gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 1 miljoen. “Het college kijkt tevreden terug op de resultaten van afgelopen jaar. Onze balans ziet er goed uit. We hebben ruime reserves, een goede verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Al staan we de aankomende jaren wel voor financiële uitdagingen”, aldus wethouder Ben Engberts van Financiën.

 

Voordelig resultaat

We sluiten de jaarrekening met een voordelig saldo van € 1.050.000,-. Het college stelt de gemeenteraad voor om € 516.000,- hiervan te bestemmen voor de bijdrage aan de nieuwe aansluiting op de A28. Het restant van € 534.000,- wil het college graag toevoegen aan de Algemene Reserve.

Grondbedrijf
De ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Grondbedrijf leverden in 2018 een positief financieel resultaat op van bijna € 3 miljoen bovenop het voordelig resultaat. De uitgifte van woningbouwkavels en bedrijfskavels is een goede impuls voor de woningbouw en werkgelegenheid in onze gemeente.

Jeugdzorg

Het aantal jeugdigen en ouders dat een beroep doet op ondersteuning stijgt nog steeds. Mede daardoor lukte het niet de uitgaven voor de jeugdhulp in 2018 naar beneden bij te stellen. Onze uitgaven voor jeugdhulp zijn nog steeds ver boven het beschikbare rijksbudget. In 2018 konden we dit nog opgevangen met de Reserve Sociaal Domein. Deze reserve raakt eerder leeg dan vooraf verwacht, namelijk al in 2019 in plaats van 2020.

Sociaal team & CJG
Inwoners vinden het Sociaal Team en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) steeds beter. Een mooie ontwikkeling in het licht van zorgmijding.

Inzet op participatie

In 2018 rondden we de projecten ‘Aan de slag’ (kwetsbare jongeren activeren) en ‘Statushouders doen ook mee’ (statushouders houders activeren) succesvol af. Beide projecten dragen bij aan de doelstelling uit het bestuursakkoord om kwetsbare personen toe te leiden tot de arbeidsmarkt of te ondersteunen naar een passende dagbesteding.

Oldebroek klimaat neutraal

In 2018 werkten we aan onze doelstelling voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. In 2018 startten we met de verbouwing en verduurzaming van het gemeentehuis. We bereidden de verduurzaming van de sporthal Erica Terpstra voor en bekijken verduurzamingsmogelijkheden van onze gemeentelijke gebouwen. We werkten aan plannen voor het verduurzamen van dienstreizen en openbare verlichting en onderzoeken mogelijkheden van een zonnepark.

Omgevingsvisie
Na een zorgvuldig proces stelde de gemeenteraad eind 2018 de Omgevingsvisie Oldebroek vast. Een nieuw instrument onder de Omgevingswet. Waarbij het niet alleen gaat om bouwen, aanleggen, graven of andere ruimtelijke ontwikkelingen maar ook om onderwerpen als gezondheid en het milieu. Oldebroek stelde als een van de eerste gemeenten een Omgevingsvisie op.

Volkshuisvesting

Er zijn verschillende nieuwbouwprojecten, in verschillende fasen, met ook woningen voor senioren.  Zoals de bouw van appartementen aan de Nieuwlandsweg in Wezep. Dit plan is tot stand gekomen met de ouderenbonden.

Economisch beleid
In 2018 zetten we in op groei van het bedrijfsleven. Op Wezep-noord zijn vrijwel alle kavels inmiddels uitgegeven of zijn vergaande reserveringsafspraken gemaakt. We haalden contacten met het bedrijfsleven aan, zowel door het college als door onze bedrijfsfunctionaris, onder andere door bedrijfsbezoeken.

Digitale dienstverlening

Uit een gebruikersonderzoek naar onze website blijkt dat we de informatiewaarde en een aantal bestaande formulieren (melding openbare ruimte, verhuizing doorgeven en rijbewijs) verbeterden. Daarnaast ontwikkelden we tien nieuwe formulieren (bijvoorbeeld voor individuele inkomenstoeslag, rioolaansluiting en het contactformulier). De formulieren voor mensen met een minimuminkomen zijn herzien: laagdrempelig en zonder overtollige vragen.


Raad aan zet

De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast. Op donderdag 11 juli 2019 buigt de gemeenteraad zich over het financieel jaarverslag. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment