wethouder

De redactie van het gemeentenieuws ging in gesprek met wethouder Lydia Groot van Financiën. De wethouder vertelt over de plannen voor 2016, zoals beschreven in de zogeheten Perspectievennota. Afgelopen donderdag is deze door de gemeenteraad besproken.

Wat is het doel van de Perspectievennota?
“Met deze Perspectievennota heeft het college een aanzet gegeven om gezamenlijk als gemeenteraad en het college tot de speerpunten van beleid in de begroting 2016 te komen. In deze nota staan speerpunten en plannen waar we als gemeente aan willen werken.”

Wat zijn de ambities van de gemeente?
“Het college heeft verschillende ambities en speerpunten in de Perspectievennota uitgewerkt. Natuurlijk, veel dingen doen we al of zijn we mee begonnen. Maar verdere stappen zetten kost tijd en energie en soms ook geld. Daarom is het goed om samen met de gemeenteraad hierover in een vroeg stadium over na te
denken.”

Hoe ziet het gemeentelijk huishoudboekje eruit?
“Bij het maken van de begroting is geld uiteraard het belangrijkste kader: je kunt alleen uitgeven wat je hebt en krijgt. Daarin is een gemeente niet anders dan een willekeurig bedrijf of gezin. Er is een spaarpot, maar raad en college willen en moeten ook de financiële positie van de gemeente veilig stellen en zorgvuldig met de middelen omgaan.”

Schrijven we zwarte cijfers?
“Op dit moment zitten we in de plus. Het meerjarenperspectief (hoe ziet het huishoudboekje de komende jaren eruit) laat in de Perspectievennota een positief beeld zien. Wel heeft het college aangegeven dat deze positieve resultaten onder druk komen te staan vanwege de cijfers in de jaarlijkse Meicirculaire die het
Rijk opstelt voor iedere gemeente. In de Meicirculaire staan de bedragen vermeld die de gemeente ontvangt vanuit het gemeentefonds en voor de nieuwe taken in het Sociaal Domein (jeugd, werk en zorg).”

Hoe pakt de Meicirculaire uit voor Oldebroek?
“Dit jaar heeft het Rijk ervoor gekozen om het Gemeentefonds anders in te richten. Deze nieuwe inrichting- we spreken over verdeelmodellen - pakt voor de ene gemeente voordeliger uit dan voor de andere. Voor de gemeente Oldebroek pakt dat helaas niet gunstig uit. De vraag in welke mate dit effect heeft op de begroting 2016 en verdere jaren is nu nog niet te beantwoorden. Het college gaat samen met de gemeentelijke organisatie aan de slag om dit verder uit te werken. Deze informatie betrekken we bij de voorbereiding van de begroting 2016. Afhankelijk van de gevolgen legt het college voorstellen voor aan de gemeenteraad. Met name binnen de taken van het sociaal domein wordt de gemeente geconfronteerd met een lagere rijksbijdrage oplopend van 1,5 miljoen
euro in 2016 tot 3 miljoen euro in 2019. Het college gaat bij ‘Den Haag’ navragen waar deze bedragen op zijn gebaseerd.”

Als u terugkijkt op het proces wat wilt u dan nog benadrukken?
“Het was dit jaar voor het eerst dat we met een Perspectievennota werken. De eerste indruk is dat het een goed samenspel is geweest tussen college en raad. We gaan nu met de Begroting 2016 aan de slag en de gemeenteraad beslist hierover in november.

Enkele speerpunten op een rij:
• Verder gaan met Oldebroek voor Mekaar.
• Verdere stappen zetten met regionale samenwerking op meerdere terreinen. Zoals buurgemeenten, RNV, Regio Zwolle en Diamant van Midden Nederland. Dit doen we vanuit de wens om te komen tot een economische, toeristische en bestuurlijke versterking van Oldebroek.
• De nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en zorg op een zorgvuldige manier uitvoeren.
• Meer duurzaamheid, zowel in energiegebruik als gebruik van onze openbare ruimte.
• Blijvend investeren in onze jeugd door middel van Integrale Kindcentra en voor- en vroegschoolse educatie, Investeren betekent ook het stimuleren van gezond gedrag en dat kinderen sporten.
• De gemeentelijk organisatie moet zich blijven ontwikkelen om nieuwe taken te kunnen oppakken maar ook te kunnen participeren in onze samenleving. Inwoners verlangen steeds meer een meedenkende en faciliterende overheid in plaats van een overheid die weet wat goed is voor de inwoner. Kortom, betere dienstverlening in verschillende opzichten.
• We streven er naar de lasten voor inwoners met maximaal het inflatiepercentage te verhogen.
• Aandacht houden voor woningbouw met name voor senioren.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment