vuurwerkafval” gehouden samen met de inzameling van kerstbomen. Help jij ook mee om de straten weer schoon en veilig te maken na oud & nieuw? De zakken met vuurwerkafval en/of de kerstbomen kunnen van 13.30 uur tot 15.30 uur worden ingeleverd op de volgende locaties:
Noordeinde: voor dorpshuis Noorderhuukien
Oosterwolde: voor dorpshuis De Heerdt
Oldebroek: parkeerplaats bij De Talter
´t Loo: voor buurthuis ‘t Grinthuus
Wezep: parkeerplaats achterzijde Dorpshuis (Mariënrade)
Hattemerbroek: voor dorpshuis De Bouwakker

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OOSTERWOLDE -  De nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Oldebroek vindt dit keer plaats in Dorpshuis ‘De Heerdt’ in Oosterwolde. De nieuwjaarsreceptie begint om 19.00 uur met om 19.30 uur de nieuwjaarstoespraak van burgemeester mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn en uitreiking erepenning(en).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In januari vergaderen de commissies Samenleving en Ruimte en Grond. De openbare vergaderingen starten om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis in Oldebroek en de gemeentewerf in Wezep op onderstaande data beperkt geopend of gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De jaarwisseling komt er weer aan en daarmee is het tijd voor een feestje. Zoals bekend kunnen mensen die een vreugdevuur willen stoken een ontheffing aanvragen. Daar zitten alleen wel een aantal spelregels aan vast. Een belangrijke spelregel is dat er alleen met schoon hout gestookt wordt. Om het vreugdevuur mooi en gezellig te houden, roepen de aanvragers en de gemeente de inwoners die naar het vreugdevuur komen op, om zich hieraan te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis in Oldebroek en de gemeentewerf in Wezep op bijgaande data beperkt geopend of gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)