gemeente

OLDEBROEK - Hogere kosten jeugdhulp en wegvallen opbrengsten precariobelasting zorgen voor tekorten voor gemeente Oldebroek. Met vergaande maatregelen zoals bezuinigingen, het verhogen van OZB en het opvangen van de tekorten uit reserves biedt de gemeente een sluitend meerjarenperspectief.

Ook tekorten voor gemeente Oldebroek

Door de hogere kosten in de jeugdhulp en het wegvallen van de opbrengsten van de precariobelasting wordt ook de gemeente Oldebroek geconfronteerd met tekorten. Deze tekorten lopen op tot € 3 miljoen in 2023. Het Rijk heeft € 1 miljard beschikbaar gesteld vanwege de tekorten op jeugdhulp. Dat is lang niet voldoende voor alle gemeenten om de tekorten structureel mee op te vangen.

Het Rijk ontving al een brief  van alle wethouders van de coalitie partijen in de 2e kamer. Ook Oldebroek verstuurde nog een brief om dit voldoende onder de aandacht te brengen. De tekorten op jeugdhulp zijn er helaas nog steeds.

Het rijk laat in 2019 en 2020 onderzoek doen naar de hogere kosten in de jeugdhulp. Afhankelijk van de uitkomsten kan dit betekenen dat we vanaf 2022 meer geld van het Rijk krijgen voor jeugdhulp.

Vergaande maatregelen voor een sluitend meerjarenperspectief

Het college van B&W heeft actie ondernomen om de tekorten op te lossen en een sluitende begroting aan te kunnen bieden aan de provincie, de financieel toezichthouder van de gemeente.

De eerste maatregelen zijn het doorvoeren van verdien- en bespaarmogelijkheden. In totaal wordt er in 2020 € 1 miljoen bezuinigd. Dit bedrag loopt op tot € 2 miljoen euro in 2023. Er wordt structureel dekking gezocht onder andere door bezuiniging op personeelsbudgetten en op loonkosten, perken in de openbare ruimte te vervangen door gras, het verhogen van de leges, afstoten van gemeentelijk vastgoed, exploiteren van een gemeentelijk zonnepark, onderwijsachterstandenbeleid en op de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Er is ook bewust voor gekozen om niet extra te gaan bezuinigingen binnen het sociaal domein. De gemeente is van mening dat dit meer kapot gaat maken dan dat het de gemeente gaat opleveren. Wethouder Engberts:” Er is organisatiebreed gekeken naar mogelijkheden, dat vind ik het sterke idee, waarbij de organisatie ook zelf sterk ingeleverd heeft! De organisatie moet echter wel blijven draaien naar behoefte van de inwoners en de raad!

Maar met deze verdien- en bespaarmogelijkheden alleen redt de gemeente het niet. We ontkomen er niet aan om ook naar onze belastingen te kijken. Het college heeft daarom voorgesteld om de onroerend zaakbelasting (OZB) te verhogen met 10%, een extra opbrengst  van € 400.000 per jaar. De raad moet nog wel instemmen met de voorstel. Op 3 juli wordt het voorstel in een raadsbrede commissievergadering besproken.

We hebben de begroting hiermee nog niet helemaal sluitend. We zien in 2021 en 2023 een sluitende begroting maar in 2020 en 2022 hebben we nog tekorten. We stellen de provincie voor deze tekorten op te vangen met onze reserves, een uitzonderlijke maar noodzakelijke maatregel".

Rekening houden met uitzonderlijke situatie gemeenten

Het ministerie heeft gevraagd aan de provincie om in hun beoordeling wel rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin ongeveer 75 tot 90 % van alle gemeente zich in bevinden. Deze gemeenten worden allemaal geconfronteerd met tekorten binnen het sociaal domein.

Het voorstel van de gemeente Oldebroek is nog wel onder voorbehoud van de goedkeuring van de provincie. De provincie heeft nog niet aangegeven of ze in dit specifieke geval hun financieel toezicht aanpassen of niet. We weten dat meerdere gemeenten hun begroting op deze wijze gaan aanbieden aan de provincie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment