OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat voor het leerlingenvervoer een nieuwe Verordening leerlingenvervoer vaststellen die vanaf 1 mei 2015 geldt voor de aanvragen voor het schooljaar 2015-2016. Ook de beleidsregel leerlingenvervoer is aangepast. De Verordening 2015 is grotendeels gelijk gebleven aan de Verordening 2013. In het kader van de Wet op Passend Onderwijs is de Verordening geactualiseerd en afgestemd. Hieronder leest u de voornaamste veranderingen.

Passend Onderwijs
Vanwege de invoering van Wet op Passend Onderwijs wordt in de Verordening 2015 rekening gehouden met de inzet van de ouders en wat redelijkerwijs van hen te verwachten is.

 Vergoeding kosten openbaar vervoer VSO-leerlingen
Landelijk is bepaald dat vanaf de ingangsdatum van de Wet op Passend Onderwijs op 1 augustus 2014, de vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) komt te vervallen als leerlingen zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. De gemeente Oldebroek kiest ervoor deze wijziging niet over te nemen in de Verordening 2015 en blijft daarmee wel
de mogelijkheid bieden voor kostenvergoeding.

Wijziging kilometergrens
De kilometergrens die gehanteerd wordt bij het bepalen of ouders wel of geen recht hebben op een vergoeding leerlingenvervoer is aangepast.
Leerlingen die naar de basisschool gaan, moeten verder dan 6 kilometer van de school af wonen. Leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs gaan, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding als de afstand naar school meer dan 4 kilometer bedraagt.

Ter inzage
Vanaf 10 februari 2015 ligt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Oldebroek 2015 en beleidsregel leerlingenvervoer 2015 ter inzage gedurende vier weken in het gemeentehuis in Oldebroek. Degenen die in deze gemeente een belang hebben ten aanzien van deze concept verordening, besluit en beleidsregels kan zijn of haar zienswijze schriftelijk kenbaar maken tot uiterlijk 10 maart 2015 bij het college van burgemeester en wethouders. Ook kan de zienswijze mondeling naar voren worden gebracht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Daarvoor moet u dan vooraf een afspraak maken met mevr. D. Wering van de eenheid Beleid & Ontwikkeling, tel. 14 0525. Van elke naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag opgemaakt.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment