OLDEBROEK - Deze week ontvangen alle inwoners van de gemeente Oldebroek de nieuwe gemeentegids 2016. In de gemeentegids staat informatie over verschillende organisaties, verenigingen en bedrijven. Daarnaast vindt u in de gemeentegids plattegronden van alle kernen, een rampenwijzer en praktische informatie over de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 28 januari vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek. Op de agenda staan, naast de vaste punten en de lijst van voorstellen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, de volgende onderwerpen: Vaststelling Verordeningen Duurzaamheidsleningen en Stimulerings­leningen.Wijzigingen raadscommissies n.a.v. aanpassing vergaderstructuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 27 januari is er een gezamenlijke openbare vergadering van de raadscommissie RO van de gemeente Elburg en commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving van de gemeente Oldebroek. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis van Oldebroek. Op de agenda staat het onderwerp: Vermindering restafval.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 3663WEZEP - Het kruispunt Stationsweg – Zuiderzeestraatweg in Wezep wordt veiliger gemaakt, vooral voor fietsers. Dit is op verzoek van en in samenspraak met de klankbordgroep Wezep. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is de weg op dit moment afgesloten. Het was de bedoeling dat deze afsluiting twee weken zou duren. Door de kou en het winterweer is het niet mogelijk de werkzaamheden nu af te ronden. Zoals het nu lijkt, maar afhankelijk van het weer, starten de werkzaamheden weer op 25 januari. Gestreefd wordt de werkzaamheden vrijdag 29 januari af te ronden. De omleidingsroute van de bus blijft voorlopig ook van kracht.

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u al een voornemen voor het nieuwe jaar? Wilt u met uw gezin het jaar goed beginnen? Minder strijd of stress ervaren? Geeft u zich dan op voor de oudercursussen Positief Opvoeden die starten in het begin van 2016. Het centrum voor jeugd en gezin biedt twee cursussen aan: Oudercursus 0?12 jaar: Voor ouders uit Elburg, Nunspeet en Oldebroek op donderdagavond, startdatum 28 januari te Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 1917

WEZEP - In december is het winkelcentrum Meidoornplein in Wezep feestelijk heropend. Dit nadat er een grootse revitalisering was doorgevoerd. Tijdens de heropening op 17 december is ook aandacht geschonken aan de veiligheid in het winkelcentrum, vooral om te voorkomen dat er ongelukken met fietsers, brommers en scooters gebeuren.

Bezoekers met fiets, brommer of scooter werden op ludieke wijze gewezen op hun gedrag en natuurlijk werd positief gedrag beloond. Wethouder Harm Westerbroek: “We hechten veel waarde aan veiligheid in en om het winkelcentrum en daarom is er in de maand januari vooral controlerend opgetreden. Ook in februari en later blijft dit voor ons een belangrijk aandachtspunt”. In een voetgangersgebied, zoals op het Meidoornplein, mag alleen gelopen worden. Wie toch fietst waar het niet mag riskeert een boete van in totaal 64 euro. Voor scooters is dit zelfs 104 euro. Ook ontvangt de gemeente soms klachten over fout-parkeerders rond het Meidoornplein. Ook dit heeft onze aandacht.

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek werkt sinds deze maand volgens een gewijzigd vergadersysteem. Deze aanpassing sluit aan bij de wens van de gemeenteraad om inwoners meer en makkelijker bij de lokale politiek te betrekken. Zo introduceert de gemeenteraad het raadsgesprek met meer ruimte voor interactie met de samenleving. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Deze ontwikkeling past bij een veranderende samenleving en sluit aan bij het motto Oldebroek voor Mekaar. Inwoners krijgen meer ruimte om onderwerpen die in hun omgeving leven onder de aandacht te brengen bij de raad. De raad en inwoner bij elkaar aan tafel.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't LOO/OOSTERWOLDE - In 2015 zijn in de gemeente Oldebroek twee pilots uitgevoerd, waarin bewoners zelf konden besluiten over het gemeentelijk geld voor het openbaar groen. In ’t Loo en Oosterwolde regelden de dorpsgroepen zelf de uitvoering van het groenonderhoud. De evaluatie hiervan heeft uitgewezen dat dit succesvol is verlopen. Het onderhoudsniveau is gestegen en inwoners zijn meer betrokken bij het groen. De bedoeling is dan ook om hier in 2016 mee door te gaan. Met deze aanpak ‘Burgerbegroting’ is Oldebroek uniek in Nederland. Het college van Oldebroek is blij met deze resultaten. Wethouder Lydia Groot: “Met het motto Oldebroek voor Mekaar werken wij in de richting van meer zelfsturing in de dorpen. Wat kunnen mensen in de dorpen samen zelf beslissen en regelen?”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 0533

OOSTERWOLDE - Voor de locatie Roezemoes, Van Oldebarneveldweg 17 in Oosterwolde, hebben de vereniging CPO Roezemoes en de gemeente Oldebroek op 14 januari een overeenkomst gesloten. Het gaat om de bouw van 4 nieuwe woningen op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal. De locatie is nu nog eigendom van de gemeente en wordt verkocht aan de Vereniging CPO Roezemoes.

Deze vereniging bestaat uit vier huishoudens die hier samen een tweetal twee-onder-één-kapwoningen willen bouwen. De vereniging gaat de bestaande gebouwen slopen, zorgen voor de asbestsanering, het terrein bouwrijp maken en de vier nieuwe woningen bouwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Voor het bedrijventerrein Zeuven Heuvels in Wezep is een herontwikkeling in gang gezet. Het plan is om op het terrein 61 woningen te bouwen. Op donderdag 21 januari organiseert projectontwikkelaar BBG Projecten BV uit Oldebroek een informatieavond. BBG Projecten BV geeft tijdens deze avond samen met de gemeente toelichting op de plannen en stand van zaken. Ook krijgt u informatie over het concept ontwerpbestemmingsplan. De avond start om 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Sinds 6 januari zijn de nieuwe websites van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek online. De websites hebben niet alleen een nieuwe vormgeving, maar zijn ook sneller en de belangrijkste informatie is beter vindbaar en in heldere taal geschreven. Ook op smartphones en tablets worden de websites goed weergegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdag 29 december is een aantal bewoners van de Ploeg (huisnummers 1 tot en met 22) in Wezep begonnen met een grote opknapbeurt van het dorpsbos achter hun woningen.

Door de laatste storm zijn veel bomen beschadigd, vandaar dit initiatief vanuit de omwonenden. Er zijn inmiddels een aantal bomen gekapt en gesnoeid zodat het bos veiliger is en meer uitstraling heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De gemeente Oldebroek heeft een plan gemaakt om de positie van de fietsers bij de kruising van de Zuiderzeestraatweg met de Stationsweg te verbeteren. Voor een deel zijn deze voorzieningen al aangelegd (noordzijde), en een deel moet nog gebeuren. Tegelijkertijd maken we de Zuiderzeestraatweg ter hoogte van de Dorpskerk breder. Via omleidingsroutes wordt het verkeer naar en van het centrum en aanliggende winkels en bedrijven geleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Naturalisatie

OLDEBROEK - Op maandag 4 januari is de heer Muriidi Sharif Hassan Ali met zijn drie kinderen tot Nederlander genaturaliseerd. Zij mogen zich nu dan ook officieel Nederlander noemen. De heer Hassan legde, in aanwezigheid van zijn vrouw, de verklaring van verbondenheid af en ontving vervolgens uit handen van burgemeester Hoogendoorn de schriftelijke ‘Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap’. Daarmee is hij nu formeel Nederlander. Dit zelfde geldt voor de twee zonen en de dochter (9, 4 en 1 jaar) van het gezin. “Een mooi begin van het nieuwe jaar voor dit gezin. Ik heet ze van harte welkom en wens ze een goede tijd toe in onze gemeente”, zegt burgemeester Hoogendoorn.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

img 3085

Toespraak burgemeester Mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn op nieuwjaarsreceptie gemeente Oldebroek op 4 januari 2016 in Dorpshuis in Wezep.

Een hoopvol jaar: 2016.

Dames en heren,

Ik heet u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oldebroek. En namens het gemeentebestuur wens ik u een gezond en gezegend nieuwjaar toe. Om het eens anders te zeggen: Mijn wens is dat 2016 voor u en voor al onze inwoners (jong en oud) een jaar van hoop, een hoopvol jaar mag zijn! Ik wil op dit moment niet teveel meer achterom kijken, maar 2015 was in meerdere opzichten een verdrietig jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 3126

OLDEBROEK - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikt traditiegetrouw tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oldebroek de Oldebroeker erepenning uit. Dit jaar ontvangen drie inwoners de erepenning: Mevrouw W. Mensink – Wolf uit Hattemerbroek, de heer D. van de Graaf uit Wezep en de heer T. Littel uit Wezep. Zij ontvangen de erepenning vanwege hun grote inzet voor de plaatselijke gemeenschap.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek werkt vanaf 1 januari 2016 met een nieuwe koers op het gebied van schuldhulpverlening. Concreet betekent dit nieuwe beleid dat de gemeente meer inzet op preventie. Wethouder Liesbeth Vos: “We zetten in op maatregelen die het maken van schulden kunnen voorkomen, waardoor we de instroom in de schuldhulpverlening beperken. Uitgangspunt is dat inwoners vanuit hun eigen kracht handelen en verantwoordelijkheid nemen. De gemeente biedt ondersteuning waar nodig. Ook op dit gebied is samenwerking tussen verschillende instanties belangrijk en daar zetten we dus ook op in.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente neemt een aantal voorzorgsmaatregelen om vernieling tijdens de jaarwisseling tegen te gaan. Rond de jaarwisseling worden
alle afvalbakken, hondenpoepbakken en glascontainers in de gemeente Oldebroek afgesloten. Op maandag 28 december zijn de afvalbakken en hondenpoepbakken afgesloten en op donderdag 31 december de glascontainers. Ook worden de kledingcontainers door Re-Share afgesloten. Op zaterdag
2 januari 2016 zijn de afvalbakken, hondenpoepbakken en glascontainers weer geopend.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Met ingang van het belastingjaar 2016 biedt de gemeente Oldebroek inwoners de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid te ontvangen. Inwoners ontvangen de aanslag dan via de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post. Hiermee wil de gemeente de digitale dienstverlening aan haar inwoners vergroten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Dinsdag 8 december vond in het dorpshuis in Oosterwolde een open gesprek en brainstorm plaats over de toekomst van de polder Oosterwolde. Veel verschillende mensen en partijen met belangen of interesse in het gebied waren genodigd. De organisatie van de avond was in handen van Will2Sustain. Aanleiding voor de avond was de zorg van de initiatiefnemer over de ontwikkelingen in het gebied, maar ook over de mogelijkheden om het gebied op een duurzame wijze te ontwikkelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)