woningbouw

OLDEBROEK -  De gemeente Oldebroek werkt, vanuit het Woonprogramma, tot 2030 aan minimaal 950 extra woningen. Van deze 950 woningen zijn er 250 bedoeld als levensloopgeschikte woningen en 124 als intramurale woonzorgplekken. In de visie op Wonen, Welzijn en Zorg wordt het belang van het toevoegen van deze woningen en woonzorgplekken benadrukt. Deze visie legt het college ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor om ook andere stappen te nemen voor een optimale aansluiting tussen wonen, welzijn en zorg. Hiervoor zijn in de visie 14 ambities geformuleerd en uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Gezamenlijk

Samen met lokale partners heeft de gemeente de opgaven voor wonen, welzijn en zorg besproken en vertaald naar een visie en ambities tot 2030. In de visie wordt benadrukt dat de levensloopgeschikte woningen en de woonzorgplekken zo spoedig mogelijk moeten worden gerealiseerd.

Zo lang mogelijk zelfstandig

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om inwoners te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en zelfstandig te wonen. De toenemende vergrijzing is daarbij een belangrijk thema.

Voor steeds meer oudere inwoners is een verpleeghuis een stap te ver, maar is in hetzelfde huis blijven wonen ook geen optie meer. Bijvoorbeeld door zorgen over (onge)vallen, voeding of eenzaamheid. Ook binnen de muren van zorgorganisaties groeit de groep oudere bewoners met zwaardere zorgvragen doordat zij steeds later naar een verpleeghuis gaan.

Ondersteuning voor inwoners met beperkingen

Een belangrijk thema is ook de ondersteuning en zorg voor inwoners met fysieke, verstandelijke, sociale, psychische of meervoudige beperkingen. De gemeente wil dat er ook voor hen voldoende woningen en woonplekken zijn zodat zij kunnen blijven wonen in de gemeente Oldebroek en meedoen in de samenleving.

Onderlinge zorg en verbondenheid waarborgen

Uit de visie blijkt duidelijk dat oplossingen voor deze opgaven alleen tot stand kunnen komen door nog intensievere samenwerking tussen inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeente. Daarom zet de gemeente in op extra ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers om de onderlinge zorg en verbondenheid ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Stimuleren van ontmoeting

Ook kijkt de gemeente naar aanvullende manieren om ontmoeting te stimuleren: ontmoeting onderling tussen inwoners, of die nu zelfstandig thuis wonen of in een zorgorganisatie, informele en formele zorg. De samenwerking staat en valt bij de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers en medewerkers in zorg en welzijn. Daarom werken gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties verder aan maatregelen om het vrijwilligerswerk en het werken in de zorg te stimuleren. Daarbij zet de gemeente Oldebroek zich in om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te houden zodat mensen kunnen blijven wonen en werken in de eigen omgeving.

Wethouder Liesbeth Vos-van de Weg: “De inzet van naasten, vrijwilligers en professionals in onze gemeente is van onschatbare waarde. Het is bepalend voor het welzijn van de inwoner en koppelt vaak de onderwerpen wonen en zorg. Het omzien naar elkaar draagt er aan bij dat mensen langer in de eigen omgeving kunnen blijven wonen en meedoen. Dat is weer heel duidelijk geworden uit alle input die we hebben gekregen tijdens het maken van de visie Wonen, Welzijn en Zorg. En ik vertrouw erop dat we met elkaar in staat zijn om deze visie ook in de praktijk waar te maken.“

Meer weten

De visie Wonen, Welzijn en Zorg is te vinden op  www.oldebroek.nl/visiewonen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment