gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 27 en 28 november 2019 in het gemeentehuis bij te wonen. Of die van 27 november via de uitzending te volgen (zie ook hieronder).

Comissie Ruimtegebruik en Leefomgeving

Woensdag 27 november 2019, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

 • Beschikbaarstelling budget voor revitalisering winkelcentrum Meidoornplein fase II (Wezep).
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13.  
 • Beschikbaarstelling budget voor aankoop campinggedeelte Heidehoek voor realisatie zonnepark (Wezep).
 • Afvalbeleid 2019-2022:
  •  Invoering tariefprikkel huishoudelijk restafval
  • Realisering grondstoffenstation.
 • Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet herontwikkeling locatie de Brink (Wezep).
 • Vaststelling bestuurlijke startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe.
 • Tweede Bestuursrapportage 2019.

Zonder bespreking

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 (’t Loo).
 • Vaststellen zesde herziening exploitatieplan Wezep Noord 2009.
 • Herstel bestemmingsplan Buitengebied 2007, bestemmingen Wonen-5 en Wonen-6.

Commissie Financiën en Bedrijfsvoering

Donderdag 28 november 2019, aanvang 19.00 uur

Ter bespreking

 • Beschikbaarstelling budget voor ontwikkelingen informatievoorziening en digitalisering.
 • Intrekking compensatie precariobelasting Vitens.
 • Vaststelling belastingverordeningen 2020.
 • Tweede bestuursrapportage 2019.
 • Accountantscontrole jaarrekeningen 2019 en 2020.

Zonder bespreking

 • Intrekking (aangevulde) bekostigingsbesluiten baatbelasting ’t Loo II en Hattemerbroek-Dorp.

Commissie Samenleving en Bestuur

Donderdag 28 november 2019, aanvang 20.30 uur.

Ter bespreking

 • Vaststelling Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2023 Veluwe Noord.
 • Bestuurlijke richting toekomst VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland).
 • Tweede Bestuursrapportage 2019.

Zonder bespreking

 • Onttrekking aan de openbaarheid perceelsgedeelte grond ten behoeve van de Eben Haëzerschool (Oldebroek).
 • Vaststelling Tweede wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda geplaatst.

Kijk en luister mee

De commissievergadering van 27 november kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de vergadering vindt u op www.oldebroek.nl het item ‘live meekijken commissievergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending.
Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissievergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Inzage documenten

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissie¬verga-deringen toe¬gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment