gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de meerjarenbegroting 2020. Een lastige meerjarenbegroting vanwege de grote uitgaven in het Sociaal Domein en de wegvallende precario-opbrengsten (voor kabels en leidingen) vanaf 2022.' We ontkomen helaas niet aan stevige bezuinigingen. Tegelijkertijd proberen we de ambities uit onze bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ zo maximaal mogelijk in stand te houden, 'aldus de gemeente.

'.In 2020 is er nog een fors tekort van ruim €600.000,-,wat nog eenmalig gedicht wordt, daarna komen we weer in de zwarte cijfers. Dit is uiteraard nog wel afhankelijk van de realisatie van alle aangekondigde bezuinigingsmaatregelen uit de door de raad goedgekeurde verdien- en bespaarmogelijkheden. Hoewel er  weinig extra ruimte over blijft voor nieuw beleid, blijven we ook in 2020 maximaal in te zetten op onze speerpunten uit het bestuursakkoord,” aldus Ben Engberts, wethouder Financiën. Tevens hebben we nog te maken met een aantal aankomende ontwikkelingen die nog om dekking vragen.

Knipselbe

Een integrale aanpak van veiligheid

In 2020 krijgen de onderwerpen inbraak, ondermijning en personen met verward gedrag nog meer aandacht. We zetten de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) in op een veilige en leefbare samenleving.

Zorg en ondersteuning moeten beschikbaar zijn voor inwoners in kwetsbare omstandigheden

Met veel verschillende partijen uit de Oldebroekse samenleving werken we verder aan het thema eenzaamheid. Met een kerngroep van vrijwilligers en professionals zorgen we dat het thema eenzaamheid op de agenda blijft.

Passende ondersteuning van de minima, zowel door gemeente als door andere inwoners en maatschappelijke organisaties

In 2020 vernieuwen we het minimabeleid. We gaan daarbij uit van eigen kracht en stimuleren oplossingen vanuit de samenleving. Preventie van armoede krijgt in dit beleid een plek. We zetten ons actief in voor vroegsignalering van schulden.

Indexatie en passende verdeling subsidies sport en cultuur

Iedereen moet mee kunnen doen. De ontwikkeling van kinderen staat centraal. We indexeren subsidies voor sport en cultuur en gaan de budgetten passend verdelen met sportorganisaties. We zoeken naar aansluiting van culturele organisaties bij het onderwijs. Samen met maatschappelijke organisaties, verenigingen en andere betrokkenen sluiten we een preventie- en sportakkoord af inclusief uitvoeringsprogramma.

In 2050 is de gemeente Oldebroek 100% klimaatneutraal.

We zetten in op een klimaatneutrale energievoorziening. Energiebesparingsmaatregelen op nieuwe en bestaande gebouwen, we stimuleren het gebruik van zonnepanelen waar mogelijk en gaan voor grootschalige energieopwekking in de gemeente (zonneparken en windmolens). Gas bij bestaande bouw wordt uitgefaseerd bij vernieuwing van installaties en we doen mee met de Regionale Energiestrategie.

Afval is een belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid

We voeren Diftar in 2021 in en doen samen met Nunspeet en Elburg onderzoek naar een afvalbrengstation waar inwoners (grove) grondstoffen kunnen aanbieden. Ter voorbereiding zetten we In 2020 in op milieubewustzijn bij onze inwoners. Hierbij betrekken we een klankbordgroep van bewoners.

Goed wonen voor iedereen in de kernen van de gemeente Oldebroek

Bij nieuwbouw willen we inspelen op levensbestendige woonvormen waar lokaal behoefte aan is. Waar mogelijk nemen we drempels in beleid weg, waardoor nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld generatiewoningen) mogelijk worden en initiatieven meer kansen krijgen door ruimere voorwaarden via het “Ja mits principe”. We bedienen starters met middenhuurwoningen met het Koop Later principe.

 Een vitaal platteland

We willen mooi en afwisselend landschap behouden en versterken. Herstructurering van oude locaties (met asbest) - tot passende erven zonder winst oogmerk – benaderen we positief. We stimuleren en adviseren bij asbestsanering. In 2020 is een totaalplan (inclusief kaders) voor Vitaal platteland gereed, zodat eigenaren hun eigen plan kunnen inbrengen.

Ondernemerschap is een belangrijke pijler voor leefbaarheid

In 2020 gaan wij aan de slag met een lokale economische agenda (vaststelling eind 2019). Wij werken samen met de partners in de Regio Zwolle op die terreinen die relevant zijn voor onze economie. We zijn meer zichtbaar voor ondernemers en gaan onze dienstverlening aan hen verbeteren. Lokale ondernemers sporen we aan om gebruik te maken van de Human Capital Agenda Regio Zwolle om het arbeidspotentieel wendbaar, weerbaar en inclusief te houden.

De dienstverlening wordt gewaardeerd

We werken aan een moderne, efficiënte en kwalitatief goede service en dienstverlening. We richten onze dienstverlening nog meer in op wensen van de inwoners. Dat doen we op basis van klantprofielen (hoe ervaart de inwoner/ondernemer nu de dienstverlening). Inwoners kunnen er op vertrouwen dat we veilig met hun gegevens omgaan. We investeren in maatwerkoplossingen en verdergaande digitalisering met aandacht voor privacy van gegevens.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment