raadszaal1

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn (digitale) vergadering van 4 februari 2021 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Beschikbaar stellen € 81.000,- voor de pilot Meidoornpleinmanager.

De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van B&W een bedrag van € 81.000,- beschikbaar gesteld voor een Meidoornpleinmanager. Het gaat om een proef met een extra aanspreekpunt voor ondernemers en inwoners; iemand die de jeugd kan aanspreken op gedrag met het oog op de voortdurende overlastproblematiek. Het voorstel is unaniem zonder stemming aangenomen.

  • Beschikbaar stellen € 450.000,- voor de uitvoering vaststellingsovereenkomst Zeuven Heuvels.

Op voorstel van het college van B&W heeft de gemeenteraad een bedrag van € 450.000,- beschikbaar gesteld om afronding van de resterende werkzaamheden aan het woningbouwproject Zeuven Heuvels in Wezep mogelijk te maken. Dit betreft met name het woonrijp maken van het openbaar gebied. Het voorstel is unaniem zonder stemming aangenomen.

  • Vaststellen geactualiseerd Reglement van orde gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft op voorstel van zijn presidium het geactualiseerde reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vastgesteld. Het voorstel is aangenomen na hoofdelijke stemming met 17 stemmen voor (fracties ChristenUnie, SGP, CDA, ABO, VVD en 1 lid van de fractie PvdA/Burgerpartij Oldebroek) en 1 stem tegen (1 lid van de fractie PvdA/Burgerpartij Oldebroek).

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking unaniem aangenomen.

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, brandweerkazerne.
  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg 10 (Oosterwolde).
  • Vaststellen verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.
  • Vaststellen cultuurhistorische waardenkaarten.
  • Vaststellen Nota grondprijsbeleid 2021-2022.
  • Wijzigen Algemene plaatselijke verordening (op de onderwerpen overlast en ondermijning).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden of de vergadering terugkijken? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 4 februari 2021. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment