HATTEMERBROEK - De gemeenteraad heeft bij ruime meerderheid besloten medewerking te verlenen aan het windmolenpark Hattemerbroek. Hiermee is de verkenningsfase voor dit project afgerond en kan de planfase officieel van start gaan.

In het voorstel wil initiatiefnemer Van Werven een viertal windturbines plaatsen in het gebied rondom de A50/A28 en Hanzelijn. In de verkenningsfase zijn de voor- en nadelen op veel verschillende aspecten tegen elkaar afgewogen. Dat heeft er tevens toe geleid dat de initiatiefnemer is gevraagd een aanvullend advies te vragen naar de milieu-effecten van het voorstel.

“Het verlenen van medewerking aan dit project zorgt ervoor dat ook de gemeente Oldebroek bij kan dragen aan een belangrijke provinciale en landelijke doelstelling voor duurzame energie”, aldus wethouder Westerbroek van Ruimtelijke Ordening. “Door in te stemmen met het voorstel blijft de gemeente Oldebroek zelf het bevoegd orgaan in dit dossier. Dit zorgt er ook voor dat we als gemeente zelf voorwaarden kunnen stellen, zoals burgerparticipatie, het instellen van een duurzaamheidfonds en een afbraakregeling”, aldus Westerbroek.

De gemeenteraad van Oldebroek heeft uitgebreid gedebatteerd over het principevoorstel. Uiteindelijk is gebleken dat een meerderheid van gemeenteraadsleden van mening is dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen.

Nu de raad van Oldebroek het principevoorstel heeft aangenomen wordt voor dit project een bestemmingsplan opgesteld en samen met de PlanMER in procedure gebracht. Een ieder krijgt dan de mogelijkheid hierover een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Daarna zal de gemeenteraad definitief over dit plan beslissen. Verwacht wordt dat de ontwerpfase een jaar zal belopen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment