raadszaal1

OLDEBROEK -  Donderdag 11 juli 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 15.00 uur en gaat na een schorsing om 18.00 uur verder om 19.30 uur. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Ter bespreking

Financieel meerjarenperspectief 2020-2023

Door vooral de tekorten in het Sociaal Domein moeten er maatregelen genomen worden voor een sluitende gemeentelijke begroting 2020-2023. De huidige stand is een tekort van ruim € 2 miljoen voor 2020 en daarna oplopend. Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om het financiële probleem op te lossen door bezuinigingen, toepassen van verdien- en bespaarmogelijkheden en stijging van tarieven.

Schorsing van de vergadering om 18.00 uur en voortzetting van de vergadering om 19.30 uur:

Plan Hart van Oosterwolde

Het plan Hart van Oosterwolde omvat het realiseren van een nieuwe multifunctionele accommo­datie (MFC), bestaande uit een sportzaal en dorpshuis op sportpark de Heughte in Oosterwolde. Op de huidige locatie van dorpshuis de Heerdt en de gymzaal zijn in het plan 14 woningen gepland. Bij het nieuwe MFC komt een gebouw met 10 appartementen aan een centrumplein. Het college van b&w stelt aan de gemeenteraad voor om het plan uit te laten voeren en een aanvullend investeringskrediet van € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen.

Jaarverslag en jaarrekening 2018

In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van b&w verantwoording af van de uitvoering van het gemeentelijke beleid en de besteding van de gelden. Het voorstel aan de raad is om dit goed te keuren en het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (B-lijst van hamerslagpunten):

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 (Hattemerbroek).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B (Oldebroek).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Rustenburgsweg 59-61 en 102A (Oldebroek).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 (Oosterwolde).
 • Vaststellen hersteld bestemmingsplan windmolenpark Hattemerbroek.
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning vervangen woning door drie senioren­woningen, Zuiderzeestraatweg 179 Oldebroek.
 • Vaststellen verordening Toekomstig bestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek.
 • Vaststellen verordening rechtspositie raads- en commissieleden en instellen werkgeverscommissie.
 • Aanvragen vangnetuitkering (BUIG) 2018.
 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet en onttrekken perceelsgedeelte aan de openbaarheid voor uitbreiding Eben Haëzerschool (Oldebroek).
 • Eerste bestuursrapportage 2019.

Bijbehorende documentatie

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op www.oldebroek.nl/nieuws het item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 15.00 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Om 18.00 uur is er een schorsing, de vergadering wordt om 19.30 uur voortgezet.

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment