gemeente oldebroek

In Oldebroek leven ongeveer 400 huishoudens in armoede. De gemeente wil deze huishoudens beter ondersteunen. Het college van B&W heeft het uitvoeringsplan Armoede- en minimabeleid vastgesteld. Hierin staan maatregelen die de gemeente de komende jaren gaat treffen om het inkomen van minimahuishoudens te ondersteunen en om armoede in de gemeente te bestrijden. Daarnaast stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om twee partijen voor drie jaar een subsidie te verlenen.

Het uitvoeringsplan Armoede- en minimabeleid loopt van 2020 tot en met 2023. De nadruk ligt op zes speerpunten:

  1. Activering naar werk als kortste weg uit de armoede;
  2. Bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;
  3. Ondersteuning bij het leven met een (langdurig) laag inkomen;
  4. Verminderen gevolgen van armoede onder kinderen en jongeren;
  5. Bijstandsgerechtigden gebruiken alle minimaregelingen waar ze voor in aanmerking komen;
  6. Het gebruik van de minimaregelingen door kwetsbare doelgroepen vergroten om stille armoede uit te bannen.

Minimaregelingen

Om deze speerpunten te bereiken kent Oldebroek een aantal minimaregelingen en de regeling voor bijzondere bijstand. Deze regelingen stimuleren de maatschappelijke participatie, kennen een tegemoetkoming in bijzondere kosten voor het levensonderhoud of geven een tegemoetkoming in (hoge) zorgkosten.

Een van de regelingen is de Activiteitenbijdrage. Deze wordt uitgebreid. Voor kinderen die overgaan van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs kan eenmalig een extra bijdrage worden aangevraagd.

De gemeente bereidt zich voor op een grotere aanvraag van de minimaregelingen als gevolg van de coronacrisis.

Gezamenlijke aanpak

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Armoede heeft grote gevolgen voor je leven. Je gezondheid lijdt eronder; schaamte, stress en depressies komen veel voor. Het door geldgebrek niet kunnen meedoen zorgt vaak voor eenzaamheid en een sociaal isolement. Daarom vindt de gemeente Oldebroek de bestrijding van armoede heel belangrijk. Dat doen we gelukkig niet alleen. Er wordt in de breedte gewerkt vanuit het Sociaal Team en het CJG. Ook inwoners, veel vrijwilligersorganisaties, scholen, kerken en ondernemers zetten zich in.”

Als aanvulling op de huidige subsidiemogelijkheden van organisaties stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om, in ieder geval de komende drie jaar, subsidie van €5.000,- toe te kennen aan Voedselbank Elburg/Oldebroek en stichting Leergeld. Ook zij spelen een belangrijke rol in de (vroeg)signalering van armoede. Voor een bredere ondersteuning vraagt het college van B&W van beide organisaties een nauwe samenwerking met het Sociaal Team.

De Voedselbank kan in een behoefte voorzien waar hulp of (inkomens)ondersteuning vanuit het Rijk of de gemeente niet afdoende is. Stichting Leergeld speelt in Oldebroek een grote rol om kinderen uit arme gezinnen mee te laten doen. Naast dat stichting Leergeld veel verwijst naar partners doen ze ook beroep op verschillende (nationale) fondsen waarmee ze kinderen kunnen ondersteunen.

Dit werk wordt zeer gewaardeerd en met deze subsidie heeft Stichting Leergeld ook lokaal meer mogelijkheden.

Onderzoek naar omvang en het bereik van de minimaregelingen

Onderzoeksbureau Kwiz heeft in opdracht van de gemeente Oldebroek eind 2019 onderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van de doelgroep en het gebruik van de minimaregelingen. Zo is inzichtelijke geworden dat er in 400 huishoudens leven op het Wettelijk Sociaal Minimum, dat is 8,2 procent van alle huishoudens in de gemeente. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde van 13 procent. Naar schatting wonen er 480 kinderen tot 18 jaar in de minimahuishoudens, dat is 8,1 procent van alle kinderen in de gemeente.

Het rapport van Kwiz heeft als basis gediend voor het uitvoeringsplan Armoede en Minimabeleid 2020-2023.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment