raadszaal

OLDEBROEK - Donderdag 12 juli 2018 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering in het gemeentehuis bij te wonen.

Wat staat op de agenda?

Introductie waarnemend burgemeester mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff

Door het vertrek van burgemeester Adriaan Hoogendoorn naar Midden-Groningen is er een vacature voor Oldebroek ontstaan. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar een nieuwe burgemeester in Oldebroek kan aantreden. Om de tussenliggende vacatureperiode te overbruggen is mevrouw J.F. Snijder - Hazelhoff uit Wagenborgen (Groningen) benoemd en beëdigd als waarnemend burgemeester van Oldebroek.In de raadsvergadering van 12 juli zullen symbolisch de voorzittershamer en de ambtsketen aan mevrouw Snijder worden overhandigd.

Ter bespreking

Voorstel afgeven (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen voor realisatie drijvend zonnepark aan de Middeldijk, Hattemerbroek

Er is een particulier initiatief om een drijvend zonnepark te realiseren op de voormalige zandwinplas aan de Middeldijk in Hattemerbroek. In de vergunningsprocedure is het nodig dat de gemeenteraad een zogeheten (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Initiatiefvoorstel VVD voor meer AED’s en reanimatiekennis

De fractie van de VVD heeft een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om de kennis in het geval van hartfalen van het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) en het reanimeren te vergroten. Het voorstel houdt een jaarlijkse subsidie van € 1.500,- in voor de Afdeling Oldebroek van het Rode Kruis voor opleiding AED-gebruik en reanimatievaardigheden.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af van de uitvoering van het gemeentelijke beleid en de besteding van de gelden. Het voorstel aan de raad is om dit goed te keuren en het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan:

  • Afgifte (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen voor realisatie bedrijfs­overkapping op het perceel Broekeroordsweg 3B ’t Loo.
  • Verhoging budget stimuleringsregeling duurzaamheid met € 1.000.000,-.
  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4 (sloop agrarische opstallen en bouw twee woningen met inpandige bijgebouwen in één woongebouw).
  • Vaststelling notitie prioritering woningbouwlocaties.
  • Overheveling van budgetten van 2017 naar 2018 (doorlopende of uitgestelde projecten en werkzaamheden
  • Voorfinanciering ruimten kinder- en peuteropvang Integraal kindcentrum Zuidwest (Wezep).
  • Vaststelling aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet (BUIG 2017) (opvangen financieel nadeel gemeente voor de bijstandsuitkeringen).
  • Jaarverslag 2017 en concept programmabegroting 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland: akkoord gaan met verhoging

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijk en luister u mee met de uitzending van de raadsvergadering

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ het item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering te bekijken, gaat u dan naar www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment