raadszaal1

Donderdag 23 april 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. Vanwege de situatie met het coronavirus is deze vergadering digitaal en dus niet in de raadszaal.

De vergadering is openbaar te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

Wat staat op de agenda?

  • Benoeming en beëdiging raadscommissielid (niet zijnde raadslid).

Raadsfracties kunnen gebruikmaken van raadscommissieleden niet zijnde raadsleden. Zij assisteren bij en maken kennis met het raads- en fractiewerk. Het betreft kandidaat-raadsleden die op de verkiezingslijst hebben gestaan voor de afgelopen gemeenteraads¬verkiezing. De ABO-fractie heeft de heer W.H.A.M. Vonk voorgedragen om voor ABO benoemd te worden als raadscommissielid. De heer Vonk gaat deel uitmaken van de raadscommissie Samenleving & Bestuur.

  • Wijziging samenstelling raadscommissies.

In verband met het vertrek van de heer R. van Pieterson als raadscommissielid voor ABO en de benoeming van de heer W.H.A.M. Vonk is er een wijziging in de bemensing van de vaste raadscommissies, waartoe op voorstel van het presidium van de raad wordt besloten.

  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Zwarteweg 42.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor het perceel Zwarteweg 42 in Oosterwolde vast te stellen. Doel daarvan is het vergroten van de bedrijfsbestemming ten behoeve van een goede bedrijfsvoering en optimaal gebruik van het perceel. Het betreft uitbreiding van het bestemmingsvlak van de bedrijfsbestemming met ruim 500 m2 richting de achterste perceelgrens en om binnen de bedrijfsbestemming circa 130 m2 bedrijfsbebouwing toe te staan.

  • Beschikbaarstelling € 75.000 voor aankoop van ‘het Oldebroeker Bos’.

Staatsbosbeheer wil een deel van haar gronden afstoten. Onder deze gronden valt ook het perceel “het Oldebroeker Bos” nabij de kern Oldebroek. Het perceel is nu in erfpacht uitgegeven aan de gemeente. Het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad is om € 75.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van dit bosperceel. Door aankoop kan het gebruik in stand worden gehouden en draagt het bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Oldebroek.

  • Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV; weren van verboden motorclubs).

Enkele zogenoemde Outlaw Motor Gangs (OMG’s) zijn door rechtbanken verboden verklaard omdat de activiteiten van deze motorclubs in strijd zijn met de openbare orde. Het opnemen van een nieuw artikel in de APV door een raadsbesluit geeft de burgemeester bevoegdheden om handhavend op te treden tegen betreffende OMG’s.

  • Vaststelling verordening Jeugdhulp Oldebroek 2020 (Persoonsgebonden budget jeugd).

Volgens de Jeugdwet kunnen jeugdigen en hun ouders met een individuele of maatwerkvoorziening kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om voor het tarief aan te sluiten bij het gevoerde jeugdbeleid en het tarief van een PGB voor informele zorg te wijzigen naar het wettelijk minimumloon.

  • Vaststelling eerste wijziging Legesverordening 2020 (eenvoudiger aanvragen omgevingsvergunning).

In het kader van de invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt een proef uitgevoerd om voor kleinere bouwactiviteiten eenvoudiger een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Dat gebeurt dan digitaal met behulp van een softwareprogramma (Blitts). Hiervoor is nodig dat deze vorm van digitale dienstverlening in de tarieventabel bij de legesverordening wordt opgenomen.

  • Bekrachtiging geheimhouding Meerjarenprogramma Grondbedrijf 2020.

Dit betreft een procedureel besluit.

Inzien documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op 23 april vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ het item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending en vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten.

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’).

De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan vanwege de bijzondere omstandigheden alleen digitaal. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de griffier.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of mail htabak@oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment